Korttidsarbete 2021 – vad gäller?

Som vi blivit vana under 2020 karaktäriseras regelverket och tillämpningen av korttidsarbete av en viss väntan och retroaktiv lagstiftning. Så även under starten av 2021.
Mirja Lenes, HR- och löneexpert
schedule den 19 januari 2021

Den 15 februari är tanken att den tillfälliga lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall ska träda i kraft, och i samband med detta även en del ändringar i lag om stöd vid korttidsarbete. Utöver detta beslutades det den 16 december att arbetsgivare kan få stöd för kompetenshöjande insatser under korttidsarbete med start fr o m 1 januari 2021. Så vad lär gälla 2021?

Detta gäller enligt förslaget

Stödet ska fortsatt nyttjas av arbetsgivare som har ekonomiska svårigheter. De förslag som presenterats innebär utökade krav på att arbetsgivaren redan i ansökan om stödet ska bifoga mer information som underlag för att Tillväxtverket ska kunna göra en bedömning kring detta. Bland annat med ett revisoryttrande för arbetsgivare som haft en lönesumma på minst 400 000 kr under jämförelsemånaden. 

Arbetsgivare kan få stöd för korttidsarbete under tidsperioden 1 december 2020 till och med 30 juni 2021 genom att göra an ansökan om stöd. Ansökan ska göras senast fyra månader efter utgången av stödmånaden. Detta gäller såväl de arbetsgivare som nyttjat stödet under 2020 som de som inte tidigare ansökt. För de som redan fått stödet har arbetsgivaren samma jämförelsemånad som vid sin första ansökan om stödet. De arbetsgivare som ansöker om stödet för första gången får jämförelsemånaden september 2020.

Fjärde nivån återinförs under kvartal ett

Under perioden januari 2020-mars 2021 kan korttidsarbete införas i fyra nivåer. Löneminskningen ska uppgå till 4, 6, 7.5 respektive 12 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40, 60 respektive 80 procent. Statens andel av kostnaden är 75 %, vilket är samma som gällt under 2020.

För stödmånader som infaller under perioden 1 april–30 juni 2021 ska löneminskningen uppgå till 8, 12 respektive 15 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent. Statens andel av kostnaden föreslås minska till 50 % under perioden 1 april–30 juni 2021.

Fortsatta undantag från den ordinarie lagstiftningen är föreslagna

  • Stödet får lämnas även för anställda familjemedlemmar
  • Stödet får lämnas även under uppsägningstid, utan påverkan på stödet storlek i de fall arbetsgivaren betalar ut full lön under uppsägningstiden till den anställda.

Vad gäller med kompetensutveckling då?

Det är beslutat att arbetsgivare som erbjuder kompetensutvecklande insatser ska kunna få statligt stöd för upp till 60% av kostnaderna fr o m den 1 januari 2021. Detaljerna är ännu inte fastställda men enligt Tillväxtverket kommer det i de flesta fall vara 10 000 kr per arbetstagare, i vissa fall 20 000. Att det finns avtal om kompetensutveckling med facket är ett krav för arbetsgivare som har kollektivavtal. Saknas kollektivavtal ska det finnas avtal mellan arbetsgivaren och de anställda.

Utformningen av stödet är inte klart ännu, på tur står att Tillväxtverket ska tydliggöra vad man kan ansöka om ersättning för, tillvägagångssätt och vilka underlag som krävs. Detta har man för avsikt att klargöra under slutet av januari eller i början av februari. Det troliga är att ansökan om detta stöd öppnar i april 2021 på Tillväxtverkets hemsida, och går då att ansöka om retroaktivt fr o m 1 januari.

Här kan du läsa mer: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/aktuellt-om-korttidsarbete/korttidsnyheter/2020-12-18-politiska-beslut-om-kompetensinsatser.html

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter