Minnesgåvor till anställda

Enligt huvudregeln är allt som en anställd får av sin arbetsgivare skattepliktig inkomst. Anledningen är att det ses som ersättning för utfört arbete, men det finns undantag.
onsdag 15 maj 2019
Lästid: 5 Minuter

En arbetsgivare kan dock – under vissa förutsättningar – lämna skattefria gåvor till sina anställda. Det gäller julgåvor, sedvanliga jubileumsgåvor och minnesgåvor.

Läs mer om skattefria julgåvor och jubileumsgåvor här:

Företagsledare i fåmansföretag omfattas av de skattefria gåvorna precis som andra anställda. Även uppdragstagare, t ex styrelseledamöter, kan få skattefria gåvor av sina uppdragsgivare.

Varaktig anställning eller uppdrag

För att kunna få en skattefri minnesgåva krävs varaktig anställning.

Skatteverket anser att den anställde – för att kunna få en skattefri minnesgåva – ska ha varit anställd i minst sex år vid tillfället för gåvan. Denna Skatteverkets uppfattning torde dock kunna ifrågasättas.

Skatteverket anser vidare att den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren ska uppgå till minst sex år. Den behöver dock inte vara sammanhängade.

Samma gäller beträffande uppdragstagare, t ex styrelseledamöter. För att kunna få en skattefri minnesgåva krävs alltså – enligt Skatteverket – att det aktuella uppdraget har pågått under minst sex år, antingen i en följd eller sammanlagt vid flera uppdrag.

Två skattefria minnesgåvor i anställningen

En minnesgåva kan vara skattefri vid tre tillfällen. Det gäller följande:

  • Den anställde fyller 50, 60 år osv.
  • Den anställde har varit anställd i minst 20–25 år hos arbetsgivaren.
  • Den anställde avslutar sin anställning.

Skatteverket anser att en anställd inte få en skattefri minnesgåva på 40-årsdagen. Detta framgår av ett förtydligande i Skatteverkets rättsliga vägledning daterat 2019-09-27.

Varje anställd kan få högst två skattefria minnesgåvor från samma arbetsgivare. En av dessa ska vara när anställningen upphör.

Inget hindrar dock att en arbetsgivare delar ut två minnesgåvor till samma person under samma år, t ex om den anställde fyller 60 år samma år som han eller hon slutar sin anställning.

Oavsett hur många anställningar den anställde har haft hos arbetsgivaren kan – enligt Skatteverket – den anställde få endast två skattefria minnesgåvor. Det betyder att även om den anställde har haft två anställningar på t ex sju år vardera hos arbetsgivaren kan den anställde inte få mer än två skattefria minnesgåvor.

Samma gäller skattefria minnesgåvor till uppdragstagare, t ex styrelseledamöter. Även här måste, för att de båda minnesgåvorna ska kunna vara skattefria, att uppdraget, eller de sammanlagda uppdragen, har uppgått till minst sex år hos uppdragsgivaren.

En annan förutsättning för skattefrihet är att gåvan lämnas i anslutning till den särskilda högtidsdagen. Som reglerna är utformade går det inte att ersätta gåvan på 50-årsdagen med en gåva när den anställde fyller t ex 49 eller 51 år.

Om minnesgåvan består av en resa (se nedan) behöver denna dock inte genomföras i samband med t ex födelsedagen. Gåvan anses – ur skattemässig synvinkel – ha lämnats när utfästelsen om resan görs.

Att den anställde väljer att resa vid ett senare tillfälle påverkar alltså inte skattefriheten, även om den kanske inte bör företas alltför lång tid efter födelsedagen.

Gränsvärdet för de skattefria minnesgåvorna

För att en minnesgåva ska vara skattefri krävs att marknadsvärdet av den inte överstiger 15 000 kr inklusive moms. Om detta s k gränsvärde överskrids blir hela gåvan skattepliktig, d v s inte bara det överskjutande beloppet.

Det går inte – med skattefrihet – att slå ihop två gåvor samma år till en gåva för 30 000 kr; en sådan gåva blir då skattepliktig till marknadsvärdet.

Läs mer om vad som utgör marknadsvärdet beräknas här:

Eventuella rabatter som arbetsgivaren får vid sitt inköp påverkar inte marknadsvärdet.

I gränsvärdet kan även frakt- och portokostnader samt införselmoms ingå. Det gäller om kostnaderna är en förutsättning för inköpet; varorna kanske har beställts från utlandet.

Arbetsgivarens kostnad för administration och transporter m m, om denne väljer att skicka gåvorna hem till de anställda, ligger däremot utanför det stipulerade gränsvärdet.

Skattefriheten påverkas inte heller om gåvan är försedd med en inskription. Däremot kan gåvans värde komma att påverkas av inskriptionen, eftersom marknadsvärdet av gåvan då kan bli lägre.

Vilka gåvor kan vara skattefria?

En skattefri minnesgåva kan bestå av vad som helst utom pengar. Det kan därför t ex vara fråga om gåvor i form av värdepapper, t ex aktier och obligationer, eller resor.

Skatteverket anser i ett ställningstagande att marknadsvärdet för en minnesgåva i form av aktier uppgår till värdet av aktierna den dag den anställde kan disponera över aktierna. Läs mer om detta här:

Arbetsgivaren skulle t ex också kunna bekosta en anställds privata 50-årsfest som en skattefri minnesgåva. Observera då att restaurangen bör fakturera arbetsgivaren, eftersom kontanta bidrag till de anställda är skattepliktiga som lön.

Även vin och sprit och annan alkohol accepteras som skattefria minnesgåvor.

Ett medlemskap i en golfklubb skulle också kunna utgöra en skattefri minnesgåva. Det är dock även här viktigt att arbetsgivaren betalar direkt till golfklubben och att utgiften för medlemskapet inte senare kan komma att betalas tillbaka till den anställde i egenskap av medlem.

Presentkort, t ex på resor, kan också vara skattefria i detta sammanhang. En förutsättning är dock att presentkorten inte kan bytas mot pengar. Är det fråga om en resa måste inte denna avse endast den anställde, utan kan även omfatta den anställde och t ex dennes make eller någon annan familjemedlem.

De skattefria minnesgåvorna kan komma de anställda till del genom att arbetsgivarna köper gåvorna och delar ut dem eller skickar hem dem till de anställda. Enligt Skatteverkets uppfattning fungerar däremot inte att de anställda själva köper gåvorna och lämnar in kvittona till arbetsgivaren som därefter ersätter de anställda för dessa utlägg.

Inte presentkort på ROT- och RUT-tjänster

Presentkort på husarbeten (ROT- och RUT-tjänster) var tidigare mycket förmånliga som skattefria minnesgåvor. Med hänsyn till skattereduktionen för sådana tjänster blev det faktiska värdet av gåvan (husarbetet) högre än värdet på själva presentkortet.

Från och med 2020 krävs – för ROT- och RUT-avdrag – dock att betalningen till utföraren erläggs elektroniskt. Eftersom betalning med presentkort inte är en elektronisk betalning medges inte längre något avdrag i detta fall.

Att skattereduktion tidigare medgavs även för ROT- eller RUT-tjänster som betalades med presentkort slog Skatterättsnämnden fast i ett förhandsbesked (2012-06-29, dnr 121-11/D). Detta rättsfall är nu alltså överspelat.

Gåvor till välgörenhet

Det förekommer att arbetsgivare väljer att – istället för att lämna minnesgåvor till personalen – ge ett bidrag till någon ideell organisation, t ex Röda Korset eller Barncancerfonden, i de anställdas namn. Även en sådan gåva är skattefri för de anställda, men arbetsgivaren får inte avdrag för utgiften. 

Det spelar här ingen roll att arbetsgivaren skulle ha fått avdrag för utgiften om det istället hade varit fråga om en minnesgåva som överlämnades till den anställde.

Om arbetsgivaren däremot – på begäran av en anställd – skänker pengar till ideell verksamhet, istället för att lämna en minnesgåva, ska den anställde beskattas för det aktuella beloppet som lön. Det följer av att den anställde anses ha disponerat över de pengar som skänks bort och att en skattefri minnesgåva inte kan bestå av pengar.

Kommentar

Arbetsgivaren får avdrag för sina utgifter för skattefria minnesgåvor. Även eventuell moms är avdragsgill.

Skattepliktiga gåvor är avdragsgilla som personalkostnad. Momsbeloppet ingår här i den avdragsgilla kostnaden.Dela sidan: