Process vid sjukfrånvaro – det här behöver du göra steg för steg

Det finns många olika lagar och regler som rör sjukfrånvaro och rehabilitering i arbetslivet. Därför kan det vara bra att följa en process när du ska hantera sjukfrånvaro i din organisation för att inte riskera att missa något viktigt steg. I den här texten går vi igenom hela processen vid sjukfrånvaro och ger tips och råd i förfarandet.
söndag 21 mars 2021
Lästid: 2 Minuter

Även i organisationer där arbetsmiljön är god kan medarbetarna blir sjuka. Det är arbetsgivarens ansvar att upprätta fungerande rutiner för att minimera ohälsa och sjukfrånvaro samt underlätta återgång i tjänst. I Edge Library:s Operativ HR finns en steg för steg-guide för hur du kan jobba med detta. Nedan beskriver vi kortfattat de 7 stegen.

 

sjukfrånvaro

De 7 stegen i processen för sjukfrånvaro

1. Sjukanmälan och förstadagsintyg

Det är viktigt att arbetsgivaren får information om att medarbetaren är sjuk så tidigt som möjligt. Vilken typ av verksamhet det är och vilken roll den sjukskrivne har påverkar nämligen kommande åtgärder. Fundera över om någon i organisationen behöver informeras och hur detta ska ske. Är det till exempel via telefon, mejl, sms eller annat system? Enligt lagen behöver sjukanmälan inte ske på något speciellt sätt, men det kan finnas bestämmelser i eventuella kollektivavtal. Enligt lagen om sjuklön, har arbetsgivaren möjlighet att begära läkarintyg redan första sjukdagen i en sjuklöneperiod (ett så kallat förstadagsintyg).

2. Anpassa arbetet utifrån arbetsförmåga

Arbetsgivaren är skyldig (om det i verksamheten är möjligt) att redan från sjukskrivningens början tillfälligt erbjuda medarbetaren andra arbetsuppgifter om, och när, tillräcklig arbetsförmåga finns. Detta gäller oavsett om medarbetaren är hel- eller deltidssjukskriven. Kan den sjukskrivne till exempel arbeta deltid och utföra vissa arbetsuppgifter eller delta i möten och informationsträffar på jobbet?

3. Kontakt med den sjukskrivne medarbetaren

I steg 3 ska du upprätta rutiner som anger när och hur närmaste chef ska hålla kontakt med den sjuka medarbetaren. Utöver att visa omtanke om medarbetaren är följande viktigt att tänka på:

  • Hur lång förväntas sjukfrånvaron bli? Att få svar på detta är viktigt för att kunna planera verksamheten
  • Hjälpa medarbetaren att behålla kontakten med arbetsplatsen. Särskilt vid längre sjukskrivningar är det värdefullt att bjuda in den som är sjuk till arbetsplatsen.
  • Observera tystnadsplikten! Information om sjukfrånvaro omfattas av tystnadsplikt. Kom därför alltid överens med medarbetaren om vilken information som får förmedlas vidare till exempelvis kollegor.

4. Läkarintyg

För att medarbetaren fortsatt ska ha rätt till sjuklön är hen skyldig att uppvisa läkarintyg från och med den åttonde dagen som styrker hur sjukdom sätter ner arbetsförmågan. Om intyg inte uppvisas förlorar medarbetaren rätten till sjuklön från den åttonde sjukdagen.

5. Anmälan till Försäkringskassan

Arbetsgivaren ska anmäla sjukfrånvaro som pågått i mer än 14 dagar till Försäkringskassan senast sjukdag 21. Detta är viktigt eftersom Försäkringskassan tar över utbetalning av sjukersättning från och med dag 15.

6. Återgång i tjänst

I samband med återgång i arbete har arbetsgivaren rätt att begära att medarbetaren ska lämna en skriftlig försäkran om att hen varit sjuk och i vilken omfattning arbetsförmågan har varit nedsatt på grund av sjukdomen. Det finns däremot inget krav på att medarbetaren ska meddela vilken sjukdom som legat till grund för sjukfrånvaron.

7. Återinsjuknande

Om medarbetaren återinsjuknar inom fem kalenderdagar från att den tidigare sjuklöneperioden upphörde ska den nya sjukperioden ses som en fortsättning på tidigare sjuklöneperiod. Upprepad sjukfrånvaro brukar definieras som minst 6 frånvarotillfällen under 12 månader, eller 4 tillfällen under 6 månader. Forskning visar att upprepad sjukfrånvaro kan utvecklas till långtidssjukskrivning. Att följa upp och ha extra koll på denna typ av upprepad frånvaro kan därför vara fördelaktig.

OBS! Reglerna för karensavdrag, sjuklön och läkarintyg har tillfälligt påverkats av coronaviruset.

Dela sidan: