Skatteområdet 2023 – ha koll på detta!

Ett nytt år innebär ju inte bara startskottet för att infria alla färska nyårslöften! Ett nytt år betyder ju även att det tillkommer en mängd nya lagar och regler, inte minst på skatteområdet där mycket numera nästan har ett "bäst-före-datum". Vi har sammanställt ett urval av det som är nytt för i år och det som är på gång i lagstiftningsarbetet.
Pia WeimarsdotterSkatteexpert
torsdag 16 februari 2023
Lästid: 3 Minuter

Sänkt skatt för den som jobbar efter fyllda 65 år

Jobbskatteavdraget för äldre är förstärkt från och med den 1 januari 2023. Detta gäller den som vid beskattningsårets är 65 år. Skattesänkningen sker genom att skattereduktion ges med ett belopp som motsvarar en större andel av arbetsinkomsterna än tidigare.

Syftet med lagändringen är att väga upp för de satsningar som hittills har gjorts inom ramen för det ordinarie jobbskatteavdraget och att kompensera för dem som vill fortsätta att arbeta efter 65-årsdagen. Förstärkningen innebär en skattesänkning på i genomsnitt drygt 1 900 kr år.

Nya avdragsnivåer för arbets-, tjänste- och hemresor

Från och med 2023 är det belopp som är avdragsgillt för arbets-, tjänste- respektive hemresor med egen bil höjt från 18,50 kr/mil till 25 kr/mil. Samma gäller för resor med egen bil i näringsverksamhet.

Avdraget för drivmedel vid arbets-, tjänste- respektive hemresor med förmånsbil är också justerat och uppgår nu till 12 kr/mil (tidigare 6,50 respektive 9,50 kr/mil), dock med undantag för förmånsbilar som helt drivs med el. För sådana bilar medges avdrag även i fortsättningen med max 9,50 kr/mil.

Nytt med uppgift om tjänsteställe i AGI:n 

Från och med den 1 januari 2023 ska uppgift om den anställdes tjänsteställe (jobbadress) anges i arbetsgivardeklarationen (AGI) eller – i förekommande fall – kontrolluppgiften. Detta är ett led i att underlätta för Skatteverket i myndighetens kontrollarbete.

Ändringarna innebär att det två nya fältkoder tillkommit i AGI:n; FK 245 (arbetsplatsens gatuadress) respektive FK246 (arbetsplatsens ort).

Höjd skatterabatt vid installation av solceller 

Skattereduktionen för installation av solceller är höjd från 15 till 20 % av de debiterade arbets- och materialkostnaderna från och med den 1 januari 2023.

Ändringarna gäller för installationer som har betalats efter den 31 december 2022. Det är alltså köparens betalning till installatören som har betydelse för lagens tillämpning. Det innebär till exempel att den nya subventionsgraden på 20 % tillämpas på en utbetalning som avser en installation av solceller som utförts i december 2022 och som köparen har betalat i januari 2023.

Stämpelskatt vid delning av fastighet genom separation 

Stämpelskatt ska tas ut även när en fastighet eller tomträtt förvärvas genom att ett aktiebolag delas genom separation. De nya bestämmelserna gäller för förvärv som görs från och med den 1 februari 2023.

Kontrolluppgiftsskyldighet för digitala plattformar 

Digitala plattformar ska lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om ersättningar till personer för vissa hyresinkomster, varuförsäljningar och personliga tjänster från och med 2023. De nya reglerna har sin grund i ett EU-direktiv, det så kallade DAC 7-direktivet.

Bestämmelserna träder i huvudsak i kraft den 1 januari 2023. Det innebär att plattformar ska rapportera för första gången den 31 januari 2024.

Lagändringar som är på gång

FoU-avdraget förstärks ytterligare 

Den maximala nedsättningen av arbetsgivaravgifterna vid arbete med forskning och utveckling (FoU) ska höjas till 1,5 miljoner kronor per månad. Det framgår av ett förslag i form av en promemoria från Finansdepartementet som presenterades i december 2022.

Även den allmänna löneavgiften kommer, om förslaget går igenom, att sättas ned motsvarande för dem som arbetar med FoU.

Skattefritt att ladda bilen på jobbet 

Från och med den 1 juli 2023 kan det bli skattefritt för anställda att ladda både bilar, motorcyklar, mopeder och cyklar skattefritt vid arbetsplatsen. Det har Finansdepartementet föreslagit i en promemoria.

Reglerna ska – enligt förslaget – gälla tillfälligt under tre år med start den 1 juli 2023.

Utökade anstånd med skatteinbetalningar

Möjligheten att få tillfälligt anstånd med inbetalningen av vissa skatter och avgifter ska utökas. Det har Finansdepartementet föreslagit i en promemoria.

Syftet med detta är att skapa ett flexibelt stöd för företag som påverkas av den rådande osäkerheten om framtida energipriser.

Vi kommer naturligtvis som vanligt att bevaka utvecklingen av de olika förslagen till lagändringar och uppdaterar dig löpande med ny information så fort vi vet mer. För att få de senaste nyheterna är det därför en bra idé att skaffa eller logga in i ditt Expertstöd med jämna mellanrum för att hålla dig à jour. Dela sidan: