Brister i arbetsmiljö för chefer inom vården – förslag till arbetsgivare

Arbete under tidspress, hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare - det är verkligheten för många chefer inom vård och omsorg. Det framgår av Arbetsmiljöverkets treåriga tillsynsinsats. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.
torsdag 6 september 2018
Lästid: 3 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Det är en tuff arbetssituation för första linjens chefer inom vård och omsorg. Höga krav ställs från ledningen samtidigt som de ska vara ett stöd för sina medarbetare. Cheferna får ofta hantera allt från praktiska frågor till hög personalomsättning och IT-problem. Det förekommer även att cheferna får hjälpa till i vårdarbetet om det skulle saknas personal. Ofta utförs arbetet som chef under tidspress.

Arbetsmiljöverket fann att många chefer tar ett stort ansvar för att verksamheten ska fungera både för personalen och för patienterna. Chefernas arbetsbelastning är ofta hög och allt fler arbetsuppgifter har lagts på dem när det saknas stödresurser.

Många arbetsgivare saknar rutiner för att följa upp chefernas arbetsmiljöförhållanden. Det finns även brister i chefernas tillgång till administrativt och organisatoriskt stöd, särskilt när det gäller HR- och IT-frågor.

Vidare behövs det - enligt Arbetsmiljöverket - strukturer för att följa upp chefernas arbetsbelastning och förtydliga vilket stöd som finns för att avlasta dem. De behöver bland annat få hjälp att prioritera arbetsuppgifterna för att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag.

Vad kan du som arbetsgivare göra?

Som arbetsgivare bör du se till att det finns rutiner för att följa upp chefernas arbetsmiljöförhållanden och arbetsbelastning. Det ska vara tydligt vilket stöd som finns för att avlasta cheferna. För att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag kan cheferna behöva hjälp med att prioritera arbetsuppgifterna.

Cheferna behöver även tillgång till administrativt och organisatoriskt stöd, särskilt när det gäller HR- och IT-frågor.

En ordentlig introduktion krävs både när det är en ny chef som börjar på en arbetsplats, eller en chef som kommer tillbaka efter en längre frånvaro. Det är även viktigt att inkludera chefernas arbetsmiljö i de skyddsronder som görs på företaget. Det kan gälla både fysiska och sociala skyddsronder.

Vilka regler gäller för arbetsgivare?

Till att börja med ska du som arbetsgivare på ett systematiskt sätt planera, genomföra och följa upp din verksamhet för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Detta framgår av särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara inordnat i den löpande verksamheten och innefatta allt som är av betydelse för arbetsmiljön.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete i Servicepaket HR. 

Alla arbetsgivare måste se över de anställdas, inkl chefernas, arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Det framgår av föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4). Föreskrifterna syftar till att arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot ohälsa och att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett annat mål är att hindra den negativa utvecklingen av ohälsan.

Företaget ansvarar för att chefer och arbetsledare har kunskap och kompetens om hur man förebygger och hanterar ohälsosamma konflikter och kränkande behandling. Dessutom ska arbetsgivaren se till att det finns förutsättningar att omsätta kunskaperna i praktiken.

Chefer och arbetsledare ska alltså ges tillräckliga befogenheter, ha en rimlig arbetsbelastning och få stöd i sin roll som chef eller arbetsledare. Utbildningen kan ske gemensamt med t ex skyddsombud och andra fackliga representanter.

Läs mer om föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i Servicepaket HR.

Bakgrund till rapporten

Arbetsmiljöverket har inspekterat 113 arbetsgivare inom vård och omsorg, efter ett regeringsuppdrag. Inspektionsinsatsen syftade till att granska de organisatoriska arbetsförhållandena för första linjens chefer inom vård och omsorg.

Arbetsmiljöverket har sammanställt resultatet av inspektionerna i slutrapporten Första linjens chefer i vård och omsorg.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom arbetsmiljö och HR? 

Då kan du prova Servicepaket HR gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på HR-området, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och blanketter m m. 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: