Nya föreskrifter om arbetsanpassning på väg

I juni, 2021, ersätts dagens nuvarande regler om arbetsanpassning och rehabilitering av nya föreskrifter, det har Arbetsmiljöverket beslutat. Vad betyder det för dig som arbetsgivare? Vi tittar närmare på vad föreskrifterna innehåller!
Anna Schönfelder, HR- och löneexpert
schedule den 3 december 2020

Arbetsmiljöverket har nyligen beslutat om nya föreskrifter om arbetsanpassning. Dessa kommer att ersätta dagens nuvarande regler om arbetsanpassning och rehabilitering (1994:1). Syftet med de nya reglerna är bland annat att förtydliga arbetsgivarens skyldighet att stå för arbetsanpassning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro.

Reglerar endast arbetsanpassning

Till skillnad mot gällande föreskrifter kommer de nya inte att reglera arbetsgivarens ansvar för rehabilitering. Istället tydliggörs arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetssituationen i syfte att förhindra eller förkorta sjukfrånvaro.

Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering regleras istället i socialförsäkringsbalken. Där finns mer detaljerade bestämmelser om vad som gäller vid rehabilitering, t ex när en plan för återgång ska tas fram.

Dina skyldigheter som arbetsgivare

Enligt de nya föreskrifterna ska du fortlöpande ta reda på anställdas behov av arbetsanpassning. Det kan ske t ex genom dialog med den anställde eller i vid särskilda möten. 

Vidare ska du se till att det finns rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning. Av rutinerna ska det framgå vem som tar emot informationen, vad som händer med informationen och vad mottagaren ska göra. Om din verksamhet har 10 eller fler anställda ska rutinerna vara skriftliga.

Om det konstateras att en anställd har behov av arbetsanpassning ska du så snart som möjligt utreda och ta ställning till hur arbetsanpassningen ska utformas. Arbetsanpassningen ska så snart som möjligt genomföras och därefter ska du som arbetsgivare fortlöpande följa upp och kontrollera att arbetsanpassningen fungerar. 

Exempel på arbetsanpassning

Exempel på arbetsanpassning är tekniska hjälpmedel eller annan arbetsutrustning, anpassade arbetsuppgifter, anpassade arbetstider, ändrad arbetsfördelning, att arbetet underlättas genom arbetsrotation, att arbetsuppgifter förtydligas, ökad stöttning från chefen och hjälp med att prioritera.

Vilka åtgärder som kan bli aktuella måste avgöras i varje enskilt fall.

Inga särskilda regler för missbruk 

Enligt Arbetsmiljöverket har en vanlig missuppfattning varit att dagens gällande föreskrifter innehåller krav på att arbetsgivare ska bekosta behandlingar för anställda med alkoholmissbruk. Men arbetsmiljölagen reglerar inte arbetsgivarens ekonomiska ansvar för behandlingar.

I de nya föreskrifterna kommer det inte finnas några särskilda bestämmelser för arbetsgivarens ansvar vid alkohol- och drogmissbruk. Enligt Arbetsmiljöverket vill man inte lyfta fram vissa sjukdomar, utan skyldigheten att arbeta med arbetsanpassning gäller oavsett sjukdomsorsak.

När träder de nya reglerna i kraft?

De nya föreskrifterna ska börja gälla den 1 juni 2021.

Föreskrifterna och mer information kommer att presenteras av Arbetsmiljöverket när de är klara för publicering. Vi följer ämnet och uppdaterar er med mer information längre fram!

Källa
Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket

Definition av arbetsanpassning

Enligt föreskrifterna definieras arbetsanpassning enligt följande:

Individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbete. Den används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning kan vara tidsbegränsad eller varaktig.

Vill du kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets höjdpunkt för alla lönefantaster!

Dela sidan: LinkedIn twitter