Nya regler om arbetsanpassning som ska förtydliga ansvaret

Nya regler om arbetsanpassning börjar att gälla den 1 juni 2021. Syftet med dessa är främst att förenkla och förtydliga arbetsgivaren ansvar för arbetsanpassning.
Anna SchönfelderHR- och löneexpert
den 19 maj 2021
Lästid: 1 Minut

Regelverket kring arbetsanpassning och rehabilitering har av många uppfattats som svåra och krångliga och det har därför funnits behov av att förändra bestämmelserna. I syfte att få mer tydliga regler har Arbetsmiljöverket tagit fram en ny föreskrift om Arbetsanpassning (2020:5) vilken ersätter den äldre föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering (1994:1).

Reglerar endast arbetsanpassning

En viktig förändring är att den nya föreskriften enbart fokuserar på arbetsanpassning och inte rehabilitering. Med denna åtgärd vill man förtydliga reglerna och även trycka på att arbetsanpassning handlar om åtgärder i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Detta innebär dock inte att arbetsgivarens ansvar för rehabilitering har slopats. Bestämmelserna om rehabilitering finns i socialförsäkringsbalken och innebär bland annat att arbetsgivaren i vissa fall ska ta fram en plan för återgång i arbete.

Krav på rutiner

Ytterligare ett förtydligande är att hur arbetsgivaren ska arbeta med arbetsanpassning. I varje verksamhet ska det finnas rutiner för att fånga upp anställdas behov av arbetsanpassning. Rutinerna ska vara kända i verksamheten och ska vara skriftliga om arbetsgivaren har tio eller fler anställda.

I rutinerna ska det även framgå hur arbetsgivaren utreder, beslutar, genomför och följer upp arbetsanpassningsåtgärder.

Många arbetsgivare undrar vad arbetsanpassning faktiskt är och vad de i praktiken ska göra. Arbetsanpassningar är individuella åtgärder i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De kan vara både tidsbegränsade och varaktiga. Vilka åtgärder som kan bli aktuella måste avgöras i varje enskilt fall.

Exempel på arbetsanpassning är anpassade arbetsuppgifter, anpassade arbetstider, ändrad arbetsfördelning, arbetsrotation eller att arbetsuppgifterna förtydligas.

Har reglerna blivit tydligare?

Bestämmelserna kring arbetsanpassning och rehabilitering har på ett sätt förtydligats genom att de nu återfinns och beskrivs i två separata regelverk.

Däremot är det inte säkert att arbetsgivare uppfattar att deras ansvar och skyldigheter har förtydligats. Många kommer troligtvis även i fortsättningen tycka att är svårt att arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning och är osäkra på vad de förväntas göra.Dela sidan: