Gåvorna till välgörenhet sågs som utdelning till aktieägaren

Att låta bolaget ge gåvor till välgörenhet sågs som icke affärsmässigt motiverade värdeöverföringar till utomstående. Gåvorna skulle istället hanteras som utdelning till aktieägaren. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.
Pia WeimarsdotterSkatteexpert
onsdag 26 april 2023
Lästid: 2 Minuter

Vad har hänt?

A är ensam aktieägare i X AB som bedriver kapitalförvaltning. Detta bolag är delägare i Y AB som i sin tur äger samtliga aktier i Z AB, i vilket A är anställd. Aktierna i X AB är kvalificerade för A.

A har tidigare gett gåvor till olika välgörande ändamål bland annat genom att ge bort sin rätt till framtida utdelning i X AB. Enligt A är hanteringen med överlåtelse av så kallade utdelningskuponger krångligt och särskilt om man vill ge bort sin rätt till utdelning till flera olika mottagare.

Av det skälet avser A att låta bolagsstämman i X AB besluta om värdeöverföring enligt 17 kap 5 § aktiebolagslagen (ABL) till en – eller flera – mottagare som driver verksamhet med allmännyttigt ändamål.

Frågade Skatterättsnämnden

A frågade Skatterättsnämnden om – och i så fall hur – han kommer att beskattas för gåvorna, om bolagsstämman fattar beslut om värdeöverföring enligt ABL.

Skatterättsnämnden hänvisade inledningsvis till praxis och menade att de här aktuella förhållandena närmast kan anses motsvara omständigheterna i RÅ 2007 not. 161 (icke affärsmässig förmögenhetsöverföring från ett fåmansföretag till utomstående).

På samma sätt som vid en förmögenhetsöverföring som inte är affärsmässigt motiverad från ett aktiebolag till ett annat, anses detta – enligt nämnden – innebära ett sådant förfogande över det överförda värdet att det ska behandlas som utdelning hos aktieägarna i det överlåtande bolaget. I detta fall alltså hos A (jfr RÅ 2004 ref. 1).

Eftersom A:s aktier i X AB är kvalificerade, och detta på grund av att han är verksam i betydande omfattning i bolag som X AB är delägare i, ska – enligt Skatterättsnämnden – utdelningsreglerna i 57 kap inkomstskattelagen (IL) tillämpas.

Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen

Ärendet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som förde samma resonemang som Skatterättnämnden.

Domstolen tydliggjorde att de planerade förmögenhetsöverföringarna till olika välgörenhetsorganisationer inte kan motiveras utifrån bolagets verksamhet. De är alltså inte affärsmässigt motiverade.

Det går vidare inte heller – enligt Högsta förvaltningsdomstolen – att jämställa en värdeöverföring enligt 17 kap 5 § ABL med att en aktieägare överlåter sin rätt till utdelning.

I detta fall är det fråga om en direkt överföring från bolaget till gåvomottagaren och det spelar ingen roll att A, såsom aktieägare, inte kan disponera över de medel som förs över. A ska därför utdelningsbeskattas för gåvorna. Eftersom det är kvalificerade andelar som A har ska beskattningen ske enligt 57 kap IL. 

Domstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens besked. 

Kommentar

Hade aktieägaren i detta fall istället valt att ge bort rätten till utdelning så hade det inte varit något problem ur ett skatterättsligt perspektiv. Detta om det görs på rätt sätt, vill säga. Som sökanden lyfte i sin frågeställning till Skatterättsnämnden så är ett sådant förfarande förknippat med en hel del juridiska "måsten" och är – inte minst adminsitrativt – krävande. Står man i begrepp att av olika skäl ge bort sin rätt till utdelning så har vi en bra artikel om just detta och vad man bör tänka på. Du hittar den i våra Expertstöd.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen, Dom 23-04-04, Mål nr 6077-22 Dela sidan: