Vad innebär lojalitetsplikten?

Ett påskrivet anställningsavtal betyder inte bara att arbetsgivaren ger arbetstagaren jobb. Det innebär också att en ömsesidig lojalitet och respekt ska finnas mellan chef och anställd. Båda parterna ska vara försiktiga med att informera utomstående om förhållanden på företaget exempelvis. Kritik ska även riktas åt rätt håll – direkt till de berörda parterna alltså.
torsdag 28 november 2019
Lästid: 1 Minut

En anställd har en långtgående lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Hen ska alltså alltid uppträda lojalt mot företaget. Bryter arbetstagaren mot lojaliteten kan hen riskera att bli uppsagd på grund av personliga skäl eller till och med avskedad.

Man har dock alltid rätt att ta upp felaktiga ageranden eller oacceptabla förhållanden på arbetsplatsen. Detta bör i första hand göras direkt till arbetsgivaren så att denne får möjlighet att bemöta kritiken eller vidta åtgärder. Först därefter kan det vara befogat att föra saken vidare.

Lojalitet även på sociala medier

Arbetstagaren får alltså inte gå ut på sociala medier med kritik mot företaget. Även om den anställde menar att det som lagts ut inte är tänkt att spridas till allmänheten. Om informationen kan spridas vidare är det inte tillåtet helt enkelt.

IT-policy bra att ha

Det är därför lämpligt att arbetsgivaren sätter upp riktlinjer för hur personalen får använda Internet och e-post på företagets datorer. Där bör det till exempel framgå i vilken utsträckning de anställda får använda datorerna för privat bruk och hur man får använda Internet i arbetet

En sådan IT-policy bör även upplysa om att uppgifter som läggs ut på Internet kan påverka bilden av både den anställde och företaget. Vidare bör det framgå av policyn i vilken utsträckning som arbetsgivaren kan kontrollera den anställdes användning av Internet och e-post under arbetstid.

Arbetsgivaren ska också vara lojal

Arbetsgivaren är å sin sida också skyldig att vara lojal och visa respekt gentemot sina anställda. Även här gäller att arbetsgivaren i första hand ska prata med arbetstagaren om denne har gjort något felaktigt på företaget.

Företaget kan inte heller på annat sätt lämna personlig information till utomstående på ett obehörigt sätt. Exempel på information som kan lämnas är till exempel kontrolluppgift till Skatteverket och anmälan om sjukdomsfall till Försäkringskassan.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: