Svenskarna vabbade 8,5 miljoner dagar under 2022

Siffror från Försäkringskassan visar att vabbandet bland svenska föräldrar ökade under år 2022. Perioden för VAB-tillfällena var kortare, däremot antalet tillfällen som föräldrar vabbat är högre än tidigare år visar rapporten.
Josefine JohanssonContent Manager
måndag 6 mars 2023
Lästid: 3 Minuter

FAKTA: Vad innebär VAB?
Rätten att vara ledig från arbetet är kopplat till att föräldern får ersättning i form av tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. För att få ersättning för vård av sjuka barn (VAB) måste föräldern anmäla att barnet är sjukt till Försäkringskassan och sedan ansöka om pengarna.

Rätten att vabba (tillfällig föräldrapenning) gäller till dess barnet fyller 12 år och ska täcka en del av inkomstförlusten som uppstår när arbetsgivaren gör löneavdrag för frånvaron. Möjlighet att vabba för barn över 12 år finns i vissa fall. 

“Vabbandet i Sverige har ökat under många år, men under pandemiåren blev det en extra stor ökning. Även 2022 ser vi en liten ökning jämfört med föregående år”, säger Charlotte Limé, analytiker på Försäkringskassan, i en intervju tillsammans med Försäkringskassan.  

I intervjun har även Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, uttalat sig: 

“Vi tycker oss ha sett en beteendeförändring i hela landet kring vab efter pandemin. Den innebär till exempel att det inte längre är okej att skicka snoriga barn till förskolan”, säger han. 

Lättare att ansöka om Tillfällig föräldrapenning 

Att totalt antal nettodagar har ökat beror både på ett ökat nyttjande av TFP vid vård av barn och på att antalet barn har ökat i befolkningen. Tänkbara orsaker till att nyttjandet av TFP har ökat säger Försäkringskassan kan bero på flera anledningar. Det har blivit lättare att ansöka än tidigare. Dels behövs det inget frånvarointyg från förskola och skola längre, dels kan föräldrar ansöka om TFP direkt via Försäkringskassans app eller på webben.  

Tydligare riktlinjer för när barnen bör stanna hemma 

Riktlinjer för barns sjukfrånvaro kan också ha påverkat nyttjandet. I en telefonundersökning intervjuade Försäkringskassan 611 av landets förskolor om förekomsten av riktlinjer för hur länge barnen ska stanna hemma vid sjukdom. Nästan hälften av förskolorna uppgav att de infört riktlinjerna under de senaste 10 åren. Om föräldrarna följer riktlinjerna – vilket förskolorna uppgav att de gjorde – så kan det också ha bidragit till det ökade nyttjandet av TFP. 

Kan finnas fler orsaker 

I Försäkringskassans studie har man dock inte undersökt exempelvis attityder till sjukdom eller till frånvaro från arbetet vid barns sjukdom. Det har heller inte undersökts om de felaktiga utbetalningarna har ökat. Detta då det enligt Försäkringskassan är svårt att mäta attityder och felaktiga utbetalningar. Det är dessutom särskilt svårt att mäta om det har skett förändringar över tid förklarar de i sin rapport.  

Får chefen ha åsikter om vabbande? 

“Nej, det får hen inte”, säger Lotta Antonsson, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer. 

“En arbetsgivare får inte neka anställda från att vabba och inte heller lägga sig i hur du mycket du vabbar. Arbetsgivaren kan inte heller kräva läkarintyg vid vård av sjukt barn. Däremot kan Försäkringskassan kräva ett sådant intyg”, fortsätter hon.  

Men hur gör jag om en medarbetare vabbar väldigt mycket?  

“Det är ditt ansvar som arbetsgivare att se till att det är möjligt att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap och då också se till att jobbstressen inte följer med hem. Du kan inte kräva att den anställde jobbar hemifrån i samband med vab. Om det fungerar för verksamheten kan arbetsgivaren erbjuda möjligheten att vobba. Dock är det viktig att det inte är ett tvång för arbetstagaren, det ska alltid vara frivilligt och arbetstagaren väljer om det är möjligt”, säger Lotta. 

“Enligt lag är det förbjudet att missgynna en arbetstagare som med stöd av föräldraledighetlagen nyttjar sin rätt till vård av barn”, avslutar hon.  

Dela sidan: