Skatt att få tillbaka för sjukvårdsförsäkringarna

Många arbetsgivare kan med fördel begära omprövning av premierna för de anställdas sjukvårdsförsäkringar. Anledningen är att 40 % av försäkringarna även tidigare har ansetts omfatta skattefria åtgärder. Från att tidigare ha gjort avdrag med endast ca 3–10 % av premierna kan avdrag medges med ytterligare 40 %. Detta för beskattningsår ända upp till sex år tillbaka.
Lennart SalomonssonSkatteexpert
torsdag 5 september 2019
Lästid: 3 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Tidigare var förmån av fri icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård, d v s den helt privata vården, skattefri. Arbetsgivaren fick inte avdrag för kostnaden.

Den offentligt finansierade vården var både skattepliktig och avdragsgill.

Den 1 juli 2018 ändrades bestämmelserna. Från och med då är all fri hälso- och sjukvård, d v s oavsett hur den finansieras, både skattepliktig och avdragsgill.

En arbetsgivares kostnader för anställdas fria rehabiliteringsåtgärder och förebyggande behandlingar är fortfarande både skattefria och avdragsgilla.

Fri sjukvårdsförsäkring

Anställdas förmån av fri sjukvårdsförsäkring följer bestämmelserna om fri hälso- och sjukvård. Det betyder att premien för en sådan försäkring – till den del den avser hälso- och sjukvård – är skattepliktig och avdragsgill fr o m den 1 juli 2018.

Före detta datum ansågs endast en del av premien vara skattepliktig. Det gällde den del som – statistiskt sett – omfattade offentligt finansierad hälso- och sjukvård, läkemedel och tandvård m m.

Beroende på vad försäkringen omfattade uppgick den skattepliktiga förmånen till mellan ca 3 och 10 %. Arbetsgivaren betraktade då ofta motsvarande belopp som en avdragsgill kostnad för försäkringen; den resterande delen yrkades inget avdrag för.

I de allra flesta fall omfattar en fri sjukvårdsförsäkring dock även åtgärder som är skattefria för de anställda. Det gäller t ex olika rehabiliteringsinsatser och förebyggande behandlingar. Arbetsgivaren får avdrag för kostnaden för sådana åtgärder.

Enligt Skatteverket uppgår den del av premien som avser skattefria och avdragsgilla behandlingar till 40 % av den totala premien. Detta bygger på statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring.

Statistiken bygger på data från fyra av de största medlemsföretagen och baseras på utbetalningar från försäkringarna som gjorts under 2016–2018.

Det betyder alltså att en arbetsgivare kan få avdrag med ytterligare 40 % på sina premier för anställdas sjukvårdsförsäkringar jämfört med vad som har yrkats tidigare.

Avdragsgillt även tidigare år

Med anledning av att ytterligare 40 % av en sjukvårdsförsäkringspremie omfattade skattefria delar även under 2016–2018 skulle det – enligt min uppfattning – varit möjligt att få avdrag med ytterligare 40 % av premien även för försäkringar som betalades under denna period. Detta istället för de 3–10 % som faktiskt yrkades avdrag för.

Det betyder att arbetsgivare kan begära omprövning av avdraget för sina premier för sjukvårdsförsäkringar för inkomståren 2016, 2017 och 2018.

Omprövning skulle även kunna begäras för inkomståren 2013, 2014 och 2015. Detta eftersom man kan begära omprövning av beskattningen för ett visst år senast utgången av det sjätte året efter det aktuella beskattningsåret.

Med hänvisning till statistiken avseende 2016–2018 borde – enligt min uppfattning – ytterligare 40 % av premierna även under 2013–2015 ha avsett avdragsgilla delar. Det kan därför vara värt att begära omprövning även för dessa år.

Exempel

Samtliga 30 anställda vid ett företag (aktiebolag) hade fri sjukvårdsförsäkring under 2018. Premierna, som uppgick till 8 000 kr per person, d v s sammanlagt 240 000 kr, betalades den 1 januari 2018.

5 % av premierna avsåg skattepliktiga delar (t ex offentligt finansierad vård och läkemedel). Företaget gjorde avdrag med samma belopp, d v s med 12 000 kr (5 % x 240 000).

Avdrag borde ha gjorts med ytterligare 40 %, d v s med ytterligare 96 000 kr (40 % x 240 000), d v s med sammanlagt 108 000 kr (12 000 + 96 000). Företaget begär därför omprövning av beskattningen för 2018 och yrkar avdrag med ytterligare 96 000 kr.

Efter beslut om omprövning kommer 21 120 kr (bolagsskatten 22 % x 96 000) plus ränta att återbetalas till företaget.

Om förhållandena är desamma även för inkomståren 2013–2017 får företaget – efter omprövning – tillbaka ännu mera pengar. Bolagsskatten uppgick till 22 % även under 2013–2017. Från och med den 1 januari 2019 är den 21,4 %.Dela sidan: