Villkor för kurs och lärande

Med öppna kurser menas bland annat fysiska hotellkurser, seminarium, akademiska dagar och större konferensdagar som kräver deltagarens närvaro vid viss tid och/eller plats.

Dessa öppna kurser kan i vissa fall genomföras digitalt men räknas som en öppen kurs avseende avbokningsregler.

Med digitala kurser menas bland annat videokurser, e-lärande och streamade kurser som är max 2 timmar långa. Med abonnemang på digitala kurser menas köp av ett visst antal streamade kurser per år.

1. Allmänt om deltagande i öppna och digitala kurser 

Dessa avtalsvillkor, tillsammans med beställning – bekräftad genom orderbekräftelse, utgör den samlade grunden för köpet. Avtalsvillkoren anses vara godkända vid köp.

Tidpunkt för möjlighet att anmäla sig framgår av respektive kursbeskrivning. Finns det lediga platser kan anmälan göras också efter sista anmälningsdag.

Vid anmälan om deltagande i öppna eller digitala kurser kommer anmäld deltagare att få ett användarkonto i vår lärandeportal.

Kort tid efter anmälan kommer beställaren att få en orderbekräftelse. Varje anmäld deltagare får en beställningsbekräftelse med information om portalen. I de fall kursen hålls vid en given tidpunkt kommer deltagarna att få en påminnelse några dagar innan kursen börjar.

Servering av mat/fika ingår enbart om det framgår av kursbeskrivningen. Det ingår inte i digitala kurser.

Faktura och kursbekräftelse skickas normalt ut 10-14 dagar före första kursdagen. 

Kursbevis kan laddas ner från lärandeportalen efter avslutad kurs.

1.1. Beställa kurs åt någon annan och själv få kurs som någon annan har beställt

När man beställer kurs åt någon annan eller åt fler än sig själv så skickas det via e-post ut en inbjudan till dessa deltagare. Deltagarna måste själva skapa en användare (om de inte redan har en användare sen tidigare) och bekräfta anmälningen de fått via inbjudan.


Vid aktivering av kurs som är beställd av någon annan, exempelvis arbetsgivare, godkänner den enskilda deltagaren att beställaren kan ta ut rapporter som visar brukarens framsteg i kursen/kurserna. Rapporterna visar statistisk information om de enskilda deltagarnas framsteg och ska enbart användas för detta ändamål, dvs att ge beställaren en översikt och förutsättningar för att följa upp deltagarnas kursinsatser.


Beställaren betalar för det antal kurser som läggs in vid beställningen. Kursavgiften återbetalas inte om en eller flera deltagare inte aktiverar det utskickade anmälan. Mer information finns i stycket Avanmälan av kurs.

1.2. Avanmälan av kurs

Anmälan är bindande. Vid önskemål om avanmälan från öppen kurs måste detta ske skriftligen och Simployer ska ha mottagit avanmälan senast 14 dagar före kursstart.


Avanmälan för digital kurs.

Avanmälan görs till learn.sverige@simployer.com. Vid sjukdom återbetalas kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Du kan fritt överlåta din kursplats till en kollega.

1.3. Ställa in kurs

Simployer förbehåller sig rätten att ställa in kurser. Den inbetalade kursavgiften återbetalas då. Om en kurs ställs in meddelas detta senast 14 dagar före kursstart. Simployer ansvarar inte för ekonomiska förluster i samband med inställda kurser, inte heller för utgifter för resor och övernattning.

1.4. Byte av kursledare 

Simployer förbehåller sig rätten att byta utsedda kursledare och föredragshållare utan att deltagarna informeras om detta i förväg.

1.5. Filmning

Några av våra öppna kurser filmas och säljs som digitala kurser, antingen streamade direkt eller inspelade. Vi filmar endast kursledare och presentationsskärmar. Vid deltagande i en sådan kurs kan det ändå hända att man syns i filmen om man sätter sig eller rör sig framför en kamera.


Vid deltagande i öppna kurser, accepterar man att man kan filmas och bli synlig för de som ser kursen i streamad version eller som såld inspelning. Kursdeltagare som inte vill synas i bild är självt ansvarig för att vidta åtgärder för att undvika det.

1.6. Kurspresentation

Kurspresentationen är skyddad av upphovsrättslagen och marknadsföringslagen. Alla rättigheter till kursdokumentation tillhör Simployer och/eller våra samarbetspartners. Detta i enlighet med gällande lagstiftning och dessa villkor förbjuder kopiering, visning, distribuering eller spridning av kursdokumentation till andra på annat vis. Anmälan till kurs och betalning av kursavgift ger enbart tillåtelse till användning av kursdokumentation för den enskilde deltagarens bruk.

2. Reklamation och befogenheter vid avtalsbrott

Simployer har och behåller alla rättigheter till produkten/tjänsten. Kunden förbinder sig att inte sälja, hyra eller låna ut, eller på annat sätt överlåta sin åtkomst till produkten och/eller tjänsterna till en annan person. Kunden förbinder sig vidare till att inte kopiera, modifiera, anpassa, göra derivatprodukter av, eller på något annat rättsstridigt sätt utnyttja produkten och/eller tjänsterna.


Simployer frånskriver sig allt ansvar för indirekta eller oavsiktliga förluster eller skador vid/till följd av kundens användning av produkten/tjänsten. Som indirekt eller oavsiktlig förlust räknas, dock inte begränsat till, alla slags förtjänstförluster för kunden, förlust av kunder, förluster till följd av driftsavbrott, indirekta förluster till följd av förhindrad användning och krav från tredje part.


Simployer ansvar omfattar emellertid endast dokumenterade ekonomiska förluster, vilka rimligen kunde ha förutsetts som en förutsägbar konsekvens, och som under alla omständigheter begränsas till den totala ersättningen exkl. momsavgiften för produkten/tjänsten under det senaste året.


Om en av parterna vill åberopa avtalsbrott, måste detta reklameras skriftligen omedelbart efter att vederbörande fick eller borde ha fått kännedom om förhållandet.


Simployer tillhandahåller användarhandledning för produkten så länge som den används i enlighet med de förhållanden, eller i de operativsystem och webbläsare/a som den är utvecklad för. Simployer ansvarar inte för felaktig användning av produkten, ej heller för skador som har uppstått till följd av felaktig användning.


Det är förbjudet att kopiera och vidareförmedla produkten utan ett skriftligt avtal med Simployer, såvida detta inte tillåts genom en särskild lagbestämmelse. Överträdelse av nämnda förbud kan bl.a. leda till anmälan och ersättningsansvar.


Vid utebliven betalning upphör kundens rätt att använda produkten/tjänsten.

3. Särskilt för digitala kurser

Vid anmälan till deltagande i digitala kurser kommer inskriven deltagare att få ett användarkonto, och få tillgång till kursen via vår lärandeportal.

Avanmälan för digital kurs ska ske skriftligen och Simployer ska ha mottagit denna innan du påbörjar den digitala kursen. Om kursen är påbörjad så ska fullpris betalas.


Åtkomsten till digitala kurser är personlig och får inte överlåtas till andra. Åtkomsten gäller i 3 månader efter anmälan till livestreamade kurser, e-kurser och videokurser.


Deltagaren får inloggningsinformation via e-post, kort tid efter anmälan. Om köpare och användare inte är samma person, gäller åtkomsten endast för namngivna användare, vilka är enskilda personer och/eller anställda hos köparen. Personer som inte anmälda får inte ta del av kursen och får inte heller tillgång till det material som är kopplat till kursen. Det är inte tillåtet att visa materialet offentligt, inklusive gemensam visning internt inom kundens organisation.


Anmälda kursdeltagare ansvarar för att se till att inga personer som inte är anmälda deltar eller på annat vis får tillgång till den digitala kursen. Allt som överförs eller förmedlas till deltagarna vid en digital kurs omfattas av samma rättigheter och regelverk som kursdokumentationen, se tidigare stycke.

4. Särskilda avtalsvillkor för abonnemang på digitala kurser

Anmälan är bindande. Avanmälan måste ske skriftligen innan du påbörjar ditt abonnemang, annars debiteras fullt pris. Avanmälan görs till learn.sverige@simployer.com. Vid skriftlig avanmälan innan abonnemanget är påbörjat återbetalas kursen. Så länge kursen inte är påbörjad kan du fritt överlåta det till en kollega.


Abonnemanget gäller i 12 månader framåt från datumet för din beställning.


Dessa särskilda avtalsvillkor gäller för avtal om tillgång till ett antal digitala kurser under en 12-månadersperiod.


Simployer bestämmer vilka kurser som ingår i abonnemanget, inklusive antal kurser samt innehåll och längd på varje individuell kurs. Det kommer finnas ett minimum av 10 kurser under en 12-månadersperiod. Kurserna har normalt en längd på mellan 1 – 3 timmar. Alla kurser är digitala.


Kurserna kan, via video, ses i repris ett obegränsat antal gånger i 3 månader efter sändningstillfället. Efter 3 månader är kursen inte längre tillgänglig.


Rätten att använda den enskilda produkten/tjänsten är kopplad till en specifik person hos kunden. Överlåtelse av rätten att använda produkten till en annan person hos kunden eller en tredje part är endast tillåten efter skriftlig överenskommelse med Simployer. Användar-id och lösenord är personliga och får inte delas med andra. Simployer förbehåller sig rätten att när som helst registrera vem som använder produkten.


Kunden är skyldig att informera Simployer om ändringar av relevant information, så som omorganisering, kontaktperson, postadress, e-postadress, och liknande, i god tid före abonnemanget förfaller.


Rätten att använda produkten gäller under den angivna perioden fram till abonnemangets avslut, som anges vid köptillfället. Abonnemanget förnyas automatiskt varje år vid abonnemangets avslut med 12 nya månader i taget, om ingen av parterna skriftligt har sagt upp avtalet inom 3 månader före abonnemangets avslut. Nya kurser tillkommer i löpet av den kommande abonnemangsperioden.


Kunden kan efter samtycke med Simployer byta användare av abonnemanget om det föreligger god grund till detta, till exempel att användaren slutar på sitt jobb. Byte av användare görs genom att kontakta kundservice på learn.sverige@simployer.com.


Kunden förbinder sig att betala det årliga abonnemangspriset i förskottsvis innan fakturan förfaller. Priserna kan ändras av Simployer en gång per kalenderår. Nytt pris gäller från och med förnyelsen av abonnemanget.


Vid uppsägning av avtalet upphör rätten att använda produkten/tjänsten.


Eventuella ändringar av villkoren kommer kommuniceras till kunden senast 30 dagar innan de nya villkoren träder i kraft.


Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalet till andra utan skriftligt samtycke från Simployer. Ett sådant samtycke är nödvändigt även om överlåtelsen sker i samband med en sammanslagning av ett annat företag (fusion) eller en uppdelning av företaget (fission). Simployer kan inte neka överlåtelse av avtalet utan rimlig grund. Simployer kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalet till tredje part.


I övrigt gäller villkoren under ”Allmänt om deltagande i öppna och digitala kurser” och ”Särskilt om digitala kurser”.

5. Laga domstol

Svensk lag skall gälla. Alla tvister som kan uppstå i samband med avtalet skall försöka lösas genom förhandlingar. Om inte förhandlingar leder till någon lösning, skall ärendet lösas i ordinarie domstolar med säte på den ort i Sverige där Simployer har sitt huvudkontor.

6. Lärandeportal

När du anmäler dig till en kurs hos Simployer får du samtidigt en användaråtkomst till vår lärandeportal där du får information om kursen, kursdokumentation, digitala accesser etc. Här kommer du också att få tillgång till gratis information som är relevant för dig och dina arbetsområden. Här kan du läsa om tjänstevillkoren för Lärandeportalen.