Avskedande - allmänt om avsked

En arbetsgivare kan endast i undantagsfall avskeda en arbetstagare vid grov misskötsamhet.
schedule onsdag 16 januari 2019
Lästid: 1 Minut

En arbetsgivare kan endast i undantagsfall avskeda en arbetstagare. Avskedande innebär att arbetstagaren får lämna sin anställning direkt, d v s utan någon uppsägningstid. Ett avskedande kan aldrig komma ifråga i samband med arbetsbrist på företaget eller vid konkurs.

Avskedande får endast ske när det gäller grov misskötsamhet från den anställdes sida. Arbetstagaren ska ha avsiktligt, eller genom grov vårdslöshet, på något sätt ha skadat arbetsgivaren eller någon arbetskamrat. Det är i princip fråga om samma omständigheter som vid uppsägning på grund av personliga skäl, men förseelserna måste vara mycket allvarligare.

Arbetsgivaren har bevisbördan för att visa att de aktuella omständigheterna föreligger. Han måste kunna visa en ordentligt underbyggd och tillförlitlig utredning om anledningen till varför han avskedar en arbetstagare. Någon skyldighet att placera om arbetstagaren finns inte.

Varsel om avsked

Arbetsgivaren är skyldig att varsla fackföreningen samt underrätta den anställde minst en vecka före avskedandet. Båda arbetstagaren och fackföreningen har sedan rätt till överläggning med arbetsgivaren om de begär detta inom en vecka efter varslet. Om en sådan har begärts får avskedandet inte verkställas före denna har avslutats.

Arbetsgivaren måste underrätta arbetstagaren om det tilltänkta avskedandet inom två månader från det att han fick kännedom om händelsen ifråga.

Ett avskedande ska göras skriftligt. I beskedet måste arbetsgivaren ange vad den anställde ska göra om hen t ex vill förklara avskedandet ogiltigt eller begära skadestånd. Om arbetstagaren begär det ska arbetsgivaren också lämna en skriftlig motivering till avskedandet. Är arbetstagaren medlem i en fackförening ska även denna varslas.

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: