Arbetsmiljöverket inspekterar små företag – är ni förberedda?

Mellan oktober 2023 – mars 2024 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera små företag gällande deras systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)*.
Josefine JohanssonContent Manager
torsdag 12 oktober 2023
Lästid: 2 Minuter

"Många små företag saknar kunskap om arbetsmiljöregler och agerar först när olyckor inträffar. Det är därför viktigt att arbetsgivaren har kunskap om sina skyldigheter och agerar förebyggande. Uppgifterna i arbetsmiljöarbetet kan fördelas på chefer, arbetsledare eller arbetstagare och bedrivas med stöd av HR eller företagshälsovård, men arbetsgivaren har det övergripande ansvaret", säger Simployers HR- och arbetsrättsexpert Ida Ljungberg.

"Arbetsmiljöverket kommer göra ca 1000 inspektioner för att se hur arbetsmiljöarbetet i de utvalda företagen bedrivs. Små företag har 1-49 anställda och ca 97% av alla privata företag i Sverige är små företag med 1,4 miljoner anställda, vilket utgör en tredjedel av arbetskraften enligt SCB. Detta gör inspektionerna relevanta för många företag och arbetstagare" säger Ida Ljungberg.

En inspektion från Arbetsmiljöverket kan vara föranmäld eller oanmäld. Den innebär att en inspektör besöker arbetsplatsen, för en dialog med arbetsgivaren och skyddsombud, och granskar hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs. Inspektören informerar om brister, risker och arbetsmiljöregler. Efter inspektionen får arbetsgivaren en skrivelse om brister upptäcks och deras åtgärdstid. Brister som inte åtgärdas kan leda till förelägganden eller förbud från Arbetsmiljöverket – eventuellt förenat med vitesbelopp.

5 tips på hur ni förbereder er:

  1. Se till att ni har en arbetsmiljöpolicy – Arbetsmiljöpolicyn beskriver hur er arbetsmiljö ska vara och hur ni tar er dit.
  2. Ha rutiner – Rutiner ska finnas för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, hur arbetstagare ska rapportera tillbud och olyckor, hur utredningar görs för att förhindra att olyckor eller tillbud sker igen och att det finns en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet i syfte att se vad ni behöver förbättra.
  3. Fördela arbetsmiljöuppgifter – Om uppgifter i arbetsmiljöarbetet inte bedrivs av VD eller företagsägaren själv ska uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas till de som ansvarar för att utföra dem.
  4. Skaffa kunskap – Alla arbetstagare ska ha kunskap om vad som främjar en god arbetsmiljö och vilka risker som finns i verksamheten. Chefer och arbetsledare ska dessutom ges kunskap om att driva arbetsmiljöarbetet.
  5. Främja samverkan – Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud för en bra och säker arbetsmiljö – så se över hur ni involverar medarbetarna idag och hur det kan förbättras.

* Läs artikeln från ArbetsmiljöverketDela sidan: