Standardavtalsvillkor för Simployer Expert

1. Parterna

Leverantör är: Simployer Solutions AS, org. nr.  921 407 025 som härefter kommer att benämnas “leverantören”, “vi”, “oss”, “vår” eller “vårt”. Simployer Solutions AS kan nås på telefon (+ 47) 69 97 17 00.

Simployer kommer att vara den primära kontaktpunkten för frågor om tjänster och support rörande Simployer Expert, och nås på telefon: 031-84 01 80.

Kunden är: Det företag som anges som kund i orderbekräftelsen, och vilket härefter kommer att benämnas “kund”, “användare”, “du”, “dig”, “din” eller “ditt”. Som kund räknas både den verksamhet som har accepterat dessa avtalsvillkor, och den enskilda användaren av de olika tjänsterna.

2. Dessa avtalsvillkor gäller för:

 • Expert Strategisk HR
 • Expert Operativ HR
 • Expert Arbetsrätt
 • Expert Nordic Labour Law
 • Expert Moms
 • Expert Lön
 • Expert Skatt
 • Expert Dataskydd
 • Expert Internationellt arbete

Avtalsvillkoren utgör tillsammans med beställningen, vilken bekräftas genom en beställningsbekräftelse, det samlade avtalsunderlaget för köpet.

Villkoren för överenskommelse accepteras vid köp av tjänsten.

3. Beskrivning av tjänster och behandling av användardata och personuppgifter

Leverantören levererar följande tjänster inom Simployer Expert:

 • Webb: Läsåtkomst tillhandahålls som abonnemangstjänst på varje Expertstöd.
 • Frågeservice: Frågeservice tillhandahålls som abonnemangstjänst på Expert HR, Lön, Dataskydd, Skatt, Moms och Internationellt arbete. Åtkomst till frågeservice förutsätter tillgång till webb för samma Expert-produkt.

3.1. Webb

 • Webb omfattar följande:
 • Nyttjanderätt för läsåtkomst för en namngiven användare till en specifik Expert-produkt-/titel.
 • Löpande nyhetsuppdatering.

3.2. Frågeservice

Frågeservice omfattar följande:

 • Support för ämnesfrågor skall relateras till de ämnen som omfattas av den Expert-produkt vilken du har köpt frågeservice till.
 • Support kan ställas skriftligen på e-post via vårt supportportal eller muntligen på supporttelefon 031-84 01 88. Aktuella telefontider framgår på webbsidan.

3.3. Behandling av användardata, inklusive personuppgifter

Leverantören registrerar användardata, vilken bland annat kan inkludera personuppgifter som inloggningsinformation, aktivitetslogg, sökhistorik, e-post och användarnamn.

Registreringen är nödvändig för att uppfylla avtalet med kunden, inklusive att upptäcka utmaningar, att förbättra produkten och för statistiska ändamål knutna till tjänsterna. Den lagliga grunden för behandlingen av användardata är för att uppfylla Leverantörens åtagande av avtal. Den lagliga grunden för hantering av användardata för att upptäcka utmaningar, att förbättra produkten och för statiska ändamål är en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för Leverantörens berättigade intresse av att möta dina behov, ge dig bästa möjliga service och utveckla vår verksamhet.

Inga personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES-området. Alla personuppgifter i dylika användardata anonymiseras inom 6 månader efter avtalets utgång och kommer efter anonymisering inte längre att innehålla personuppgifter. Bakgrunden till denna sexmånadersperiod är att användardata under denna kommer att återfinnas i backup-filerna. Användardata i backup-filer under sexmånadersperioden kommer inte att användas på något sätt, inte heller i marknadsförings- eller försäljningssammanhang eller för statistiska ändamål.

3.3.1. För tjänsten Frågeservice:

Leverantören registrerar supportdata som kan innehålla personuppgifter för statistiska ändamål, och via e-post i synnerhet för att du skall få åtkomst till gamla supportärenden. Den lagliga grunden för Leverantörens behandling är avtal. Som användare skall du så långt det är möjligt undvika att publicera uppgifter som kan kopplas till en identifierbar person. I den mån du gör det, kommer Leverantören att frånskriva sig allt ansvar för underlaget för en dylik insamling av personuppgifter. Du kan själv hantera supportärenden i supportcentret genom möjligheten att radera ärenden. Önskemål om att specifika supportärenden skall raderas, ställs via e-post till info.se@simployer.com. Leverantören kan be om att saker raderas för att skydda personlig integritet.

Inga personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES-området. Alla frågor och svar kommer att raderas inom 6 månader efter avtalets utgång. Information om tidpunkten för förfrågan (datum och år), ämnesområde och antal förfrågningar kommer att anonymiseras inom 6 månader efter avtalets utgång, och kommer efter anonymisering inte längre att innehålla personuppgifter. Bakgrunden till denna sexmånadersperiod är att användardata under denna kommer att återfinnas i backup-filerna. Användardata i backup-filer under sexmånadersperioden kommer inte att användas på något sätt, inte heller i marknadsförings- eller försäljningssammanhang eller för statistiska ändamål. Efter anonymisering kommer användardata inte längre att innehålla personuppgifter.

4. Standardvillkor för alla tjänsterna

4.1. Kundens förfoganderätt

Leverantören har och behåller alla rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter/andra äganderättigheter) till produkten (inklusive källkoder och databaser), tjänster, koncept och användarhandledning som omfattas av avtalet. Kunden förbinder sig att inte sälja, hyra eller låna ut, eller på annat sätt överlåta sin åtkomst till en annan person. Kunden förbinder sig vidare att inte kopiera, modifiera, anpassa, göra derivatprodukter av, eller på något annat rättsstridigt sätt utnyttja produkten och/eller tjänsterna. Kunden kan för interna syften använda materialet som återfinns i produkterna, exempelvis mallar etc.

Nyttjanderätten till den enskilda produkten/titeln är knuten till en eller flera specifika personer hos kunden.  Överlåtande av nyttjanderätten till en annan person hos kunden eller tredje part är endast tillåtet i enlighet med ett föregående skriftligt avtal med Leverantören. Användar-id och lösenord är personliga och får inte delas med andra. Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst registrera vem som använder produkten.

Kunden är skyldig att informera Leverantören om ändringar av relevant information såsom kontaktperson, adress, e-postadress och liknande.

4.2. Abonnemangsperiod, timpriser, betalning och uppsägning

Nyttjanderätten till produkten gäller under den angivna perioden fram till abonnemangets förfallodatum, se erbjudande eller faktura. Abonnemanget förnyas automatiskt vid dess förfallodatum varje år med 12 nya månader åt gången, om ingen av parterna skriftligen har sagt upp avtalet tre (3) månader före förfallodatum. Kunden/användaren är skyldig att informera Leverantören om ändringar av relevant information som omorganisering, kontaktperson, adress, e-postadress, fakturareferenser och liknande i god tid före förfallodatum.

Kunden förbinder sig att förskottsvis betala den årliga abonnemangsavgiften innan fakturaförfall. Priserna kan ändras av Leverantören en gång per år. Om Leverantören tillhandahåller tjänster vilka inte omfattas av det abonnemang som anges i dessa avtalsvillkor, skall dylika tjänster tillhandahållas efter att en viss tidsperiod förflutit, i enlighet med Leverantören gällande timpriser vid varje enskilt tillfälle. Vid avtalets upphörande, upphör nyttjanderätten till produkten/tjänsten.

4.3. Defekter, reklamation och befogenheter vid avtalsbrott

Leverantören frånskriver sig allt ansvar för indirekta eller oavsiktliga förluster eller skador vid/till följd av kundens användning av produkten/tjänsten. Som indirekt eller oavsiktlig förlust räknas, dock inte begränsat till, alla slags förtjänstförluster för kunden, förlust av kunder, förluster till följd av driftsavbrott, indirekta förluster till följd av förhindrad användning och krav från tredje part.  

Leverantörens ansvar omfattar hur som helst endast dokumenterade ekonomiska förluster, vilka rimligen kunde ha förutsetts som en förutsägbar konsekvens, och som under alla omständigheter begränsas till den totala ersättningen exkl. momsavgiften för produkten/tjänsten under det senaste året.

Om en av parterna vill åberopa avtalsbrott, måste parten göra detta skriftligen omedelbart efter att vederbörande fick eller borde ha fått kännedom om förhållandet.

Leverantören tillhandahåller användarhandledning för produkten så länge som den används i enlighet med de förhållanden, eller i de operativsystem och webbläsare som den är utvecklad för. Leverantören är inte ansvarig för felaktig användning av produkten, ej heller för skador som har uppstått till följd av felaktig användning.

Det är förbjudet att kopiera och vidareförmedla produkten utan ett skriftligt avtal med Leverantören, såvida detta inte tillåts genom en särskild lagbestämmelse. Överträdelse av denna bestämmelse kan bl.a. leda till anmälan och ersättningsansvar.

Vid utebliven betalning upphör kundens rätt att använda produkten/tjänsten.

4.4. Ändring av villkor

Eventuella ändringar av villkoren meddelas kunden inom 30 dagar.

4.5. Force Majeure

Om avtalets genomförande helt eller delvis förhindras, eller i väsentlig grad försvåras, på grund av förhållanden som ligger utanför en parts kontroll, och vilka man rimligen inte kunde ha förväntat sig att vederbörande skulle ha tagit i beaktande under avtalstiden, eller undvikit eller hanterat konsekvenserna av, upphävs parternas skyldigheter så länge som förhållandet varar. Dylika förhållanden inkluderar, men begränsas inte till, strejk, lockout, och alla övriga enskilda förhållanden som i enlighet med svensk lag kommer att bedömas som force majeure.

4.6. Överlåtelse

Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part utan skriftligt medgivande från Leverantören. Ett sådant samtycke krävs även om överlåtelsen görs som en del av Kundens sammanslagning med ett annat bolag (fusion) eller uppdelning av Kundens bolag (fission). Leverantören har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part.

4.7. Tystnadsplikt - företagshemligheter etc.

All information som parternas anställda och andra som agerar på parternas vägnar, får kännedom om i samband med avtalets genomförande, skall behandlas konfidentiellt och får inte tillgängliggöras för utomstående utan ett skriftligt samtycke från den andra parten.

Bestämmelsen i det första avsnittet hindrar inte utlämnande av information om detta krävs, av en behörig offentlig myndighet.  Om möjligt skall den andra parten underrättas innan dylik information utlämnas.

Parterna kan också överföra information till utomstående i den mån som det är nödvändigt för avtalets genomförande, förutsatt att en dylik annan mottagare av informationen åläggs en sekretessplikt enligt vad som framgår av denna punkt.

Bestämmelsen under denna punkt hindrar inte att parterna kan utnyttja den erfarenhet och kompetens som förvärvas i samband med avtalets genomförande.

Tystnadsplikten gäller även efter att avtalet har upphört. 

4.8. Laga domstol

Svensk lag skall gälla vid tvist om detta avtal. Alla tvister som kan uppstå i samband med avtalet skall försöka lösas genom förhandlingar. Om inte förhandlingar leder till någon lösning, skall ärendet lösas i ordinarie domstolar i Stockholm.