Dags att förtydliga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar!

Bestämmelserna om arbetsanpassning och rehabilitering uppfattas ofta som svåra och otydliga. Många arbetsgivare är osäkra på vad de förväntas göra och hur långt deras ansvar sträcker sig.
Anna Schönfelder, HR- och löneexpert
schedule den 3 oktober 2019
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

I syfte att få enklare och tydligare regler kring arbetsanpassning och rehabilitering har Arbetsmiljöverket tagit fram förslag på nya föreskrifter. Förslaget har mött hård kritik och det är nu risk att det dröjer innan vi får ett nytt och tydligare regelverk.

Bestämmelser om arbetsanpassning och rehabilitering finns i olika regelverk; Arbetsmiljölagen, särskilda föreskrifter och i socialförsäkringsbalken. Som arbetsgivare är det viktigt att känna till och tillämpa de olika reglerna.

I föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) från Arbetsmiljöverket redogörs för arbetsgivarens skyldighet att ha en organiserad verksamhet och rutiner för detta arbete. Det innebär bland annat att löpande ta reda på anställdas behov av arbetsanpassning och rehabilitering och se till att åtgärder genomförs. Arbetet ska bedrivas både förebyggande och vid faktisk sjukfrånvaro.

Hårt kritiserat förslag

De nu gällande reglerna har av många – både arbetsgivare- och arbetstagarrepresentanter - uppfattats som otydliga och föråldrade och parterna har efterfrågat nya föreskrifter som är anpassade till dagens förutsättningar.

Mot denna bakgrund presenterade Arbetsmiljöverket – hösten 2018 – förslag på nya föreskrifter. Förslaget har fått mycket kritik; 27 av 31 remissvar var kritiska och flera menade till och med att förslaget borde slopas.

I det nya förslaget har till exempel begreppet rehabilitering helt slopats och fokuserar istället enbart på arbetsanpassning. Även avsnittet om alkohol- och drogmissbruk har slopats. Kritik har också riktats mot att förslaget är allt för fokuserat på individnivå och inte på en organisatorisk nivå, vilket är det vanligaste i föreskrifter.

Vad händer nu?

Enligt Arbetsmiljöverket ska man besluta om de nya föreskrifterna under våren 2020. Reglerna skulle i sådana fall kunna träda ikraft under senare delen av 2020.

Efter den hårda kritik som har riktats mot förslaget är det tveksamt om det alls kommer att träda i kraft. Flera remissinstanser hoppas på ett nytt förslag där man har tagit hänsyn till deras synpunkter.

Med den ökade ohälsan i arbetslivet och risk för ökade sjukskrivningstal är arbetsmarknadens parter överens om att ett nytt, tydligare regelverk behövs där både arbetsgivarens och de anställdas ansvar förtydligas. 

Även om behovet av nya regler är stort är det än mer viktigt att de nya reglerna är noggrant genomarbetade och väl förankrade hos arbetsmarknadens parter.

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter