Skatteexpertens råd och tips inför årsskiftet 2023/2024

Här har vi sammanställt några praktiska råd och tips inför årsskiftet. Allt i syfte att åstadkomma ett positivt skattemässigt utfall för dig. Varje tips måste dock sättas i sitt sammanhang. Både för- och nackdelar måste vägas in vid bedömningen.
Pia WeimarsdotterSkatteexpert
onsdag 20 december 2023
Lästid: 7 Minuter

Starta aktiebolaget i rätt tid och ta ut rätt lön

Står man i begrepp att starta ett aktiebolag finns det flera faktorer med skattemässig koppling att ta hänsyn till. Bland annat när det gäller årets gränsbelopp. Detta tillgodoräknas den som äger aktierna vid årets ingång.

Vid vilken tidpunkt anses då aktierna uppkomma i ett helt nybildat bolag?

Ett bolag anses bildat då stiftelseurkunden är undertecknad av samtliga stiftare. En annan förutsättning är att bolaget registreras hos Bolagsverket.

Den som tänker starta ett bolag nu så här i slutet på året ska alltså se till att stiftelseurkunden är undertecknad senast den 31 december 2023. Aktieägarna får då beräkna årets gränsbelopp för 2024. Detta även om bolaget registreras hos Bolagsverket först under 2024.

Om en aktieägare har blivit beskattad för utdelning i inkomstslaget tjänst istället för i kapital på grund av det som sagts ovan, kan man begära omprövning av det årets inkomstdeklaration senast fem år efter beskattningsåret.

Har det inte skett någon utdelning, men det sparade gränsbeloppet har blivit för lågt beräknat, kan detta korrigeras utan att man behöver begära omprövning. Korrigeringen görs då på blankett K10.

Blankett K10 fastställs inte vid inkomstbeskattningen. Den kan därför lämnas in för fler år tillbaka än den maximala omprövningstiden som är sex år inklusive det aktuella beskattningsåret.

Om du redan har ett befintligt bolag – tänk på att ta ut rätt lön under 2023. Att räkna med löneunderlag i gränsbeloppet för kvalificerade andelar gör ju att delägaren får större utrymme för utdelning m m som beskattas till 20 %. För att få göra det krävs att delägaren uppfyller kravet på löneuttag. Vid beräkning av gränsbelopp för utdelning m m 2024 gäller då att man tagit ut rätt lön under 2023.

För att kunna lägga till ett lönebaserat utrymme till gränsbeloppet 2024 måste delägaren eller någon närstående – under kalenderåret 2023 – tagit ut en kontant lön på minst det lägsta beloppet av:

  • sex inkomstbasbelopp för 2023 (6 × 74 300 kr = 445 800 kr) med tillägg av 5 % av lönerna i företaget och dess dotterföretag och
  • 9,6 inkomstbasbelopp (9,6 × 74 300 kr = 713 280 kr)

För en ägare till ett enmansbolag utan andra anställda innebär det ett lönekrav på minst 445 800 / 0,95 = 469 264 kronor.

Nollställ aktiebolagets resultat med tantiem

Det finns inget som hindrar att ett aktiebolags resultat nollställs med en tantiemavsättning. Även för fåmansföretag gäller allmänna regler om avdrag för tantiem.

Ett bolag med kalenderår som räkenskapsår kan alltså besluta på bolagsstämman att ett tantiem ska betalas ut. Företaget får då avdrag för tantiemavsättningen i bokslutet och kan på så vis nollställa sitt resultat.

När det gäller aktieägaren ska han eller hon beskattas för tantiemet det beskattningsår som beloppet blir disponibelt, det vill säga senast då bolagsstämman fattar sitt beslut.

Det betyder – om tantiemet betalas ut året efter räkenskapsåret (räkenskapsår = kalenderår) – att beskattningen av beloppet skjuts upp ett år. 

Köp inventarierna före nyårsafton

Har du en verksamhet med kalenderår som räkenskapsår? Går verksamheten med överskott? 

Vänta då inte med planerade inköp av maskiner eller inventarier till efter årsskiftet. När räkenskapsåret slutar den 31 december är det alltid lönsamt att göra dessa inköp före årsskiftet, istället för i början av året därpå. Det hänger ihop med att man då får göra ett helt års avskrivning, även om inköpet gjordes i slutet av december. 

Effekten blir extra påtaglig om det gäller inköp av utrustning som är så dyr att avskrivningarna måste fördelas på flera år. Inköp av maskiner och inventarier av mindre värde får skrivas av direkt medan dyrare inventarier m m skrivs av genom årlig värdeminskning. 

Med mindre värde menas ett värde som understiger ett halvt prisbasbelopp för det aktuella året (52 500 kr för 2023). Inköp av maskiner och inventarier under 2023 får alltså dras av direkt i sin helhet om de kostar högst 26 249 kronor. För denna kategori inventarier gäller inte de ovan nämnda bestämmelserna om skattereduktion. 

Planera aktieförsäljningen för fullt avdrag

Om man har stora latenta förluster på aktier som ska säljas kan det vara bra att dela upp försäljningen över ett årsskifte.

Kan man inte kvitta en aktieförlust mot en vinst på aktier under samma år ska förlusten kvoteras till 70 %. Detta ger en skattereduktion på 21 %. Om man inte kan utnyttja skattereduktionen det aktuella året kan den inte sparas. Den går alltså förlorad.

På den del av det totala underskottet i inkomstslaget kapital som är högre än 100 000 kr begränsas avdraget ytterligare till 70 %. Skattereduktionen blir då endast 14,7 % av förlusten [(0,7 x 0,7) x 30 %]. Det är alltså även på grund av denna konsekvens viktigt att planera sina försäljningar.

Avyttring av villkorade tillskott

Den som har en fordran på ett företag som gått i konkurs – och som inte fått någon återbetalning i samband med att konkursen avslutades – kan sälja sin fordran. På så vis kan man få avdrag för en förlust i inkomstslaget kapital. Detta gäller även vid avyttring av ett villkorat aktieägartillskott.

Förlustens storlek beräknas till skillnaden mellan försäljningspriset och det tillskjutna beloppet kvoterat till 70 %. Notera att förlusten – enligt praxis – är avdragsgill även om avyttringen sker flera år efter det att konkursen avslutades.

Tillskottet skulle till exempel kunna säljas till en närstående om alla formella förutsättningar är uppfyllda. Det måste bland annat finnas en överlåtelsehandling och en dokumenterad fysisk överföring av betalningen till köparen.

Pensionsspara om du saknar tjänstepension

För anställda som har pensionsrätt i anställning är det privata pensionssparavdraget numera slopat. Det innebär att den som fortsätter spara i en privat pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande; IPS, kommer att bli dubbelbeskattad; dels eftersom de inte får avdrag för sparandet, dels får betala skatt på pensionen när denna betalas ut.

Många anställda saknar dock tjänstepension. Den som saknar pensionsrätt i anställning och skaffar ett individuellt pensionssparande eller en privat pensionsförsäkring får göra avdrag för detta i sin inkomstdeklaration. Avdrag medges med upp till 35 % av lönen, dock max 10 prisbasbelopp, det vill säga 525 000 kronor för inkomståret 2023.

Ett sådant pensionssparande är låst fram till 55 års ålder. Därefter måste pensionen tas ut under minst fem år.

Tänk på att det för avdrag krävs att premien är betald före årsskiftet. Det räcker att inbetalning görs i slutet av december, även om inbetalningen bokförs hos försäkringsbolaget i början av januari nästa år. Tänk också på att man själv måste yrka avdraget i sin inkomstdeklaration.

Avdragsrätten gäller bara den som har anställningsinkomster. Den som har uppdragsinkomster – till exempel arvoden som god man eller styrelsearvoden – omfattas alltså inte.

Pensionsspara i enskild firma eller handelsbolag

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan få avdrag för eget pensionssparande med ett belopp som motsvarar 35 % av inkomsten av näringsverksamhet, dock max 10 prisbasbelopp. Det innebär 525 000 kronor för 2023.

Betalning av en premie för pensionsförsäkring eller en insättning på pensionssparkonto utgör dock inte en kostnad i näringsverksamheten. Det betyder att "bokföringsmässiga grunder" därför inte gäller.

För avdrag krävs därför alltså att premien betalas, till exempel dras från personens konto, före årsskiftet. Detta oavsett om inbetalningen bokförs hos försäkringsbolaget i början av januari nästa år.

Betala ROT/RUT-fakturan i rätt tid!

För den som haft utgifter för ett ROT- eller RUT-arbete gäller att arbetet måste vara slutfört och även betalt innan årsskiftet. I annat fall kan man inte utnyttja skattereduktionen under 2023.

Som utförare av arbetet är det viktigt att komma ihåg att begäran om utbetalning måste ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att kunden betalade för arbetet (om den 31 januari skulle infalla på en lördag eller söndag så gäller istället nästkommande vardag).

Det räcker att man skickat in begäran i tid. Beslutet om utbetalning från Skatteverket kan komma senare.

Glöm inte att utnyttja friskvårdsbidraget

Året börjar lida mot sitt slut och ett nytt är i antågande. Den som ännu inte har plockat ut 2023 års friskvårdsbidrag bör tänka på att göra det så fort som möjligt.

Skatteverket har vid flera tillfällen ändrat uppfattning om vilka aktiviteter som omfattas av det skattefria friskvårdsbidraget. Numera godkänns det mesta som har inslag av motion, t ex golfspel, ridning och motocross.

Varje arbetsgivare sätter själv gränsen för hur stort friskvårdsbidraget till de anställda ska vara. För att vara skattefritt krävs – enligt Skatteverket – att bidraget inte överstiger 5 000 kronor per person och år.
 
Så glöm inte att ta ut det resterande friskvårdsbidraget för 2023 före årets sista lönekörning! Snart börjar ett nytt år, och med det ett nytt friskvårdsbidrag.

Få en perfekt start på nya året med Skatteträffen!
Letar du efter dagen som håller dig uppdaterad med det senaste på skatteområdet? Som varvar både nyheter och ordentliga analyser och som tittar framåt och hjälper dig säkra din skattekompetens inför framtiden? Då har du hittat rätt! Skattettäff 23/24 säkrar din skattekompetens.

Jag vill veta mer!Dela sidan: