Rättsfall om beräkning av sammanlagd anställningstid

I en ny AD-dom tvistades om en allmän visstidsanställning övergått i en tillsvidareanställning eller inte. Tvisten avsåg hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas. Arbetsdomstolen meddelade i denna dom att det är faktiska dagar som gäller.
schedule den 9 december 2019
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Beräkning av sammanlagd anställningstid

Enligt 5 a § Lagen om anställningsskydd (LAS) övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Tvisten

En projektassistent hade haft flera tidsbegränsade anställningar vid ett universitet. Tvisten gällde om han varit anställd i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer är än två år under en femårsperiod så att hans allmänna visstidsanställning övergått till en tillsvidareanställning enligt 5 a § LAS.

Parterna var oense om hur kvalifikationstiden ”mer än två år” ska beräknas.

Enligt fackförbundet skulle beräkningen utgå från att en månad innehåller 30 dagar och två år därmed innebär 720 dagar. Förbundet menade att beräkningen av tidsgränser i LAS och annan social skyddslagstiftning utgår från att en månad innehåller 30 dagar, vilket gör att ett år motsvarar 360 dagar.

Statens ståndpunkt var att ett år består av 365 dagar och att två år därför innebär 730 dagar. Staten menade att man inte behöver gå omvägen via månader för att bestämma hur många dagar två år består av.

Projektassistentens sammanlagda anställningstid i allmän visstidsanställning hade uppgått till 721 dagar den 20 maj 2018. Tvisten gällde alltså om den allmänna visstidsanställningen övergått i en tillsvidareanställning den 20 maj 2018?

Arbetsdomstolens bedömning

Arbetsdomstolen fann inte stöd för att ”sammanlagt mer än två år” skulle ha någon annan innebörd än ordalydelsen i LAS. Detta innebär att begreppet år ska tolkas som just år, och ett år har 365 dagar. Vidare bedömer AD att skottår av praktiska skäl bör bedömas som ett vanligt kalenderår.

Slutsats

För omvandling till en tillsvidareanställning enligt bestämmelsen 5 a § LAS krävs en sammanlagd anställningstid om minst 731 dagar under en femårsperiod.

Källa
Arbetsdomstolen, Dom nr 56/2019

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter