Ta fram era arbetsmiljömål – en enkel guide

Enligt lagen är arbetsgivare skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet är att göra arbetsmiljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten. En del i detta arbete är att sätta upp arbetsmiljömål för verksamheten. Här kan du läsa om processen för att ta fram arbetsmiljömål och få tips och idéer till ditt arbetsmiljöarbete.
måndag 14 september 2020
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Processen som finns i Library / Operativ HR hjälper dig att ta fram arbetsmiljömål för er verksamhet steg för steg. Till att börja med kan det vara bra att fundera över olika framgångsfaktorer. Dessa kan bestå av:

  • positivt fokus (hur är det när det är som bäst vad gäller ledarskap, arbetsklimat och den privata situationen)
  • delaktighet (ge alla möjlighet att delta)
  • långsiktighet (hellre flera små än ett stort steg)
  • processorienterat arbetssätt (integrera arbetet med målen i det systematiska arbetsmiljöarbetet).

Ta fram era arbetsmiljömål i 6 steg

Processen för att ta fram era arbetsmiljömål beskrivs i 6 steg. Under respektive steg finns beskrivningar och stöd i vad som behöver göras. Du får även länkar till olika dokumentmallar som kan hjälpa dig framåt i arbetet. Vart efter att du genomför de olika stegen markerar du dem som slutförda och ser därmed hur långt du har kommit och vad du fortfarande behöver göra. Processen beskrivs i följande steg: nulägesanalys, fastställ mål, bryt ner mål i aktiviteter, handlingsplan, implementering och uppföljning. Nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

 

arbetsmiljömål

1. Nulägesanalys

Steg ett för att kunna ta fram de hälsofrämjande målen och bestämma vad organisationen ska satsa på är att skaffa sig en uppfattning om nuläget. För att göra detta behöver du fundera över var organisationen befinner sig idag och hur det ser ut gällande hälsa, friskvård och psykosocial arbetsmiljö. Denna nulägesanalys kommer du använda som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. I Library / Operativ HR får du tips på olika metoder du kan använda dig av för att undersöka nuläget mer ingående.

2. Fastställ mål

När nulägesanalysen är klar är nästa steg att fastställa mål. Dessa bör vara positivt formulerade och beskriva det önskade läget. Det är även viktigt att målen går att följa upp och utvärdera. Använd dig till exempel av så kallade SMART:a mål (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta).

3. Bryt ner mål i aktiviteter

Arbetsmiljömålen bör därefter konkretiseras med aktiviteter som i sin tur ska leda fram till att målen uppfylls. Det kan till exempel handla om allt från utbildningsinsatser till nya arbetssätt. Anpassa även insatser efter förutsättningarna i den egna organisationen, era verksamhetsområden och nuvarande situation.

4. Handlingsplan

När du har brutit ner målen i aktiviteter ska både mål och aktivitet föras in i en handlingsplan. I handlingsplanen bör det vara tydligt vad som ska göras, vem som är ansvarig, när det ska vara klart, hur och när uppföljning ska göras samt nuvarande status.

5. Implementering

När handlingsplanen är klar bör organisationen få ta del av de arbetsmiljömål som satts upp. Detta är viktigt för att de ska kunna fungera som en vägledning i det dagliga arbetsmiljöarbetet. I detta steg kan även varje enhet eller avdelning behöva utvärdera vad just de behöver göra för att nå de mål och aktiviteter som beslutats.

6. Uppföljning

Slutligen är det viktigt att följa upp målen för att se om insatserna fått önskad effekt. Följ med fördel exempelvis upp målarbetet i den årliga arbetsmiljöuppföljningen. I Library / Operativ HR finns även en process för hur du bästa sätt genomför denna uppföljning.

Dela sidan: