Förslag om ändrat utstationeringsdirektiv

Utstationeringsdirektivet ska ändras så att utstationerade arbetstagare omfattas av samma regler om lön och arbetsvillkor som värdlandets arbetstagare. Det har EU-kommissionen nyligen föreslagit.
fredag 29 april 2016
Lästid: 2 Minuter

Med den här ändringen genomförs åtagandet i kommissionens politiska riktlinjer om att främja principen att samma arbete på samma plats bör avlönas på samma sätt. Ändringen av reglerna ingår i kommissionens arbetsprogram för 2016.

Förslaget ska göra det lättare att utstationera arbetstagare under rättvisa konkurrensvillkor och se till att deras rättigheter tillvaratas när de tillfälligt sänds ut av arbetsgivaren för att arbeta i ett annat EU-land än där de är anställda. De nya reglerna ska se till att det råder rättvisa lönevillkor och att de företag som sänder ut arbetstagare konkurrerar på samma villkor som företagen i värdlandet.

De nya reglerna innebär ändringar på tre huvudsakliga områden: de utstationerade arbetstagarnas lön (även vid underentreprenad), regler om arbetstagare hos bemanningsföretag och långvarig utstationeringen.

Förslaget innebär att alla utstationerade arbetstagare kommer att omfattas av samma regler vad gäller lön och arbetsvillkor som värdlandets arbetstagare. Detta ska ske med full respekt för subsidiaritetsprincipen och för hur dessa regler är utformade av myndigheterna och/eller arbetsmarknadens parter i det berörda EU-landet. Utstationerade arbetstagare omfattas redan av samma regler som arbetstagarna i värdlandet på vissa områden, t.ex. hälsa och säkerhet.

Arbetsgivaren behöver dock inte betala mer än gällande minimilön i värdlandet till en utstationerad arbetstagare, vilket innebär att de ofta får lägre lön än andra arbetstagare som gör samma jobb. Detta kan alltså leda till löneskillnader mellan utstationerade arbetstagare och värdlandets arbetstagare och potentiellt till orättvis konkurrens mellan olika företag.

Från och med nu ska alla regler om lön som gäller alla arbetstagare i värdlandet också gälla utstationerade arbetstagare. Lönen ska inte bara omfatta minimilönen, utan även sådana delar som ev. bonus och tillägg. EU-länderna kommer också att vara skyldiga att tydligt specificera vad som ingår i lönen i deras länder. Lagstadgade regler eller generellt tillämpliga kollektivavtal blir obligatoriska för utstationerade arbetstagare i alla näringsgrenar.

Förslaget ger också EU-länderna möjlighet att besluta att underleverantörer måste ge sina arbetstagare samma lön som huvuduppdragstagaren. Detta får dock endast ske på ett icke-diskriminerande sätt: samma regler måste gälla inhemska som utländska underleverantörer.

Om utstationeringsperioden överstiger 24 månader måste också de arbetsrättsliga reglerna i värdlandet tillämpas, när det är fördelaktigt för den utstationerade arbetstagaren.

Utstationerade ska inte bara omfattas av lagstadgade regler utan även ”generellt tillämpliga kollektivavtal”. Det innebär att alla regler om lön som gäller i ett värdland också ska gälla utstationerade arbetstagare. Även eventuellt bonus och tillägg ska betalas ut till utstationerade arbetstagare.

De här kraven leder till att EU-länderna blir skyldiga att tydligt specificera vad som ingår i lönen i deras länder, skriver kommissionen.


Källa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_sv.htmDela sidan: