LAS – detta händer just nu

Fler ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) har trätt i kraft den 30 juni 2022. De nya reglerna ska dock tillämpas första gången den 1oktober 2022. Vi ser till att du får koll på vad som händer i frågan just nu.
Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert
schedule den 4 juli 2022
Lästid: 4 Minuter

Ändringar i LAS under sommaren och hösten 2022

Reglerna i lagen om anställningsskydd ändras vid flera tillfällen under sommaren och hösten 2022. Här är en kort sammanställning över när ändringarna sker.

  • Den 29 juni 2022 infördes ändringar och nya regler i lagen med anledning av införlivandet av EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Det handlar främst om att den information om anställningsvillkoren som ska lämnas till nyanställa har utökats.
  • Den 30 juni 2022 började ytterligare regler i lagen att gälla. Dessa ändringar har sin bakgrund i utredningen av en moderniserad arbetsrätt. Även om reglerna har börjat gälla ska de inte tillämpas före den 1 oktober 2022. Här nedan beskriver vi i korthet vad de nya reglerna innebär. 

Många av de nya reglerna är dispositiva. Arbetsgivare som bundna av kollektivavtal bör stämma av med sin arbetsgivarorganisation om hur de nya bestämmelserna ska tillämpas. 

Heltid – nya normen

Heltidsanställning ska tillämpas som huvudregel på arbetsmarknaden, om inget annat tydligt avtalats. Arbetstagare ska enligt förslaget vidare har rätt till en skriftlig förklaring om varför en anställning inte omfattar heltid.

Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning

Anställningsformen allmän visstidsanställning ska slopas och ersättas med en ny anställningsform kallad särskild visstidsanställning. Den nya  anställningsformen övergår till en tillsvidareanställning efter 12 månader under en 5-årsperiod. Arbetstagare som haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma månad ska även få tillgodoräkna sig tiden mellan dessa anställningar som anställningstid.

Vidare införs en ny form av företrädesrätt. När en särskild visstidsanställing har pågått i mer än 9 månader under en 3-årsperiod har den anställde företrädesrätt till en ny särskild visstidsanställning.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

Uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl, istället för dagens begrepp ”saklig grund”. Sakliga skäl kommer fortsatt hänföras till arbetsbrist eller personliga skäl men syftet med att tydliggöra begreppet är att göra det mer förutsägbart för både arbetsgivare och arbetstagare att bedöma om sakliga skäl för uppsägning föreligger.

Vid uppsägning på grund av personliga skäl ska fortsatt gälla att en helhetsbedömning görs av det enskilda ärendet samt att det rör sig om ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. Kravet om att arbetsgivare i första hand ska vidta mindre ingripande åtgärder än uppsägning finns kvar.

Ytterligare en nyhet är att arbetsgivare endast ska behöva erbjuda ett (1) omplaceringserbjudande innan sakliga skäl anses vara uppnådda.

Turordningsregler

Om uppsägning på grund av arbetsbrist uppstår ska en arbetsgivare kunna undanta tre anställda som är av särskild betydelse för verksamheten från turordningen. Detta gäller oavsett antalet anställda hos arbetsgivaren. Idag gäller ett undantag om två anställda hos arbetsgivare med högst 10 anställda. Undantag från turordningsreglerna får åberopas vid återkommande arbetsbristsituationer, dock måste det ha gått minst tre månader från tidigare tillämpning.

Anställningen vid tvist om ogiltigförklaring av uppsägning

Idag gäller vid tvist om uppsägning är giltig eller ej att anställningen kvarstår tills tvisten slutligen är löst. Detta innebär att en arbetsgivare betalar lön och förmåner under hela tvistetiden. De nya reglerna innebär att en anställning ska upphöra efter uppsägningstiden, även i de fall det uppstår en tvist.

Skadestånden för felaktiga uppsägningar och avsked ska höjas som ett resultat av att anställningen under tvisten inte kvarstår. Varken den som tvistar om giltigheten av en uppsägning eller den som på arbetsgivarens initiativ ingått en överenskommelse om anställningens upphörande ska inte heller kunna stängas av från rätten till arbetslöshetskassa.

Omreglering till lägre sysselsättningsgrad (så kallad hyvling)

Om en omorganisation föranleder att likvärdiga befattningar i viss mån endast kan erbjudas till lägre omfattning framöver ska denna omreglering ske med beaktande av turordningsreglerna. Arbetsgivaren kan då alltså inte fritt välja vem man ska erbjuda omreglerade tjänster till utan behöver följa de rekvisit som följer av turordningsreglerna, bland annat anställningstid. Vid erbjudande om omreglerade anställningsvillkor ska dessutom de arbetstagare som tackar ja få behålla tidigare sysselsättningsgrad och anställningsförmåner under en omställningsperiod motsvarande sin uppsägningstid, dock högst tre månader.

Anställning för uthyrda arbetstagare

Anställda på bemanningsföretag ska ges ökade möjligheter till anställning hos kundföretag. I det fall en bemanningsanställd varit uthyrd till samma driftenhet hos ett kundföretag under minst 24 månader under en 36-månadersperiod ska denne av kundföretaget erbjudas en tillsvidareanställning. Om erbjudandet accepteras upphör anställningen hos bemanningsföretaget. Kundföretaget kan som alternativ till att erbjuda en tillsvidareanställning istället erbjuda den uthyrde en ersättning motsvarande två månadslöner.

De beslutade ändringarna gäller från och med den 30 juni 2022 men ska tillämpas först från och med den 1 oktober 2022.

 

Missa inte!

Kurs: Nya regler i LAS
Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas någonsin och nya regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) är att vänta inom några månader. Känner du dig osäker på vad som gäller? Oroa dig inte, våra experter ser till att rusta dig för framtidens HR. Välj själv om du vill delta digitalt eller onsite. We are ready for take off. Are you?
Boka din plats!

Gratis webinar: Hur mår dina medarbetare?

Som chef kan det vara svårt att följa upp hur dina medarbetare mår när ni inte kan träffas fysiskt. Att dessutom se till att de känner sig motiverade att jobba även på hemmaplan kan vara en svår nöt att knäcka.  Få koll på verktygen framåt!

 Dela sidan: