Har ni koll på företagets hemligheter?

Det kan kosta företaget stora summor om de anställda lämnar ut företagshemligheter på ett felaktigt sätt. Vet de anställda i ert företag förresten om vad en företagshemlighet är?
schedule måndag 11 juni 2018
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Det är viktigt att vara tydlig mot personalen vad företaget anser vara en företagshemlighet. Är det inte tydligt kan en anställd av misstag lämna ut uppgifter till någon som inte har rätt att få den informationen. I vissa fall kan det dock vara uppenbart för alla anställda att en specifik uppgift inte kan lämnas ut till någon annan. Men det gäller inte alla uppgifter.

Definition på vad som kan vara en företagshemlighet är information om företagets affärs- och driftsförhållanden. Informationen ska inte vara allmänt känd eller lättillgänglig. Företaget ska ha vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla informationen samt att om informationen röjs kan det skada företaget.

Avtal om tystnadsplikt

För att försäkra sig om att den anställde är införstådd med vilka regler som gäller på företaget kan man träffa ett särskilt avtal om tystnadsplikt. Av texten på denna bör då framgå vad företaget anser vara en företagshemlighet och hur den anställde får hantera dessa uppgifter.

Avtalet kan även reglera konkurrerande verksamhet. Det ska då framgå att arbetstagaren inte får konkurrera med företaget direkt eller indirekt. Om företaget är bundet av kollektivavtal kan det finnas regler om tystnadsplikt och konkurrerande verksamhet även i kollektivavtalet.

Företagshemligheter regleras i en särskild lag

Även om man inte skrivit någon konkurrensklausul finns det ändå skydd för företag genom den särskilda lagen om företagshemligheter. Lagen ska förhindra att anställda röjer hemlig information till skada för arbetsgivaren. Den kan tillämpas om arbetsgivaren inte har träffat ett särskilt avtal direkt med den anställde eller en tidigare anställd.

Om en anställd eller tidigare anställd bryter mot reglerna i lagen kan denne dömas att betala ekonomiskt skadestånd till företaget för den skada som företaget lidit. Den anställde kan också vid vite förbjudas att använda en viss företagshemlighet. Arbetstagaren kan även dömas till böter eller fängelse i högst sex år.

Sammanfattning:

  • Gå igenom vad företaget vill karakterisera som företagshemlighet.
  • Hur förvaras de uppgifterna? Är de lätta att komma åt även för anställda som inte ska ha tillgång till uppgifterna? Se till att uppgifterna förvaras på ett säkert sätt.
  • Informera de anställda vad företaget anser vara företagshemligheter samt hur dessa får användas. Detta kan ske både vid ett informationsmöte och i företagets personalhandbok.
  • Skriv avtal med de anställda som hanterar företagshemligheter för att säkerställa att uppgifterna inte hanteras på ett felaktigt sätt. Ta hjälp av eventuell arbetsgivarorganisation eller jurist.
  • Följ upp hur de anställda använder de aktuella företagshemligheterna.

Gratis webinar: Hur mår dina medarbetare?

Som chef kan det vara svårt att följa upp hur dina medarbetare mår när ni inte kan träffas fysiskt. Att dessutom se till att de känner sig motiverade att jobba även på hemmaplan kan vara en svår nöt att knäcka.  Få koll på verktygen framåt!

 

Dela sidan: