Regeringens budgetproposition för 2021 – skatteförslagen

Regeringen har lagt fram en historiskt omfattande budgetproposition för nästa år. Allt för att bl a öka takten i klimatomställningen, förbättra företagens villkor och konkurrenskraft, se till att människor ska få mer kvar i plånboken och – inte minst – stärka välfärden. Coronapandemin har satt djupa avtryck i svensk ekonomi ett bra tag framöver.
Pia WeimarsdotterSkatteexpert
tisdag 22 september 2020
Lästid: 5 Minuter

Coronapandemin har slagit hårt mot vårt samhälle och ekonomi på många plan. Detta har gjort avtryck i den historiskt omfattande budgetproposition för 2021 som regeringen nu har lagt fram. Sverige ska jobba sig ut ur krisen, är devisen. Ordet tillsammans används.

För att få landet på fötter igen föreslås breda finanspolitiska stimulanser med reformer på drygt 105 miljarder kronor för 2021 och drygt 85 miljarder kronor för året därpå.

Här är en kort redogörelse för ett urval av de skatterelaterade förslag som presenterats samt sådana som regeringen avser att återkomma med längre fram.

Sänkt skatt för personer över 65 år

Skatten för pensionärer sänks ytterligare genom ett förstärkt grundavdrag. Syftet är att eliminera den skillnad i beskattning som finns mellan lön och pension. 

RUT-avdrag – höjt tak och utökat antal tjänster

Taket för RUT-avdraget föreslås höjt från dagens 50 000 kr till 75 000 kr. Även fyra nya tjänster ska omfattas av RUT-avdrag. Det gäller t ex tvätt av kläder vid tvättinrättningar samt montering av möbler.

Anstånd med återbetalning av felaktiga ROT- & RUT-avdrag

Ett beslut om återbetalning av felaktiga utbetalningar avseende ROT- och RUT-avdrag föreslås gälla omedelbart. I dag gäller att beslutet först måste ha vunnit laga kraft för att det ska kunna verkställas.  

Enligt förslaget ska dock anstånd med återbetalningen kunna beviljas. Ändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

Ändrad värdering av kostförmån

I dag beräknas värdet av fria måltider till 250 % av genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch. I fortsättningen föreslås värdet beräknas med utgångspunkt i prisbasbeloppet istället.

Enligt förslaget ska helt fri kost för en dag att värderas till 0,52 % av basbeloppet för det aktuella inkomståret. Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2021. 

Skattefrihet för vissa donerade måltider

En måltid som ges till någon utan samband med dennes arbetsgivare ska inte beskattas. Det är ett av de kommande lagförslagen som aviseras i budgetpropositionen. En förutsättning för skattefrihet är att måltiden ges utan något krav på motprestation.

Tanken är att nya regler ska träda i kraft den 1 januari 2021. De ska dock kunna tillämpas retroaktivt från och med april 2020.

Skatterabatt för installation av grön teknik

En ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik, t ex solceller, föreslås gälla från och med den 1 januari 2021. 

Skatterabatten ska ges för arbets- och materialkostnader samt utformas så att köparna får del av skattelättnaden redan vid köpet. Reduktionen är 15 % för solceller och 50 % för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. 

Tillfällig skatterabatt för ökade kostnader p g a corona

För att hantera ökade arbetskostnader till följd av coronapandemin vill regeringen införa en tillfällig skatterabatt för arbetsinkomster under 2021 och 2022. Ett förslag med detta innehåll aviseras i budgetpropositionen för 2021. 

För 2021 kommer nedsättningen att komma engångsvis i samband med slutskatten för det året. Skattereduktionen ska – enligt regeringen – ha en tydlig låginkomsttagarprofil och vara helt utfasad vid som högst 50 000 kr i månaden.

Ny skatterabatt för alla med förvärvsinkomster 

Inkomstskatten för fysiska personer bör sänkas genom att det införs ännu en skattereduktion liknande jobbskatteavdraget, men som riktar sig mot alla förvärvsinkomster, inte bara arbetsinkomster. Det har regeringen aviserat i budgetpropositionen. Skattereduktionen ska uppgå till 1 500 kr per person och år.

Förlängd tidsgräns för expertskattebeslut 

Regeringen anser att den nuvarande treårsgränsen i reglerna om skattelättnader för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas till att istället gälla under en femårsperiod. Ett förslag om detta kommer att läggas fram senare i höst.

Förändringen är tänkt att gälla från och med den 1 januari 2021.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar

Arbetsgivaravgifterna på ersättningar till ungdomar mellan 18 och 23 år sänks tillfälligt. Det är ett av de förslag som regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2021.

Enligt det kommande förslaget ska nedsättningen gälla på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr per person och månad. Den tillfälliga nedsättningen är tänkt att gälla under perioden 1 april 2021–31 mars 2023. 

Förstärkt stöd för forskning och utveckling; FoU

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling, s k FoU, kommer att förstärkas ytterligare. Det har regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2021.

Enligt det kommande förslaget ska vidare arbetstidsvillkoret för nedsättningen sänkas. 

Växa-stödet utvidgas tillfälligt

Regeringen har aviserat att det s k växa-stödet ska utvidgas tillfälligt. Enligt det kommande förslaget kommer stödet att omfatta anställning av ytterligare en person. En tillfällig ändring i reglerna är tänkt att gälla under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2022. 

Slopad schablonintäkt på uppskovsbelopp 

Uppskovsräntan, eller schablonintäkten som den också kallas, på uppskovsbelopp vid bostadsförsäljningar föreslås slopas den 1 januari 2021. Detta för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Ändringen gäller både obegränsat och begränsat skattskyldiga.

Tillfällig skatterabatt för inköp av inventarier

För att stimulera till nya investeringar hos företag – med anledning av pandemin – införs en tillfällig skattereduktion med 3,9 % av anskaffningsvärdet på maskiner och inventarier som inköps under 2021. Detta är ett förslag som regeringen avser att presentera längre fram.

Åtgärden ska rikta sig till såväl företag som till den som driver enskild firma.
  
Källa:

Regeringens budgetproposition för 2021
Prop. 2020/21:1

Kommentar

Ytterligare förslag som aviseras i budgetpropositionen rör bl a reglerna om koncernbidrags-spärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto. Här avser regeringen att återkomma med ett lagförslag under hösten som innebär att företag, som helt eller delvis, nekas avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och som enligt ränteavdragsbegränsningarna, helt eller delvis, inte får dra av ett negativt räntenetto, ska få möjlighet till utökade avdrag för det koncernbidragsspärrade underskottet.

Vi kommer dock inte att beröra dessa bestämmelser ytterligare i servicepaketet eftersom vi inte har fördjupat oss i detta omfattande och förhållandevis komplexa regelverk. För den som vill läsa mer om de kommande förslaget så hänvisar vi till budgetpropositionens avsnitt 13.17, s 335 ff.

Upplysningsvis kan nämnas att det bland övriga skatter och då främst puntskatterna också både föreslås och aviseras vissa förändringar. Exempelvis höjs tobaks- och alkoholskatten, skatt på kemikalier i kläder och skor införs och energiskatten på viss el höjs. Det aviseras även en skatt på engångsartiklar. 

På momsområdet vill regeringen införa regler om s k omvänd skattskyldighet vid försäljningar av bl a mobiltelefoner, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.Dela sidan: