Företrädesrätt till återanställning – Vad gäller?

För tidsbegränsat anställda är reglerna om företrädesrätt till återanställning den viktigaste delen av det som kan kallas anställningsskydd. Företrädesrätten är ett så kallat efteranställningsskydd. Reglerna om företrädesrätt innehåller kriterierna kvalifikationstid, driftsenhet, avtalsområde, tillräckliga kvalifikationer och företrädesrättstid.
den 21 september 2020
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Kvalifikationstid

Den tidsbegränsat anställde förvärvar sin företrädesrätt till återanställning efter att ha varit anställd i sammanlagt mer än 12 månader under en treårsperiod. Med månad avses i det här fallet 30 dagar, vilket betyder att företrädesrätten förvärvas efter 360 + 1 dagar, det vill säga 361 dagar.

Driftsenhet och avtalsområde

En arbetstagares företrädesrätt är begränsad till driftsenhet och avtalsområde. Med driftsenhet avses en fysisk, geografisk enhet. Härvid gäller den så kallade adressprincipen. Så exempelvis är en gatuadress en driftsenhet.

Om en arbetsgivare är bunden av kollektivavtal, är företrädesrätten också begränsad till respektive avtalsområde. Det ska särskilt noteras att avtalsområde handlar om att ett visst arbete omfattas av ett visst kollektivavtal. Individens eventuella fackliga tillhörighet saknar betydelse.

Tillräckliga kvalifikationer

Det absolut viktigaste kriteriet i företrädesrättsregeln är kompetenskriteriet tillräckliga kvalifikationer. Detta innebär i korthet att arbetstagaren ska ha den kompetens som är minimikrav vid nyanställning.

Det är särskilt viktigt att betona att tillräckliga kvalifikationer handlar om just minimikraven för en nyanställning. Det är arbetsgivarens sak att visa vilka dessa minimikrav är i olika hänseenden såsom utbildning, erfarenhet, personlig lämplighet och social kompetens. Arbetsdomstolen har uttalat (se särskilt AD 2018 nr 41) att en person har tillräckliga kvalifikationer, om han eller hon skulle ha fått jobbet som ensam sökande i en nyrekryteringssituation.

Företrädesrättstiden

Vid tidsbegränsad anställning har arbetstagaren företrädesrätt i tio månader, nämligen den sista månaden under den anställning då kvalifikationstidsgränsen (se ovan) passerades och under ytterligare nio månader.

Företrädesrätt till återanställning – Sammanfattning och 5 praktiska råd

Vid tillämpning av reglerna om företrädesrätt till återanställning för tidsbegränsat anställda är det särskilt viktigt att tänka på följande.

  1. Kvalifikationstiden för förvärvande av företrädesrätt är 361 dagar (mer än tolv månader) under en referensperiod om tre år.
  2. Företrädesrätten gäller till ledigt arbete inom driftsenheten och avtalsområdet (om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal).
  3. För att en berörd arbetstagare ska ha företrädesrätt till ett visst arbete, måste han eller hon uppfylla minimikraven för nyanställning på arbetet ifråga. I minimikraven för nyanställning ingår alla de typer av kompetenskrav som arbetsgivaren i praktiken skulle beakta vid en nyrekrytering.
  4. Företrädesrätten till nyanställning gäller i tio månader (sista månaden på den tidsbegränsade anställningen + nio månader därefter).
  5. Reglerna om företrädesrätt är dispositiva; kollektivavtal kan alltså reglera företrädesrätten på annat sätt än lagen.Dela sidan: