Fri parkering – anställdas förmån

Anställda kan ha utgifter för parkering i flera olika situationer. I vissa fall är utgifterna avdragsgilla, i vissa fall är det däremot fråga om privata levnadskostnader för vilka avdrag inte medges.
schedule torsdag 6 december 2018
Lästid: 6 Minuter

Om arbetsgivaren står för en anställds utgifter för parkering har den anställde i vissa fall fått en skattefri och i andra fall en skattepliktig förmån.

Med anledning av coronapandemin beslutade riksdagen att fri parkering av egen bil vid arbetsplatsen skulle vara skattefri under perioden april–december 2020. Detta för att förhindra smittspridning genom att de anställda skulle åka bil till och från arbetet istället för med allmänna kommunikationer. Läs mer om detta här: 

Genom ett annat riksdagsbeslut förlängdes skattefriheten för den skattefria "coronaparkeringen" till att gälla även under hela 2021. Läs mer om detta här:

Ytterligare en lag har nu föreslagits för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Enligt förslaget kommer skattefrihet för fri parkering av egen bil vid arbetsplatsen att gälla även under januari–juni 2022. Läs mer om det förslaget här:

Nedan beskrivs bestämmelserna om fri parkering som de ska tillämpas i vanliga fall.

Arbetsgivaren betalar för parkering i tjänsten

Om arbetsgivaren direkt står för utgifter för de anställdas parkering i tjänsten blir utgifterna arbetsgivarens. Det kan t ex vara fråga om betalning för parkering med arbetsgivarens kontokort. Någon beskattning för beloppet kommer då inte i fråga.

Samma gäller om en anställd gör ett utlägg för parkeringen för arbetsgivarens räkning. När tjänsteresan är slut får den anställde tillbaka pengarna av arbetsgivaren mot att lämna in kvittona, t ex via reseräkningen.

Kostnadsersättningar som arbetsgivaren betalar ut till anställda för egna utgifter i tjänsten för parkering är i princip skattepliktiga. Beloppet ligger dock inte till grund för varken skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter.

Den anställde kan därefter få avdrag för parkeringskostnaderna i sin inkomstdeklaration. Här finns ingen avdragsbegränsning, utan den anställde får avdrag från första kronan under inkomst av tjänst.

Arbetsgivaren betalar för parkering vid arbetsplatsen

Den som har förmånsbil ska inte beskattas för förmån av fri parkering vid arbetsplatsen. Denna förmån ingår i bilförmånen. Skattefriheten gäller oavsett om den anställde använder förmånsbilen i tjänsten eller inte.

Om arbetsgivaren står för kostnaderna för parkering av den anställdes egen bil vid arbetsplatsen uppkommer däremot – enligt huvudregeln – en skattepliktig förmån. 

Anledningen är att den anställde då gör en inbesparing i sina privata levnadskostnader.

Om bilen används i tjänsten i viss omfattning kan förmånen dock vara skattefri, se nedan.

Även om arbetsgivaren bara har ett fåtal parkeringsplatser uppkommer en skattepliktig förmån för den som använder en sådan plats. Den som kommer först – och som får parkera fritt – får en förmån just den dagen.

Om en anställd har fått en personlig parkeringsplats vid arbetsplatsen är utgångspunkten att den anställde ska beskattas för hela värdet av denna förmån.

Förmån av fri parkering vid arbetsplatsen ska värderas till marknadsvärdet. Om arbetsgivaren hyr parkeringsplatsen är marknadsvärdet oftast lika med arbetsgivarens faktiska utgift inklusive eventuell moms.

I andra fall, t ex om arbetsgivaren äger parkeringsplatsen, måste mark­nadsvärdet beräknas på det sätt som är rimligt i det enskilda fallet. Kostnaden för närliggande parkeringsplatser kan då vara vägledande.

Under förutsättning att de anställda kan parkera gratis i närheten av arbetsplatsen torde någon skattepliktig parkeringsförmån inte uppkomma. Detta oavsett om arbetsgivaren har en kostnad för parkeringen eller inte.

Med anledning av coronapandemin beslutade riksdagen att fri parkering av egen bil vid arbetsplatsen skulle vara skattefri under perioden april 2020–januari 2021. Detta för att förhindra smittspridning genom att de anställda skulle åka bil till och från arbetet istället för med allmänna kommunikationer, se ovan.

Skatteverkets uppfattning i olika situationer

Skatteverket har tidigare svarat på flera frågor om förmån av fri parkering. Enligt Skatteverket kan t ex en plats i ett varmgarage inte anses jämförbar med en parkeringsplats utomhus.

En parkeringsplats med motorvärmare anses vidare ha ett högre marknadsvärde än en plats utan motorvärmare.

Om miljöbilar kan parkeras gratis på kommunens parkeringsplatser kan även arbetsgivare – enligt Skatteverket – tillhandahålla sina anställda skattefri parkering för egna miljöbilar vid arbetsplatsen.

Skatteverkets uppfattning i olika situationer

Skatteverket har tidigare svarat på flera frågor om förmån av fri parkering. Enligt Skatteverket kan t ex en plats i ett varmgarage inte anses jämförbar med en parkeringsplats utomhus.

En parkeringsplats med motorvärmare anses vidare ha ett högre marknadsvärde än en plats utan motorvärmare.

Om miljöbilar kan parkeras gratis på kommunens parkeringsplatser kan även arbetsgivare – enligt Skatteverket – tillhandahålla sina anställda skattefri parkering för egna miljöbilar vid arbetsplatsen.

Egen bil används i tjänsten under minst 60 dagar

Förmån av fri parkering av egen bil vid arbetsplatsen kan vara skattefri.

Om bilen används i tjänsten under minst 60 men mindre än 160 dagar, och tjänstekörningen uppgår till minst 300 mil under dessa dagar, ska beskattning inte ske för de dagar bilen används i tjänsten.

Används bilen däremot i tjänsten minst 160 dagar under året, och tjänstekörningen under dessa dagar uppgår till sammanlagt minst 300 mil, blir förmånen skattefri för årets samtliga arbetsdagar. 

Egen bil används i tjänsten under minst 60 dagar

Förmån av fri parkering av egen bil vid arbetsplatsen kan vara skattefri.

Om bilen används i tjänsten under minst 60 men mindre än 160 dagar, och tjänstekörningen uppgår till minst 300 mil under dessa dagar, ska beskattning inte ske för de dagar bilen används i tjänsten.

Används bilen i tjänsten minst 160 dagar under året, och tjänstekörningen under dessa dagar uppgår till sammanlagt minst 300 mil, blir förmånen skattefri för årets samtliga arbetsdagar. 

Arbetsgivaren betalar för parkering vid bostaden 

Den arbetsgivare som bekostar parkeringen vid den anställdes bostad har lämnat en skattepliktig förmån. Den anställde ska därför beskattas för marknadsvärdet, inklusive moms, av den fria parkeringen.

Det spelar för skatteplikten ingen roll om det är fråga om fri parkering för den anställdes egen bil eller för en förmånsbil.

Om arbetsgivaren hyr en garageplats i närheten av den anställdes bostad av en utomstående för parkering av den anställdes egen bil, har han lämnat en skattepliktig förmån. Den anställde ska då beskattas för marknadsvärdet av det fria garaget.

Skulle arbetsgivaren bekosta ett enbilsgarage för en förmånsbil torde någon skattepliktig förmån däremot inte uppkomma. Den anställde kan i en sådan situation inte anses ha gjort någon inbesparing i sina levnadskostnader, eftersom det är arbetsgivaren som väljer att ha parkerad i ett garage t ex med hänsyn till risken för stöld, skadegörelse osv.

Särskilda regler gäller om arbetsgivaren skulle hyra ett garage av den anställde i dennes bostad.

Den anställde betalar för parkering i tjänsten

En anställd som själv står för eventuella parkeringsutgifter under tjänsteresor kan – om arbetsgivaren inte står för kostnaden – få avdrag för dessa i sin inkomstdeklaration. Den anställde kan också få utgifterna ersatta av arbetsgivaren utan några beskattningskonsekvenser.

Utgift för parkering ingår inte i den skattefria schablonersättningen för resor med egen bil i tjänsten, d v s 18,50 kr per mil för egen bil. En särskild skattefri ersättning kan alltså betalas utöver denna.

Samma gäller vad avser den skattefria milersättningen på 6,50 respektive 9,50 kr för förmånsbil om den anställde bekostar allt drivmedel själv. 

Den anställde betalar för parkering vid arbetsplatsen

I en anställds schablonavdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, d v s 18,50, 9,50 eller 6,50 kr per mil, ingår inte utgifter för parkering. Den anställde kan däremot – i vissa fall – få ett särskilt avdrag i inkomstdeklarationen för sina utgifter för parkering vid arbetsplatsen.

Enligt Skatteverket medges sådant avdrag om bilen används i tjänsten i viss omfattning.

Om den anställde har använt bilen i tjänsten under minst 60 men mindre än 160 dagar under året medges avdrag med de faktiska parkeringsut­gifterna för de dagar bilen har använts i tjänsten. En förutsättning är dock att den anställde har kört sammanlagt minst 300 mil under dessa resor.

Har den anställde använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året, och då kört sammanlagt minst 300 mil, medges avdrag för parkeringskostnaderna för samtliga arbetsdagar under året.

Kommentar

Som framgår ovan kan fri parkering av egen bil vid arbetsplatsen vara skattefri under förutsättning att bilen har använts i tjänsten i viss omfattning. Att den anställde – för att undvika förmånsbeskattning – måste kunna visa omfattningen av tjänstekörningen framgår av en dom från Kammarrätten i Stockholm (2006-07-31, mål nr 8069-05).

I det aktuella fallet hade arbetsgivaren ställt som krav att den anställde hade med sin bil till arbetet för att kunna göra tjänsteresor med kort varsel. Men eftersom den anställde inte kunde visa hur många dagar bilen hade använts i tjänsten påfördes ett förmånsvärde för fri garageplats vid arbetsplatsen med 18 519 kr.

Att det kan bli arbetsgivaravgifter för anställdas parkeringsförmåner trots att någon anställd inte blivit beskattad för förmånen har kammarrätten slagit fast i en annan dom.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: