Kunden har inte betalt – vad händer med momsen?

Det kan vara svårt att skilja på olika situationer när en betalning från kunden uteblir. Det är dock A och O att ha koll på det för att kunna redovisa rätt moms till Skatteverket.
Kristina Andreasson, Momsexpert
schedule den 19 november 2019
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Uppdaterat med Skatteverkets ändrade uppfattning om ackord från december 2019.

Utgångsläget kan vara så här för ett företag som har utfört momspliktiga prestationer. Säljaren skickar en faktura med moms till sin kund. Den utgående momsen redovisar säljaren i sin momsdeklaration och betalar in momsbeloppet till Skatteverket.

Tiden går. Fakturans förfallodatum passeras med råge utan att kunden betalar. Kan inte säljaren få tillbaka momsen från Skatteverket vid utebliven betalning?

Det enkla svaret är att det beror på. Hur momsen hanteras beror på orsaken till att kunden inte har betalat. Vi har identifierat följande möjliga orsaker till att kunden inte betalat.  

  • Säljaren och kunden kan vara oense om utförd prestation i relation till fakturerat pris (tvist).
  • Säljaren kan ha erbjudit en reducering av priset (prisnedsättning).
  • Säljaren och kunden kan efter förhandling nått en uppgörelse som båda kan acceptera (förlikning).
  • För att kunden ska kunna fortsätta verksamheten kan säljaren ha gått med på att helt eller delvis avstå från sin fordran (ackord)
  • Kunden kan sakna betalningsförmåga (konstaterad kundförlust).

Tvist

Om fakturan är obetald p.g.a. att säljare och köpare är oense om kvalitet eller pris kommer säljarens redovisning av moms till Skatteverket att kvarstå oförändrad.

Förutsatt att köparen fått en beställd prestation utförd (ej förskott eller à conton) och fått en faktura med moms har köparen ändå haft rätt att göra avdrag för ingående moms. Avdraget behöver inte justeras enbart p.g.a. att köparen inte har betalt fakturan.

Prisnedsättning

Ibland kommer säljare och köpare överens om en nedsättning av priset utan en rättsprocess. Om säljaren går med på att inte få full betalning är det en prisnedsättning som görs i efterhand.

Huvudregeln är då att säljaren utfärdar en kreditfaktura med moms. Genom kreditfakturan reduceras priset och momsen. Både säljarens och köparens momsredovisningar kommer därmed att påverkas. Rätt redovisningsperiod är den då kreditfakturan utfärdades eller togs emot.

För prisnedsättningar i efterhand finns en möjlighet för säljare och köpare att komma överens (avtala) om att prisnedsättningen inte ska påverka beskattningsunderlaget för moms (7 kap 6 § 2 st mervärdesskattelagen).

Det innebär att säljaren kan skicka en kreditfaktura som reducerar priset – utan att något momsbelopp anges. Prisnedsättningen kommer – i ett sådant fall – inte påverka momsredovisningarna hos säljare eller köpare.

Förlikning

En förlikning är en uppgörelse mellan säljare och köpare genom förhandling i allmän domstol eller skiljedomstol.

Om uppgörelsen innebär att säljaren avstår från hela eller delar av sin fordran påverkas momsredovisningen på samma sätt som vid en prisnedsättning.

När ett förlikningsavtal är ingånget kan förväntningen hos en säljare vara att den utgående momsen som denne tidigare redovisat ska reduceras. För detta krävs att säljaren utfärdar en kreditfaktura, se ovan under ”Prisnedsättning”. Förväntningen hos köparen kan dock vara att någon reducering av ingående moms inte ska ske.

I praktiken händer det att köparen inte har dragit av momsen som säljaren angivit på ursprungsfakturan – trots att den rätten fanns (se ovan under ”Tvist”). I så fall torde det vara ok för säljaren att utfärda en kreditfaktura med moms.

För att hantera säljares och köpares olika förväntningar är det ett gott råd att skriva in i förlikningsavtalet hur momsen ska hanteras.

Ackord

Skatteverket har i december 2019 ändrat uppfattning om hur ett ackord ska hanteras momsmässigt (202 494536-19/111).

Det finns två typer av ackord – offentliga ackord och underhandsackord.

Ett offentligt ackord är ett särskilt förfarande vid företagsrekonstruktion eller under ett konkursförfarande. Underhandsackord är en uppgörelse mellan en kund och en eller flera säljare, enligt vanliga avtalsrättsliga principer.

Skatteverket anser att en båda ackordssituationerna kan jämföras med en uppgörelse som resulterar i att priset sätts ned i efterhand.

Det får till följd att endast om säljaren utfärdat en kreditfaktura får momsen justeras. Observera att om säljaren har utfärdat en kreditfaktura kommer momsen att behöva justeras hos både säljare och köpare.

Om säljaren inte utfärdat någon kreditfaktura anser Skatteverket att parterna har avtalat om att beskattningsunderlaget inte ska sättas ned.

När ett underhandsackord är ingånget kan förväntningen hos en säljare vara att den utgående momsen som denne tidigare redovisat ska reduceras. För detta krävs dock – enligt SKV – att säljaren utfärdar en kreditfaktura, se ovan under ”Prisnedsättning”. Förväntningen hos köparen kan dock vara att någon reducering av ingående moms inte ska ske.

För att hantera säljares och köpares olika förväntningar är det ett gott råd att skriva in i ackordssavtalet hur momsen ska hanteras.

Konstaterad kundförlust

Vid en konstaterad kundförlust får säljaren reducera sin moms utan att köparen behöver göra motsvarande justering i sin momsdeklaration. Observera dock att om säljaren ändå utfärdat en kreditfaktura kommer momsen att behöva justeras även hos köparen.

En konstaterad kundförlust är det när kunden inte kan betala en faktura på grund av bristande betalningsförmåga. Det är alltså en obeståndssituation hos kunden. Den situationen måste skiljas från den då kunden inte betalat till följd av en bristande betalningsvilja (se ovan under ”Tvist”).

Det är säljaren som ska göra sannolikt att kunden inte har några ekonomiska möjligheter att betala. Det kan ske genom t.ex. uppgifter om att kunden har gått i konkurs eller att Kronofogdens utmätningsförsök varit resultatlösa.

I annat fall ska säljaren kunna visa att gjorda indrivningsförsök (t.ex. inkasso) varit resultatlösa eller på annat sätt visa att kunden saknar ekonomiska möjligheter att betala (utredningsrapport från kronofogden/kontrollbalansräkning).

För fordringar som understiger 1.000 kr och som är minst 8 månader gamla är kraven lägre. Fordran får anses konstaterad om en betalningspåminnelse och ett inkassokrav har skickats ut.

Är kundförlusten inte konstaterad får inte säljaren justera sin utgående moms – annat än om kreditfaktura med moms utfärdas. 

Lär dig mer i Servicepaket moms

Vill du få koll de senaste nyheterna och aktuella frågor inom moms?

Välkommen till Stora Momsdagen 2021 – årets digitala event för dig som jobbar med moms!

Dela sidan: LinkedIn twitter