Detta händer för HR under hösten 2022

Flera EU-direktiv har implementerats i svensk lagstiftning och förändringen av LAS har trätt ikraft, även om den inte börjat gälla ännu.
Mirja LenesHR- och löneexpert
måndag 8 augusti 2022
Lästid: 3 Minuter

 Förändringarna i LAS

I juni beslutades de nya reglerna i LAS, som gäller från och med den 30 juni, däremot börjar de tillämpas först den 1 oktober 2022. Flera av reglerna är dispositiva, har ni kollektivavtal behöver ni kontrollera vad som gäller enligt ert avtal.

Vilka är förändringarna i LAS?

  • Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med anställningsformen särskild visstidsanställning. Vid nyanställningar fr o m den 1 oktober 2022 går det alltså inte längre att använda sig av anställningsformen allmän visstidsanställning.
  • Tre personer får undantas från turordningslistan vid uppsägning på grund av arbetsbrist, och det gäller alla arbetsgivare.
  • Begreppet saklig grund ersätts av begreppet sakliga skäl, för att göra det mer förutsägbart.
  • Om en tvist uppstår kring huruvida en uppsägning av personliga skäl var giltig eller ej avslutas anställningen efter att uppsägningstiden löpt ut. Vid en sådan tvist har anställda rätt till a-kassa
  • Om en anställnings avslutas genom en överenskommelse har medarbetaren som slutar sin anställning rätt till a-kassa förutsatt att det framgår i överenskommelsen att det är arbetsgivaren som initierat överenskommelsen.
  • Arbetsgivare som sänker anställdas sysselsättningsgrad genom sk hyvling ska använda sig av turordningsregler när de anställda erbjuds nya tjänster.
  • Heltid blir norm, om inget annat avtalats mellan arbetsgivaren och den anställda.

Utöver detta införs också ett helt nytt omställningsstudiestöd, med syfte att stärka individens ställnings på arbetsmarkanden. För att ha rätt till stödet krävs an nära anknytning till arbetsmarknaden och att utbildningen är godkänd av CSN eller en omställningsorganisation. Det finns möjlighet att få stödet i som längst 44 veckor vid heltidsstudier.

Ett offentligt omställnings- och kompetensstöd införs för arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Syftet är att erbjuda stöd och vägledning för de medarbetare som har en förankring på arbetsmarknaden vars anställning är på väg att löpa ut eller upphöra. Arbetsgivare med kollektivavtal har redan idag i många fall möjlighet till detta stöd genom omställningsorganisationer.

Balansdirektivet

Från och med den andra augusti kan anställda som varit anställda i 6 månader och har barn under 8 år eller som vårdar en anhörig ansöka om att arbeta flexibla arbetsformer. Flexibla arbetsformer kan vara till exempel distansarbete eller flexibel arbetstid. Om begäran av flexibla arbetsformer gäller för en bestämd tid har den anställde rätt att återgå till det ursprungliga arbetsmönstret när tiden löper ut.

Arbetsgivaren är inte skyldig att bevilja en begäran om flexibla arbetsformer däremot är arbetsgivaren skyldig att besvara en sådan förfrågan inom skälig tid.

Interna och externa kanaler för visselblåsare

Arbetsgivare med fler än 250 anställda per 1 januari 2022 ska senast den 17 juli 2022 ha interna kanaler för att visselblåsa på plats i verksamheten. Arbetsgivare med mellan 50-249 anställda behöver ha dessa på plats först den 17/12 2023.

Den 17 juli 2022 ska även de myndigheter som blivit utsedda att inrätta externa rapporteringskanaler inom sina respektive områden ha dess på plats. Arbetsmiljöverket är utsedda som tillsynsmyndighet  för den nya visselblåsarlagen.

Korttidsarbete

Det finns fortsatt möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete för arbetsgivare som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Syftet med stödet är att undvika uppsägningar genom att anställda går ned i arbetstid och lön, och kostnaden för detta fördelas på tre parter – staten, den anställda och arbetsgivaren.

Skatteverket har tagit över hanteringen av korttidsstödet och stödet för ersättning vid kompetensinstaser under korttidsarbete från och med den 1 april 2022. Arbetsgivare som nyttjade stödet under perioden mars 2020 till september 2021 har möjlighet att ansöka om stödet då karenstiden för stödet är slopat till och med den 31 december 2023.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: