Ordlista för HR

Vi förklarar 50 begrepp du som jobbar med HR bör känna till. Vilka kan du redan?
den 11 september 2020
Lästid: 10 Minuter

Klicka på det begrepp du vill läsa mer om:

ADAgilAIAPIATSBICMSComplianceCRMCrossboardingCSRDWHEmployer BrandingERPGDPRHCMHMSHRHRMHR-systemIAMIDPIFRSKBRKPILCMSLMSLRSMDMMLMulti-tenantMVAOffboardingOKROnboardingPerformance ManagementPersonalsystemQAReboardingROISAAS –  ScopeSCORMScrum  – SSOSuccession PlanningTalent AquisitionTalent ManagementWCAGxAPI

AD: En tjänst från Microsoft som heter Active Directory. Det är en katalog som hanterar användare och de rättigheter användarna har.

Tillbaka till toppen.

Agil: Ett annat ord för smidig eller anpassningsbar. Används ofta i programmeringsprojekt där du tonar ner fokus på kravspecifikation och lanserar i många små omgångar. Utkomsten anpassas och ändras sedan baserat på input från användare. Till skillnad från tunga webbprojekt med långa projektfaser där kravspecifikationen i större utsträckning slutförs i en separat planeringsfas innan utvecklingen påbörjas.

Tillbaka till toppen.

AI: En engelsk förkortning för artificiell intelligens. Används ofta för system som tolkar stora datamängder, lär sig av och uppnår mål genom att göra saker annorlunda nästa gång.

Tillbaka till toppen.

API: En förkortning för applikationsprogrammeringsgränssnitt. Det långa ordet står för något mycket användbart: nämligen ett verktyg som låter andra program använda API:t, låna data och eventuellt skriva över eller lägga till data.

Tillbaka till toppen.

ATS: Står för applicant tracking system och är det programvarurekryterare och arbetsgivare använder för att sortera och prioritera mellan ansökningar om lediga tjänster.

Tillbaka till toppen.

BI: I arbetssammanhang handlar det ofta om affärsinformation, datalagring eller annan form av lagringstjänst/arkiv där företagets viktigaste rapporter finns samlade.

Tillbaka till toppen.

CMS: Vanlig term för webbpubliceringsystem (content management system) där informationen på en webbplats sparas och kan redigeras. Tidigare var det vanligt att intern information lagrades här, men det har blivit vanligare att ha separata kommunikationsplattformar och innehållshanteringsssystem för detta. Se LMS.

Tillbaka till toppen.

Compliance: Själva ordet betyder efterlevnad och om någon har fått särskilt ansvar för efterlevnad i ett företag betyder det ofta att de arbetar med intern kontroll och ser till att företaget följer lagar och förordningar.

Tillbaka till toppen.

CRM: En engelsk term för kundrelationshantering. Används ofta som benämning för system där information om kunder, beställningar och kunddialog lagras. Information i sådana system kan ofta vara intressanta att kombinera med data om säljare i personalsystemet.

Tillbaka till toppen.

Crossboarding: När en medarbetare byter roll internt. Med crossboarding avses ofta hela processen där den avgående och tillträdande ledaren har ett övergripande ansvar för att gradvis fasa ut nuvarande roll och göra tillträdet till den nya rollen och avdelningen så smidigt som möjligt.

Tillbaka till toppen.

CSR: En förkortning av den engelska termen Corporate Social Responsibility. För ett företag handlar CSR ofta om vad företaget gör för att bidra till samhället, socialt och ur miljömässigt hänseende.

Tillbaka till toppen.

DWH: En plats för lagring av data där bearbetning och sammanställning av data från källsystemen sker när någon arbetar med rapporter inom Business Intelligence.

Tillbaka till toppen.

Employer Branding: Ett uttryck som beskriver de aktiviteter/insatser en arbetsgivare gör för att stärka sitt varumärke som en attraktiv arbetsplats.

Tillbaka till toppen.

ERP: En samlingsbeteckning för affärssystem inom olika områden. En komplett ERP-lösning har ofta moduler för både kunder (se CRM),pengar/budget, personer (se HR-system) och varor. Antingen med allt från en leverantör eller olika speciallösningar som pratar med varandra. Ofta finns det också moduler för kommunikation, analys (se BI) och projekt.

Tillbaka till toppen.

GDPR: Var ett riktigt buzzord i några år. GDPR är namnet på den dataskyddsförordning som trädde i kraft 2018 med syftet att hanteringen av personuppgifter ska vara densamma i hela EU.

Tillbaka till toppen.

HCM: Förkortning för Human Capital Management. Det finns inget facit för vad som gör något till HCM eller HRM. Ordet som skiljer de båda är kapital och resurs, som i praktiken kan vara synonymer för samma sak: Personal.

Tillbaka till toppen.

HMS: Svensk förkortning för hälsa, miljö och säkerhet, som på engelska ofta kallas HSE. Begreppet började användas 1991 när de interna kontrollreglerna bestämdes. Det i sin tur krävde att alla företag arbetade för att förbättra arbetsmiljön, minska risken för personskador och kemiska risker som till exempel föroreningar.

Tillbaka till toppen.

HR: Förkortning för mänskliga resurser. På svenska har HR blivit en välkänd förkortning som i princip har ersatt begreppet personal. Används ofta som namnet på den avdelning där HR-anställda arbetar, på samma sätt som IT-avdelningen ofta kallas IT.

Tillbaka till toppen.

HRM: Förkortning för personalhantering. På svenska kan det förkortas till personaladministration, men HRM-konceptet täcker också i större utsträckning de strategiska aspekterna av HR-avdelningens uppgifter.

Tillbaka till toppen.

HR-system: Används delvis med termerna HCM-system och personalsystem. Några av de större systemleverantörerna skiljer på dessa genom att definiera grundläggande, traditionella moduler till exempel frånvarohantering som HRM, medan utvecklingsmoduler som onboarding och HR-analys ingår i HCM. Se även HCM.

Tillbaka till toppen.

IAM: Engelsk förkortning för hantering av identitets- och åtkomstkontroll. Termen täcker de riktlinjer och tekniker som företag använder för att reglera anställdas tillgång till teknik och är en del av IT-säkerhetsarbetet i företaget. För att lyckas med IAM är det viktigt att ha ett bra dataflöde från HR-systemet.

Tillbaka till toppen.

IDP: Mycket använd förkortning för identity provider, som på svenska kan översättas till identitetsleverantör. IDP beskriver ett system som skapar och hanterar användarnas identitet för andra applikationers räkning. Bland de största leverantörerna av detta är Okta, Microsoft, Auth0 och Forgerock.

Tillbaka till toppen.

IFRS: Internationella redovisningsstandarder som börsnoterade företag i EU och Sverige sedan 2005 måste följa.

Tillbaka till toppen.

KBR: Står för kompetensbaserad rekrytering och skiljer sig från meritbaserad rekrytering, som lägger mest vikt vid tidigare studier och arbete. Kompetensbaserad rekrytering fokuserar mer på intervjuer, tester och behov. Kort sagt, att ta reda på vem som har vad som krävs för att lyckas i just detta jobb.

Tillbaka till toppen.

KPI: Det lite långa ordet key perfomance indicators är på svenska ofta översatt till det förenklade utrycket nyckeltal. I HR-sammanhang handlar det ofta om sjukfrånvaro i procent, andel anställda som lämnar inom ett år och andra siffror som säger något om situationen för de anställda i företaget.

Tillbaka till toppen.

LCMS: LCMS står för Learning Content Management System och när man talar om LCMS är det ofta fokuserat på den plats där man bygger utbildningsinnehållet, i motsats till LMS som den plats där studenterna genomför kursen.

Tillbaka till toppen.

LMS: LMS kan definieras som ett system för att göra inlärningselement/inlärningsmoduler tillgängliga. Modulerna sätts sedan samman i kurser och utbildningsprogram i onlinekurser eller e-learning.

Tillbaka till toppen.

LRS: En datalagringssida för information om till hur stor del olika kursdeltagare har genomfört tillgänglig utbildning. LRS bygger på xAPI-standarden och gör det möjligt för användaren att överföra utbildningsgsdata mellan olika skolor och företag.

Tillbaka till toppen.

MDM: Affärs- och IT-sidan samarbetar för att säkerställa att företagets masterdata är kvalitativ. Många gånger finns team och avdelningar som arbetar med att ta fram strategier, processer och riktlinjer för datakvaliteten.

Tillbaka till toppen.

ML: Datorer använder statistiska metoder för att hitta mönster i stora mängder data. Används bland annat för språkigenkänning och filtrering av e-post. Se även AI.

Tillbaka till toppen.

Multi-tenant: En typ av IT-arkitektur där flera användare delar samma resurs men bara har tillgång till sin egen data. Detta kan hjälpa till att sänka kostnader. Med single-tenant hanterar varje instans av ett program en användare åt gången.

Tillbaka till toppen.

MVA: Moms är en skatt som tas ut på varor och tjänster. Den bidrar vanligtvis med cirka en femtedel av skatteintäkterna. EU reglerar den lägsta nivån för ordinarie ränta till 15 procent, med max två lägre räntesatser. I Sverige gäller 25 procent moms på de flesta varor och tjänster. På livsmedel, hotell- och restaurangtjänster samt konstverk som konstnären säljer själv är andelen 12 procent moms. På tidningar, böcker och vissa underhållningsevenemang är det 6 procent.

Tillbaka till toppen.

Offboarding: Benämning för processen när en medarbetare lämnar ett företag. Offboarding inkluderar ofta kunskapsöverföring, slutsamtal och inlämning av utrustning.

Tillbaka till toppen.

OKR: Ramverk för målstyrning som har blivit mycket populär, delvis för att Google använder den. Centralt är ett tydligt definierat mål och nyckelresultat. Resultaten mäts ofta i procent, och om de fortfarande är 100 procent (eller mer) kan de ersättas med andra områden.

Tillbaka till toppen.

Onboarding: Processen där nya medarbetare får den introduktion de behöver i form av kunskaper, färdigheter och till företagskulturen för att de ska få bästa förutsättningar för att bli bli effektiva och framgångsrika medarbetare i verksamheten. Utbildning är ett nyckelord, men processen handlar lika mycket om kultur och integrering som faktakunskap.

Tillbaka till toppen.

Performance Management: På svenska kan vi kalla det prestationshantering. En av många filosofier för förvaltning. Termen kännetecknas av att medarbetarnas prestationer utvärderas och följs upp för att deras kunskaper ska kunna användas på det sätt som är mest lönsamt för arbetsplatsen.

Tillbaka till toppen.

Personalsystem: Datorprogram som effektiviserar administrationen av medarbetarna i ett företag. Gemensamma funktioner för systemen är bemanningsplan, tidsregistrering, frånvarohantering, löner, rekrytering, medarbetarinformation och kompetenskartläggning. Systemen har blivit viktigare i takt med att personalkostnaderna utgör en allt större del, och att många arbetsplatser har blivit mer decentraliserade när de anställda gör mer av det administrativa arbetet själva via appar på mobilen. Se även HRM-system. ️

Tillbaka till toppen.

QA: Engelsk förkortning för den svenska termen kvalitetssäkring. I tekniska projekt är testning centralt i QA-fasen, för att så många fel och buggar som möjligt ska upptäckas och åtgärdas innan användarna påverkas.

Tillbaka till toppen.

Reboarding: En variant av introduktionsprocesserna onboarding och crossboarding. Vid en reboarding känner medarbetaren till verksamheten sedan innan, men har av någon anledning haft en längre tids frånvaro som till exempel tjänstledighet, permittering, sjukdom eller ledighet.

Tillbaka till toppen.

ROI: På svenska säger vi avkastning på investering. ROI är ett lönsamhetsmål som mäter skillnaden mellan ackumulerade vinster efter en viss tidsperiod och ackumulerade investeringar kopplade till vad som mäts. Det är en fördel att avkastningen på ett mått är positiv och helst högre än bankräntan och företagets avkastning historiskt.

Tillbaka till toppen.

SAAS: Förkortning som på svenska kan översättas till "programvara som en tjänst". Leveransmodellen blev populär när tillgång till system via domäner och appar (som till exempel molntjänster) tog över lösningar där hela programvaran installerades på varje enskild användares dator. Samtidigt ändrades licensmodellerna från höga startkostnader till jämnt fördelade priser under användningsperioden.

Tillbaka till toppen.

Scope: Termen betyder omfattning och används särskilt i projektledning. Avser ramen för vilka funktioner en produkt eller tjänst ska innehålla. En del av omfattningen är ofta att kartlägga vad som krävs för att projektet ska möta intressenternas förväntningar. Ett vanligt fenomen är att omfattningen ständigt ökar, ofta på ett lite smygande sätt.

Tillbaka till toppen.

SCORM: Specifikationer och standarder för nätbaserad e-learning. Om två system stöder SCORM kan det vara möjligt att dela kursinnehåll mellan systemen, eftersom det är byggt på ett liknande sätt.

Tillbaka till toppen.

Scrum: Arbetsmetod för team där medlemmarna bryter ner projektet till mindre uppgifter som kan genomföras inom en given tidsram, som ofta kallas sprint och varar i några veckor. En del av metoden är också korta dagliga planeringsmöten, helst inte längre än en kvart. Scrum är inte en förutsättning för att arbeta agilt, men kan vara ett sätt att skapa fler delmål/deadlines. Du har en kontinuerlig deadline och snarare mäter den genomsnittliga leveranstiden på en uppgift istället för hur mycket av sprinten som levererades.

Tillbaka till toppen.

SSO: Förkortning för single sign-on. Benämning för funktionalitet som gör det möjligt för en användare att ha samma användarnamn och lösenord för olika programvaror oberoende av varandra. En fördel är minskad lösenordströtthet eftersom användaren behöver komma ihåg färre lösenord. En nackdel är att många system blir beroende av en gemensam komponent, där drifttid då blir extra viktigt.

Tillbaka till toppen.

Succession Planning: På svenska pratar vi om successionsplanering vilket innebär att ni inom organisationen strävar efter att förbereda er så att skadan vid förlust av nyckelpersoner blir så liten möjligt. Det går ut på att identifiera och kartlägga nyckelpersoner och vilka kompetenser dessa har för att kunna matcha dem på andra sätt om de lämnar verksamheten.

Tillbaka till toppen.

Talent Acquisition: Om man definierar rekrytering som arbete med att tillsätta lediga tjänster kan Talent Acquisition (talangförvärv) beskriva ett mer proaktivt, ständigt pågående, arbete för att hitta de bästa/strategiskt starkaste kandidaterna för företaget.

Tillbaka till toppen.

Talent Management: Ett begrepp som lanserades av McKinsey 1997 som betyder talangförvaltning. Filosofin kring detta handlar om att företag som arbetar strategiskt med Talent Management är bra på att attrahera, utveckla, behålla, flytta och marknadsföra anställda i organisationen. Forskning visar att företag som arbetar systematiskt med Talent Management ökar sin försäljning, kundnöjdhet, kvalitet och produktivitet. Kostnaderna blir också ofta lägre, eftersom nyrekrytering är en dyr process med stora felmarginaler.

Tillbaka till toppen.

WCAG: Riktlinjer för tillgänglighet vid utveckling av webbplatser och användargränssnitt. Syftet är att utforma information som delas på Internet så att den är lättillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Detta kallas ofta universell design.

Tillbaka till toppen.

xAPI: Förkortning för Experience API, som betraktas som efterföljare till SCORM som standarden för e-learning. Kallas ibland också för Tin Can, vilket är namnet på projektet som tog fram den nya standarden. xAPI har många fördelar jämfört med SCORM, inklusive bättre lösningar för mobilappar och inloggning.

Tillbaka till toppen.

Dela sidan: