Momshösten i coronans tecken

Har du under semestern släppt tankarna på moms och corona? Skönt! Nu är det dock dags att repetera det som är viktigt för hösten. Den här artikeln ger dig en snabb överblick.
fredag 21 augusti 2020
Lästid: 3 Minuter

Obetalda kundfakturor – minska utgående moms?

Skatteverket sänker tillfälligt ribban för att få reducera utgående moms på obetalda kundfakturor på grund av kundförlust. Följande krav ska vara uppfyllda.

  • Kunden är en beskattningsbar person.
  • Leverantör och kund är inte i intressegemenskap.
  • Fakturan har utfärdats mellan den 1 februari och den 31 december 2020.
  • Det har gått minst 3 månader sedan fakturan förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut. 

Moms på den tillfälliga hyresrabatten

Fastighetsägare och uthyrare har kunnat få stöd för att ge hyresrabatter till hyresgäster i vissa utsatta branscher. De branscher som hyresgästerna skulle verka i för att vara berättigade till stöd blev fler i juli 2020. Därför förlängdes också ansökningsperioden för stödet – för tillkommande branscher – till den 31 augusti 2020.

Glöm inte att Skatteverket anser att moms ska redovisas på stödbeloppet. 

Avbokningsavgifter

I vissa fall ska moms redovisas på avgifter som utgår – eller inte återbetalas – i samband med att kunden avbokar en framtida prestation t.ex. en konferens som inte genomförs. Det gäller när kundens betalningsskyldighet motsvarar 100 % av priset för tjänsten – trots att avbokning sker. Det gäller också om det inte finns någon möjlighet att frånträda avtalet och en ”no-show”-avgift debiteras.

Moms ska också betalas om ett avtal med en minsta bindningstid har ingåtts och kunden bryter avtalet dessförinnan. I vart fall om avtalsbrottet innebär att kunden förpliktigas att betala en ersättning till leverantören och ersättningens storlek redan vid ingången av avtalet kan beräknas.

Gåvor till vården utan momskonsekvens

Den som ger bort varor utan krav på motprestation, betalning, ska i de flesta fall redovisa utgående moms genom uttagsbeskattning. Skatteverket kan tillfälligt – efter ansökan - befria gåvogivaren från skyldigheten att betala uttagsmomsen.

Detta gäller skyddsutrustning, handsprit och material för provtagning som ges bort till sjukhus, äldreboende, LSS-boende, hemsjukvård och hemtjänst. Varorna ska ha skänkts under tiden mars – september 2020.

Covid-tester momsfri sjukvård

Både antikroppstester och tester för att påvisa en pågående covid-19 infektion är normalt momsfria tjänster. Momsfriheten förutsätter att tillhandahållaren är en vårdinrättning eller legitimerad sjukvårdsutövare. 

Byte av redovisningsperiod och redovisningsmetod för moms

En förlängning av redovisningsperioden och byte av redovisningsmetod för moms kan ge en viss respit i skyldigheten att betala in överskjutande utgående moms till Skatteverket.

Skatteverket är under coronapandemin mer generös med att, efter ansökan, bevilja en förlängning av redovisningsperioden för moms. Det kan alltså vara att byta från månadsredovisning till kvartalsredovisning eller från kvartal till årsredovisning. Vissa grundläggande förutsättningar måste fortfarande vara uppfyllda.

Den som uppfyller de grundläggande kraven för att få använda kontantmetoden – istället för faktureringsmetoden för moms – kan nu lättare få en sådan ansökan beviljad.

Anstånd med inbetalning av moms

Anstånd kan medges i längst ett år med inbetalningar som avser högst tre månader för redovisningsperioder under januari–september 2020.

Det innebär att anstånd är möjligt för max tre redovisningsperioder som är en kalendermånad vardera under januari–september respektive högst en redovisningsperiod som omfattar ett kalenderkvartal (moms) under januari–september.

För de som har helårsredovisning för moms kan anstånd medges för moms som förfaller till betalning under tiden 27 december 2019 t.o.m. den 17 januari 2021.

Skatteverket anser att ansökan om anstånd lämpligen görs samtidigt med att deklarationen lämnas.

Konsert som utsänds via internet

Den avgift som en tittare betalar för att få ta del av en live-utsänd eller förinspelad konsert eller liknande föreställning från sin egen dator, platta, eller mobil ska belastas med 25 % moms. Enligt Skatteverket omfattas avgiften inte av 6 % moms annat än om köparen betalar för att kollektivt, samtidigt och på samma plats, med andra ta del av föreställningen.

Det gage som artisten får för sin prestation – utan samtidig närvaro av publik – är momspliktig med 6 %. Hade artisten uppträtt för en levande publik hade däremot gaget varit momsfritt.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: