Ska inflationstakten påverka löneökningen?

Just nu ligger inflationen på den högsta nivån på nästan 30 år vilket gör att det helt enkelt är dyrare att leva i Sverige än tidigare. Just nu pågår även lönerevision på många arbetsplatser och många medarbetare ställer sig frågan: borde inte den höga inflationstakten avspegla sig i lönekuvertet?
Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert
schedule torsdag 7 april 2022
Lästid: 3 Minuter

Statistiska centralbyrån rapporterar att inflationen i Sverige ligger på 4,5 procent (februari 2022), den högsta nivån på nästan 30 år, att jämföra med Riksbankens inflationsmål om 2 procent.

Det vanligaste och mest kända måttet på inflation i Sverige är förändringen i konsumentprisindex, KPI. Enkelt uttryckt samlar SCB in prisuppgifter avseende ett stort antal varor och tjänster som konsumeras i Sverige under en månad, vilka sammanställs för att få fram en genomsnittlig prisnivå för hur mycket det kostar att leva i Sverige nu jämfört med tidigare.

Just nu är det alltså dyrare att leva i Sverige än tidigare. Samtidigt pågår lönerevision på många arbetsplatser. Borde inte den höga inflationstakten avspegla sig i lönekuvertet? Annars får ju löntagarna en reallönesänkning?

Ska lönen följa inflationen?

Ovan frågor är inte ovanliga i samband med lönesamtalet och används ibland som argument för en högre lönesättning. Men är det rimligt att den enskilde arbetsgivaren ska kompensera för att inflationstakten just nu är hög genom att höja lönerna med motsvarande procentsats i årets lönerevision? Under år med låg inflation ser vi ju per automatik inte att de generella löneökningarna motsvarar inflationstakten.  Under samma tid för ett år sedan låg inflationen på 1,5 procent. Mig veterligen var det inget argument då om att löneökningarna skulle följa inflationstakten…

Det finns ändock ett tätt samband mellan inflation och löner. Vid stigande inflation (högre priser) minskar köpkraften, samtidigt som högre löneutbetalningar från arbetsgivare kan göra att företag behöver ta mer betalt för sina produkter och tjänster, för att behålla sin lönsamhet, vilket ökar inflationen. Det innebär dock inte att inflationstakten ska vara av avgörande betydelse för medarbetarnas löneutveckling. Den enskilde arbetsgivaren ska inte behöva kompensera för detta – flera arbetsgivare får själva ökade kostnader till följd av den höga inflationen.

Dessutom tar flera kollektivavtal höjd för prognosen om förändringar i inflationen under den period som löneavtalet gäller för (normalt 3 år) när de sätter sina nivåer, med utgångspunkt i industrins så kallade ”märke” (riktmärket för generella löneökningarna på arbetsmarknaden). I avtalsförhandlingarna diskuteras inflationsförväntningarna och det är en av de parametrar som påverkar utfallet.

Prestationen ska påverka lönen

Lönerna kan såklart ändå variera både lokalt, på den enskilda arbetsplatsen, och inom olika branscher. (Alla företag har ju heller inte kollektivavtal.) På individnivå är det däremot medarbetarnas prestation som ska avspegla sig i lönekuvertet och där bör ”märket” inte utgöra vare sig något tak eller garanti.

Argumentet att löneökningarna i år bör följa inflationstakten blir därför inte ett rimligt argument, även om jag själv delar känslan att det vore välkommet. Att ta en enskilt år/tillfälle på året som utgångspunkt för löneökningar är inte ett sätt som gynnar vare sig löntagarna eller arbetsgivarna. Målet om långsiktigt hållbara löneökningar över tid handlar inte om att ”stirra sig blind” på inflationen när den går upp eller ner vid en viss tidpunkt, det skulle snarare missgynna målet.

Den nuvarande inflationstakten, som till stor del är driven av faktorer som till exempel höga elpriser, är förhoppningsvis temporära. Riksbankens bedömning är att inflationen faller tillbaka under året.

I takt med att inflationen i framtiden åter höjs tror jag ändå att argumentet om höjda löner i samma nivåer som inflationen kommer att fortsätta – så funkar vi ju – vi vill ju alla självklart ha mer i plånboken, även om vi intellektuellt förstår motargumentet, så känns det fel när vi i praktiken får en reallönesänkning. Men det är inte den enskilde arbetsgivarens ansvar att täcka upp för det.

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: