Vad gör man åt bristen på rätt arbetskraft?

Konkurrensen om kompetensen är hård på arbetsmarknaden idag och många företag och organisationer redovisar till och med brist på rätt arbetskraft. Men vad är ”rätt arbetskraft”? Vi reder i begreppen kunskaper, färdigheter och kompetenser för att se om vi kan få svar på frågan.
schedule måndag 4 juni 2018
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Begrepp som kompetens och strategisk kompetensförsörjning är egentligen inget nytt, däremot har incitamenten för att arbeta med dem förändrats över tid. Många arbetsgivare vittnar idag om att de har stora svårigheter med att finna, utveckla och behålla medarbetare som lever upp till de krav deras arbete ställer på dem – de saknar rätt kompetens.

Vad är då kompetens? En övergripande och återkommande definition av begreppet beskriver det som en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Det i sin tur innebär att man alltså behöver veta vad kunskaper och färdigheter är för att förstå kompetensbegreppet fullt ut.

Sveriges referensramverk för kvalifikationer (SeQf) beskriver kunskaper som; ett resultat av information som en individ tillgodogjort sig genom lärande. De menar att kunskaperna kan vara antingen erfarenhetsbaserade eller teoretiska men att själva kunskapsinhämtningen skett genom fakta, principer, teorier och praxis som kopplats till arbetsområdet. Vidare menar SeQf att färdigheterna är förmågan att tillämpa kunskaperna för att kunna utföra uppgifter eller lösa problem. Färdigheterna är då antingen kognitiva eller praktiska.   

Befintligt kompetens och utvecklingsmöjligheter

En individs reella kompetens, d v s den samlade kunskap och färdighet individen kan uppvisa vid ett tillfälle, är det man får titta på när man diskuterar arbetsgivares brist på rätt arbetskraft. Matchningen på arbetsmarknaden handlar därmed inte bara om arbetsgivares krav på formell utbildning, utan även individers möjligheter att lära och kompetensutveckla sig i vardagen. Om man jämför två personer, där den ena har formell universitetsutbildning och den andra inte har någon formell utbildning alls så kan de alltså ändå ha samma kompetensnivå. 

Som arbetsgivare är det viktigt att se till individers reella kompetens vid rekrytering men också erbjuda kontinuerliga möjligheter för medarbetarna att utveckla både sina kunskaper och färdigheter. Att anställda besitter rätt kompetens är en win-win situation för alla. Anställda med relevant kompetens trivs bättre på sina arbetsplatser än anställda med fel kompetens och de är även mindre benägna att lämna företaget, vilket leder till kostnadsbesparingar för arbetsgivare.       

Vad vi ser på arbetsmarknaden idag är att företag behöver lära sig att långsiktigt attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i organisationen för att uppnå verksamhetens mål samt behålla och stärka sin konkurrenskraft. Därför behövs effektiva strukturer och system för kompetensutveckling i arbetslivet.

Gratis webinar: Hur mår dina medarbetare?

Som chef kan det vara svårt att följa upp hur dina medarbetare mår när ni inte kan träffas fysiskt. Att dessutom se till att de känner sig motiverade att jobba även på hemmaplan kan vara en svår nöt att knäcka.  Få koll på verktygen framåt!

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: