B2B Varuförsäljning till ett annat EU-land

Under vissa förutsättningar är en varuförsäljning till en köpare i ett annat EU-land en momsfri försäljning. Istället är det köparen i det andra EU-landet som redovisar både utgående och ingående moms i sin momsdeklaration. Den svenska säljaren redovisar försäljningen på rad 35 i momsdeklarationen och ska lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket.
Veronica Rosén, Momsexpert
schedule onsdag 12 september 2018
Lästid: 6 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

En vara anses omsatt i det land därifrån där transporten till kunden påbörjas. Om varan transporteras från Sverige till ett företag i ett annat EU-land är varan omsatt i Sverige. EU-försäljning av varor till företag är normalt undantagen från moms. Istället är köparen är momsskyldig för förvärvet enligt reglerna om EU-förvärv.

Två krav för momsfrihet

För att en varuförsäljning till en köpare inom EU ska vara undantagen skatteplikt krävs som huvudregel att följande två förutsättningar är uppfyllda:

Köparen är en beskattningsbar person - eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap -  i ett annat EU-land (köparen ska normalt ha ett VAT-nummer i annat EU-land) och

Varorna ska transporteras, av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning, från Sverige till ett annat EU-land.

Exempel
Det svenska företaget S säljer ett parti trästolar till det franska företaget F. F är momsregistrerat i Frankrike. S ombesörjer att stolarna levereras till F i Frankrike.

Omsättningen är undantagen från beskattning i Sverige och S ska alltså fakturera utan moms. F gör ett EU-förvärv i Frankrike och ska - enligt franska regler - förvärvsbeskattas för fakturabeloppet omräknat till euro. F får också göra avdrag för motsvarande belopp som för ingående moms enligt de regler som gäller i Frankrike.

S redovisar omsättningen i skattedeklarationen på rad 35 (Försäljning av varor till annat EU-land). S redovisar vidare F:s VAT-nummer inklusive landkod och värdet av varuleveransen i den periodiska sammanställningen. På fakturan anger S sitt eget och F:s VAT-nummer samt en hänvisning om att försäljningen avser varor till en skattskyldig köpare i ett annat EU-land, se nedan.

Säljaren har bevisbördan för att det VAT-nummer köparen har uppgivit är korrekt. Detta kan kontrolleras via SKV:s hemsida, se nedan.

Krav 1 -  VAT-nummer hos köparen

Det finns inget lagkrav på att köparen ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land. Kravet är istället att köparen ska vara en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap i ett annat EU-land. Vår uppfattning är att det normalt är svårt att på annat sätt än genom VAT-numret uppfylla beviskravet. Har kunden inte något VAT-nummer bör därför moms normalt tas ut.

Det är alltså säljaren som måste kunna visa att förutsättningarna för att inte debitera moms finns. Därför bör säljaren i första hand kontrollerar att det VAT-nummer som köparen har angivit är korrekt.

Hur kan man kontrollera ett VAT-nummer?

Köparens VAT-nummer kan kontrolleras via SKV:s hemsida. Ett lämpligt sätt att visa att VAT-numret har kontrollerats är att bevara en utskrift av den VAT-nummerkontroll som görs på SKV:s hemsida.

Ett VAT-nummer kan också kontrolleras via SKV:s skatteupplysning 0771-567 567. Anteckna då datum och namn på vem ni pratat med på upplysningen.

SKV anser att, förutom att kontrollera att det VAT-nummer som köparen har åberopat är korrekt och giltigt, krävs det att säljaren kan säkerställa att det verkligen är fråga om den aktuelle köparens VAT-nummer.

Om uppgifter i olika handlingar misstämmer måste säljaren - enligt SKV - göra ytterligare kontroller för att säkerställa identiteten mellan köparen och det VAT-nummer som åberopats. Som exempel på sådana misstämningar anges att leveransadressen är en annan än köparens adress, fakturamottagare är en annan än köparen eller betalningsavsändare är en annan än köparen.

Ett VAT-nummer utfärdat i annat EU-land kan av landets myndighet styrkas med retroaktiv verkan. En säljare som vid tidpunkten för varuförsäljningen kontrollerat köparens VAT-nummer och fått besked att det är giltigt ska dock inte i efterhand bli påförd utgående moms av det skälet.

Om VAT-nummer saknas

Saknar säljaren uppgift om att köparen är momsregistrerad måste moms normalt tas ut. Detta kan t.ex. vara fallet om köparen är en privatperson (vid postorderförsäljning kan andra regler gälla).

Krav 2 – transport från Sverige till ett annat EU-land

Det andra kravet på en ”momsfri” EU-leverans av varor är att varorna ska transporteras – av säljaren, köparen eller för någonderas räkning - från Sverige till ett annat EU-land. Det är säljaren som har bevisbördan för att transport skett.

Säljaren anlitar transportfirma

SKV anser att en säljare får anses ha gjort sannolikt att varor har transporterats till ett annat EU-land genom dokumentation, t ex transporthandlingar från ett fristående transportföretag. Bevisbördan kan uppfyllas – enligt SKV – genom uppgifter i en eller flera handlingar gemensamt.

Har säljaren fått en fraktsedel från en fristående fraktförare och underlagen innehåller uppgifter som gör det sannolikt att transporten skett får säljaren - enligt SKV - anses ha visat tillräcklig dokumentation för att undanta tillhandahållandet från moms.

Avhämtningsköp

Det ställs höga krav när köparen kommer och hämtar varan själv. Det finns ingen EU-gemensam regel om hur transporten av varan till annat EU-land ska styrkas. Kraven på bevisning kan därför variera från land till land. Läs här vad som gäller vid så kallade avhämtningsköp.

Tyskland har t ex en regel om s k ankomstintyg (Gelangensbestätigung) införts. Svenska företag som köper varor från leverantörer i Tyskland kan därför komma att avkrävas ett ankomstintyg, vilket många gånger blir ett krav för att kunna köpa varor utan att tysk moms tas ut. Ankomstintygen är särskilt viktiga när säljaren eller köparen själv ombesörjer transporten. Om en extern transportör anlitas kan andra transportdokument tjäna samma syfte.

Råd: Extra koll av nya kunder

När försäljning sker till köpare med vilka säljaren saknar etablerad affärskontakt eller när köparen själv hämtar varorna hos säljaren och betalar kontant saknas det ofta orderhandlingar, avtal etc. I dessa fall bör säljaren - enligt SKV - begära att köparen överlämnar en handling som är utställd av en myndighet i köparens registreringsland som visar att köparen är registrerad till moms.

Saknas dokumentation som gör det möjligt att identifiera köparen och det VAT-nummer som åberopas kan säljaren - enligt SKV - bli skyldig att redovisa utgående moms på försäljningen.

Varor som bearbetas innan transporten

Även om varan först genomgår bearbetning i Sverige innan den lämnar Sverige är undantaget från moms tillämpligt. Det gäller även om varan genom bearbetningen ändrar karaktär, t.ex. från tyg till kostymer.

Överföring av varor till annat EU-land

Undantaget från momsplikt omfattar även överföring av varor. Med överföring av en vara menas att ett företag för över varor från Sverige till ett annat EU-land utan att varan byter ägare.

Monteringsleveranser

Med monteringsleveranser menas att en vara transporteras från säljaren till köparen, och säljaren eller någon annan installerar eller monterar varan hos köparen. Läs här vad som gäller.

Handel mellan fler än två parter

Det förekommer att fler än två parter deltar i en varuhandel, t ex A köper en vara från B och säljer den vidare till C. Läs mer här.

Begagnade varor

Vid handel med begagnade varor m m får i vissa fall särskilda regler om vinstmarginalbeskattning tillämpas. Är dessa regler tillämpliga kan de användas även vid handel mellan EU-länder.

Nya transportmedel

Undantaget från momsplikt avseende varuförsäljning omfattar också omsättning av nya transportmedel. Detta gäller även om köparen i det andra landet inte är momsregistrerad.

Det innebär att en köpare av ett nytt transportmedel ska redovisa momsen (omvänd skattskyldighet) oavsett om denne bedriver momsskyldig verksamhet eller inte. Omvänd skattskyldighet gäller dessutom oavsett om säljaren är momsskyldig eller ej.

Hänvisning på fakturan

Det finns krav på vad en faktura ska innehålla. Vid EU-leveranser ska en särskild hänvisning göras på fakturan. I Sverige kan säljaren fritt välja en av tre möjliga hänvisningsmetoder - till mervärdesskattelagen (3 kap 30 a §), EU:s momsdirektiv (artikel 138) eller en annan uppgift.

Tidpunkten för redovisning i momsdeklarationen

När försäljningen ska redovisas i momsdeklarationen kan du läsa om här. 

Intrastatredovisning

Om ett företag har levererat varor till EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 4 500 000 kr eller mer, blir företaget uppgiftsskyldigt för utförsel, s.k. Intrastatredovisning.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom moms? 

Då kan du prova Servicepaket Moms gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på momsområdet, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och blanketter m m. 

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: