Anställdas fria vaccinationer

Vaccinationer sker regelmässigt på många arbetsplatser för att minska produktionsbortfall på grund av till exempel influensa. Förmån av fri vaccination är skattefri om den är kopplad till den anställdes arbete på något sätt.
den 6 december 2018
Lästid: 3 Minuter

Förutom influensavaccinationer kan exempelvis vaccinationer inför tjänsteresor vara skattefria om arbetsgivaren står för kostnaden. Samma gäller fria vaccinationer mot s k samhällsfarliga sjukdomar.

Skattefriheten gäller oavsett om alla anställda erbjuds vaccinationerna eller inte. Detta eftersom det här inte är fråga om en personalvårdsförmån som alltså måste erbjudas alla anställda för att vara skattefri.

En vanlig fråga är om även fria vaccinationer inför semesterresor kan vara skattefria. Skatteverket anser inte detta, se nedan.

Motiverade av tjänsten 

För att fria vaccinationer ska vara skattefria krävs att de ”betingas av tjänsten”. Vad som menas med detta uttryck är inte helt klart. Enligt Skatteverket är det dock endast vaccinationer inför tjänsteresor eller influensaepidemier o s v som kan vara skattefria.

Fritt TBE-vaccin till anställda som arbetar utomhus i områden där det finns fästingar kan också vara skattefritt. Enligt Skatteverket (förtydligande i sin Rättsliga vägledning 2022-05-19) gäller skattefriheten inte generellt i områden där det finns fästingar, utan endast för anställda som riskerar bli bitna av fästingar under det att de utför arbete.

Även fria vaccinationer mot s k samhällsfarliga sjukdomar är alltså skattefria.

Vaccinationer inför semesterresor

Fråga kan uppkomma om vaccinationer som arbetsgivaren eventuellt står för t ex inför anställdas semesterresor automatiskt utgör skattepliktiga förmåner. Skulle fria vaccinationer i sådana fall alltså enbart innebära en inbesparing i de anställdas privata levnadskostnader och inte alls vara till nytta för arbetsgivaren?

Det är Skatteverkets uppfattning.

Men egentligen borde väl alla vaccinationer anses vara betingade av tjänsten? Arbetsgivaren har ju ett stort intresse av att de anställda kommer hem friska även från semesterresor utomlands. I annat fall kan han riskera att tvingas betala sjuklön under 14 dagar av den anställdes sjukdomsperiod.

Arbetsgivaren kanske även måste stå för eventuella rehabiliteringskostnader om en anställd har blivit sjuk under sin utlandsresa. Till detta kommer eventuella kostnader för att ersätta den anställde med en vikarie samt kostnader för produktionsbortfall och andra störningar i verksamheten.

Vaccinationer inför anställdas semesterresor borde av den anledningen kunna vara skattefria. Man borde kunna se arbetsgivarens åtaganden mer som en försäkring för att de anställda är friska vid hemkomsten från sina resor än att de anställda har gjort en inbesparing i sina privata levnadskostnader.

Samma bedömning borde alltså kunna göras i detta fall som när det är fråga om vaccinationer inför tjänsteresor och influensaepidemier. Men det är alltså inte Skatteverkets uppfattning. Se också kommentaren nedan.

Avdragsgilla utgifter för arbetsgivaren

Arbetsgivaren får avdrag för utgifter för vaccinationer som betingas av verksamheten. Avdrag medges som en personalkostnad.

Om Skatteverket skulle ha rätt i sin tolkning av uttrycket ”betingas av tjänsten”, d v s att förmånen är skattepliktig, blir vaccinationsutgiften inför en anställds semesterresa avdragsgill som en lönekostnad. Arbetsgivaren måste då också både göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.

Kommentar

I vilken mån fria vaccinationer inför t ex semesterresor kan vara skattefria för de anställda är enligt vår uppfattning en öppen fråga som inte har prövats av domstolarna. Skatteverkets menar dock alltså att endast vaccinationer inför t ex tjänsteresor och influensaepidemier m m är betingade av tjänsten och därför inte ska beskattas.

Men alla vaccinationer måste väl till viss del anses vara av privat natur för de anställda, d v s även vaccinationer inför t ex tjänsteresor. Samma synsätt borde därför gälla oavsett om det är fråga om fria vaccinationer inför tjänsteresor och influensaepidemier som inför semesterresor.

Såväl de anställdas som arbetsgivarens nytta av fria vaccinationer är densamma oavsett av vilken anledning vaccinationerna sker. Fria vaccinationer borde därför generellt kunna anses vara betingade av tjänsten och därmed skattefria, men detta är alltså inte Skatteverkets uppfattning.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: