Att må bra på jobbet – en rättighet, inte bara en möjlighet!

Just nu är vi i ett ekonomiskt tufft läge, som drabbar både företag och medarbetare. Dessutom är hybrid- och distansarbetets vara eller icke vara en het fråga och konsekvenserna av det beslut man tar i dessa frågor är en utmaning för många arbetsgivare. Inget av det går att ducka, det måste hanteras. Vilket troligen medför förändrade förutsättningar i arbetsmiljön, som inte heller går att ducka för.
Ida LjungbergHR- och arbetsrättsexpert
den 19 januari 2023
Lästid: 3 Minuter

För flera företag är arbetsbrist nu verklighet med uppsägningar som följd. Det kan medföra oro, inte bara hos de medarbetare som drabbas av uppsägning, utan även hos de som blir kvar i verksamheten. Fler utmaningar som en sådan situation kan medföra är högre arbetsbelastning eller ledsamheten att mista en kollega. 

Allt detta är exempel på faktorer i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön som arbetsgivaren måste förbereda sig för och hantera. Som utgångspunkt i detta arbete finns föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som ett stöd, men också som ett krav för varje arbetsgivare att följa - för att motverka risker för ohälsa orsakat av arbetet, inte bara vid förändring av verksamheten. 

Detta är OSA-föreskrifterna 

● Föreskrifterna gäller från 2016 och syftar till att förebygga ohälsa med anledning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

● Alla arbetsgivare är skyldiga att följa OSA-föreskrifterna

● Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet, vilket innefattar ledning och styrning, delaktighet, handlingsutrymme, kommunikation, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar

● Den sociala arbetsmiljön handlar om det sociala samspelet, våra relationer, samarbete, socialt stöd från chefer och kollegor

● Områdena som tas upp i OSA-föreskrifterna är arbetsbelastning, förläggning av arbetstider och kränkande särbehandling

● Arbetsgivaren ska sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

● Arbetet ska bedrivas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att arbetsgivaren ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

● Arbetsgivaren ska säkerställa att alla chefer och arbetsledare har tillräcklig kompetens, resurser och befogenheter för att kunna förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande behandling

● Föreskrifterna gäller alla arbetstagare och omfattar även chefers arbetsmiljö

OSA i praktiken är ingen enkel match 

Att arbetsgivaren ska arbeta förebyggande för att ingen ska råka ut för olycka eller ohälsa på grund av arbetet vet de flesta. Att det inte alltid är så i verkligheten är heller ingen nyhet. Men hur vet man som arbetsgivare vad som riskerar att vara en för hög arbetsbelastning eller vad som riskerar att leda till ohälsa? Och 10-miljonersfrågan – hur vet man när man gjort tillräckligt? 

Känner du igen dig i frågeställningarna? Då är du inte ensam. En utvärdering som Arbetsmiljöverket nyligen publicerat visar att OSA-föreskrifterna upplevs svåra att tillämpa i praktiken. Föreskrifterna är generellt skrivna, eftersom de ska passa för alla arbetsgivare, men det lämnar också arbetsgivaren till att själv vara experten, vilket många gånger kan vara en utmaning. 

Vad vidtar ni för åtgärder idag? 

Att må bra på jobbet är en rättighet – det ska inte bara vara en möjlighet - och det arbetsgivarens skyldighet att se till att det är så. Att inte lyckas riskerar att leda till sjukskrivningar, konflikter, kränkande särbehandling, att medarbetare väljer att lämna och att varumärket skadas. Vad vidtar er organisation för åtgärder idag för att se till att ni följer OSA-föreskrifterna? Vad tror du att dina medarbetare skulle svara? Och vad tror du att din chef skulle svara?  

Gratis checklista: 5 tips för att komma igång med OSA
Det är viktigt för varje medarbetare att må bra jobbet och det gäller att arbeta förebyggande för att ingen ska råka ut för en olycka eller ohälsa på arbetsplatsen. Därför har vi satt ihop en checklista med tips för hur man ska komma igång med sitt OSA-arbete. Se till att HR och ledare på din arbetsplats har den kunskap som krävs för att arbeta enligt OSA-föreskrifterna.

Jag vill ladda ner checklistan!

Gratis webinar: Hur mår dina medarbetare?

Som chef kan det vara svårt att följa upp hur dina medarbetare mår när ni inte kan träffas fysiskt. Att dessutom se till att de känner sig motiverade att jobba även på hemmaplan kan vara en svår nöt att knäcka.  Få koll på verktygen framåt!

 Dela sidan: