Momsavdrag - allmänna regler för moderbolagsverksamhet

Avdragsrätten för moms förutsätter att bolaget bedriver en momsskyldig ekonomisk verksamhet. Det innebär bl.a. att ett moderbolag som är aktivt i förhållande till sina dotterbolag normalt har rätt till avdrag för moms. Medan ett moderbolag som är passivt i förhållande till sina dotterbolag inte har rätt till momsavdrag.
tisdag 28 augusti 2018
Lästid: 3 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

En grundläggande förutsättning för avdragsrätt är att den ingående momsen hänför sig till förvärv eller import i ekonomisk verksamhet. De utgifter som berättigar till avdrag för moms ska ha ett direkt och omedelbart samband med momspliktiga försäljningar i den ekonomiska verksamheten.

Tips: Du kan läsa mer om ekonomisk verksamhet i allmänhet inne i vårt Servicepaket Moms. Om du inte har abonnemang hos oss, kan du prova paketet gratis.

Moderbolag, holdingbolag och dotterbolag

I det följande använder vi begreppet moderbolag och holdingbolag som synonyma begrepp eftersom det i momshänseende saknar betydelse hur stor ägarandel som bolaget har i det ägda företaget. Det samma gäller för begreppet dotterbolag. I det här sammanhanget kan alltså ett dotterbolag även vara ett intresseföretag.

Passivt moderbolag = ej ekonomisk verksamhet

Ett moderbolag som inte aktivt deltar i förvaltningen av sina dotterbolag genom att utföra tjänster mot betalning från dotterbolagen bedriver inte någon ekonomisk verksamhet. Ett sådant passivt moderbolag, holdingbolag, har vanligen endast intäkter i form av räntor, utdelningar och koncernbidrag.

Aktivt moderbolag = ekonomisk verksamhet

Ett moderbolag som tar aktiv del i förvaltningen av sina dotterbolag genom att utföra tjänster mot betalning från dotterbolagen anses däremot bedriva en ekonomisk verksamhet.

Bevis för aktivt moderbolag

Domstolarna och SKV anser normalt att om tjänster faktureras till dotterbolagen är det bevis för att de inköp som moderbolaget gör har samband med dess momsskyldiga verksamhet. Det finns många rättsfall där moderbolag vägrats avdrag för ingående moms på utgifter som inte resulterat i några momspliktiga försäljningar, jfr. nedan under rättsfall.

Enligt SKV får moderbolag normalt endast momsavdrag vid inköpet om tjänster som vidareförsäljs till det bolag kostnaden egentligen avser. SKV har bl.a. ansett att ett moderbolag som förvärvar projekteringstjänster avseende ett dotterbolags fastighet har avdragsrätt endast om moderbolaget kan styrka att de köpta tjänsterna har ett direkt eller omedelbart samband med dess skattepliktiga omsättning eller ingår i dess allmänna omkostnaderna.

Ett gott råd om man vill att ett moderbolags tjänster ska anses momspliktiga är att ingå skriftliga avtal, specificera och dokumentera noga vilka tjänster som har tillhandahållits och hur de har prissatts samt fakturera tjänsterna löpande (inte som en vinstfördelning en gång om året).

SKV:s syn på aktiv eller passiv moderbolagsverksamhet

SKV anser att ett holdingbolag - ett bolag som äger aktier eller andelar i andra bolag - bara har avdragsrätt för moms till den del som bolaget är ett aktivt holdingbolag. För att bolaget ska vara ett aktivt holdingbolag krävs det att holdingbolaget direkt eller indirekt tar aktiv del i förvaltningen av dotterbolaget.

Ett aktivt holdingbolag har normalt rätt till avdrag för ingående moms som har samband med denna verksamhet. Avdragsrätt finns dock inte till den del kostnaderna avser en momsfri eller icke-ekonomisk verksamhet.

Blandad verksamhet

Det innebär att ett moderbolag samtidigt kan bedriva en ekonomisk verksamhet i en del och en icke-ekonomisk verksamhet i en annan del. Det gäller när moderbolaget är aktivt i förhållande till vissa dotterbolag och passivt i förhållande till andra dotterbolag.

Ingående moms på kostnader som är gemensamma för all verksamhet ska då fördelas efter skälig grund.

En sådan fördelning ska motsvara resursförbrukningen i de olika verksamhetsgrenarna. Detta är ofta svårt att avgöra i ett holdingbolag eftersom det saknas omsättningar i den passiva verksamheten. Enligt SKV bör man som utgångspunkt kunna jämföra antalet dotterbolag som omfattas av det aktiva ägandet med det totala antalet dotterbolag. Detta kan dock ändras beroende på övriga omständigheter. 

Köp och försäljning av dotterbolag

Vid såväl köp som försäljning av dotterbolag kan ett moderbolag ha stora utgifter för konsulter m.m. För att bedöma avdragsrätten för moms måste särskilda överväganden göras. 

Vill du veta mer om avdragsrätt? 

I vårt Servicepaket Moms hittar du alltid uppdaterad information.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: