Så kan du lösa konflikter på arbetsplatsen

När behöver du som arbetsgivare lösa konflikter? Mindre konflikter och osämjor i en organisation är relativt normalt och det tyder på engagemang och kan bidra till en dynamisk utveckling av organisationen. Om en konflikt blir så pass allvarlig att den bli destruktiv påverkas istället arbetsklimatet och produktiviteten negativt och kan även leda till ohälsa. Här har du som arbetsgivare ett ansvar.
onsdag 9 september 2020
Lästid: 3 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Destruktiva konflikter beror på meningsskiljaktigheter där vilja, kunskap eller förmåga hindrar de inblandade att hitta en gemensam lösning. Men att till hundra procent försöka undvika konflikter är varken rimligt eller eftersträvansvärt. Däremot är det viktigt att ha rätt attityd och inställning till konflikter på arbetsplatsen. En konflikt är när två eller fleras viljor eller behov krockar. Hur denna kollision hanteras avgör om konflikten leder till något bra eller dåligt. Som arbetsgivare har du ett ansvar för att förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen. Detta innebär att utsatta ska snabb kunna få både hjälp och stöd och organisationens chefer ska ha den kompetens som krävs för att hantera en konflikt på ett smidigt sätt.

Olika typer av konflikter

För att kunna lösa konflikter på ett lyckat sätt är det bra att till en början ta reda på vilken typ av konflikt det handlar om. Olika typer av konflikter är bland annat:

  • Målkonflikt: det finns olika uppfattning om vilket eller vilka mål som ska uppnås
  • Rollkonflikt: det är oklart vem som gör eller ansvarar för vad
  • Intressekonflikt: oförenliga intressen och mål till exempel prestige, rangordning eller konkurrens
  • Beteendekonflikt: en medarbetare beter sig på ett sätt som andra upplever som störande
  • Värderingskonflikt: baseras på olikheter i våra värderingar, exempelvis människosyn, moral, ideologi

Ofta går det att härleda en konflikt till organisationens ledning. Det är till exempel vanligt att ledningen inte uppmärksammat problemen tillräckligt tidigt. Det förekommer även att vissa organisationer, som sedan länge suttit fast i en konflikt, byter ut chefer eller medarbetare – istället för att lösa de verkliga problemen.

Så kan du lösa konflikter på arbetsplatsen – 6 tips

Om två eller flera medarbetare har en konflikt kommer det troligen påverka deras arbete. Därför bör närmsta chef så snart som möjligt ta itu med konflikten. I den mån det är möjligt bör dock chefen enbart bidra med sitt stöd i konflikthanteringen, själva konflikten bör medarbetarna lösa på egen hand. Ett sätt för chef eller HR att stötta kan vara att ha ett så kallat trepartssamtal. Detta förs mellan medarbetarna och leds av chef eller HR. Nedan följer 6 tips som kan vara användbara:

1. Problemet

Fundera över vad som är problemet och vilka de bakomliggande faktorerna är. Se till att alla inblandade om att det finns ett problem och att detta bör redas ut. Konkretisera vad problemet exakt handlar om och vilka delar det består av.

2. Uppfattningar av situationen

Låt de inblandade uttrycka sin åsikt om vad de känner inför problemet och de händelser som bidragit till att det uppstått. Uppmana alla inblandade att uttrycka sig i jag-form och låt alla få lika mycket tid att beskriva sin uppfattning av situationen.

3. Idealtillstånd

Försök ta redan på hur parterna önskar att en idealisk situation skulle se ut. Det kan faktiskt visa sig att båda sidor i konflikten önskar sig samma idealtillstånd.

4. Vad är viktigast?

Ställ fråga ”vad är viktigast för dig?” till de inblandade i konflikten. Red sedan ut vad som är rimligt för att båda ska kunna få sina behov tillgodosedda och vad du som arbetsgivare kan göra.

5. Kompromissa

Går det att hitta en kompromiss på problemet som alla blir nöjda med? När ni har hittat ett ”bästa läge” för situationen är det bra att summera det. Detta kan till exempel göras genom att säga: ”det här har vi kommit fram till…”, ”det här är vi överens om…” eller ”så här ska vi förhålla oss i framtiden…”. Avsluta med att begära accept på lösningen från alla inblandade. Det kan även vara fördelaktigt att tydliggöra att det är de inblandade som själva ansvarar för lösningen.

6. Följ upp

Slutligen är det viktigt att dokumentera och sedan följa upp konflikten. På så sätt kan du enkelt ta reda på hur arbetet fortskrider och ta med dig lärdomar inför eventuella framtida konflikthanteringssituationer.

Dela sidan: