Flexibla arbetsformer för föräldrar

Med anledning av EU:s balansdirektiv har nya regler om flexibla arbetsformer införts i föräldraledighetslagen. Bestämmelserna gäller från och med den 2 augusti 2022 och syftar till att underlätta för föräldrar med små barn att kunna förena arbete och privatliv.
Anna Schönfelder, HR- och löneexpert
schedule fredag 16 september 2022
Lästid: 2 Minuter

Flexibla arbetsformer

Föräldrar med barn under åtta år har rätt att begära flexibla arbetsformer av omsorgsskäl. Med begreppet flexibla arbetsformer menas att den anställdes arbetsmönster på något sätt ändras, till exempel genom flexibla arbetstider eller distansarbete.

Arbetsgivaren ska besvara begäran inom skälig tid. Vad som menas med skälig tid anges inte i lagen eller dess förarbeten utan beror på omständigheterna i det enskilda fallet. I vissa fall kan arbetsgivaren svara relativt snabbt medan det i andra fall kan behövas en översyn om den önskade förändringen är möjligt att tillmötesgå.

Anställdas rätt att vara föräldraledig på hel- eller deltid gäller oförändrat. Det är vidare möjligt att kombinera föräldraledighet på deltid med flexibla arbetsformer.

Begäran kan avslås eller senareläggas

Att kunna begära flexibla arbetsformer innebär inte att en ny ledighetsrätt har införts. Arbetsgivaren avgör själv om begäran ska godkännas eller om den ska avslås eller senareläggas. Om den avslås eller senareläggs ska arbetsgivaren lämna ett motiverat svar till den anställde.

En förutsättning för att få ett motiverat svar är att den anställde har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst sex månader när begäran görs.

Rätt att återgå till ursprungligt arbetsmönster

När en förändring av arbetsmönstret gäller för en bestämd tid har den anställde rätt att återgå till det ursprungliga arbetsmönstret när tiden har löpt ut. Om den anställde begär att få återgå till det ordinarie arbetsmönstret innan tiden har löpt ut ska arbetsgivaren besvara begäran inom rimlig tid.

Skydd mot missgynnande och förbud mot repressalier

I föräldraledighetslagen finns sedan tidigare ett skydd mot missgynnande. Lagen har nu kompletterats med en ny regel som klargör att skyddet mot diskriminering även gäller den som begär flexibla arbetsformer.

Ytterligare en ny bestämmelse i föräldraledighetslagen har införts som förbjuder repressalieåtgärder mot den arbetstagare som har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har brutit mot lagen. Med repressalieåtgärd avses ett handlande eller en underlåtenhet som i någon mening innebär en nackdel för berörd arbetstagare.

Känner du dig osäker på lagar och regler? Är det svårt att hänga med i de senaste nyheterna? Vill du diskutera med någon om just din fråga? Våra expertstöd ger dig tryggheten och stödet du behöver för att ta rätt beslut i din arbetsvardag – varje dag.
Spännande! Jag vill veta mer.

Har du koll på nya LAS?

Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas någonsin och nya regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) är snart här. Känner du dig osäker på vad som gäller? Besök vår temasida för att få koll!

 

Dela sidan: