Tillfällig lagstiftning om korttidsarbete

Nu ska verksamheter kunna få stöd vid korttidsarbete i ytterligare sju månader, utöver den ordinarie maximala stödperioden. Den tillfälliga lagstiftningen införs genom en ny lag; ”lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall”.
Victoria Ödlund, HR- och löneexpert
schedule den 3 december 2020

Förlängd stödperiod för korttidsarbete

I en promemoria föreslås en möjlighet att få stöd vid korttidsarbete i ytterligare sju månader utöver den ordinarie maximala stödperioden, som enligt lagen om stöd vid korttidsarbete är nio kalendermånader. Detta innebär i praktiken att även de arbetsgivare som redan har fått stöd för nio månader, eller för en kortare period och nu omfattas av karenstid, kan godkännas för stöd för perioden 1 december 2020–30 juni 2021.

Till skillnad från den ordinarie lagen ställs det i denna tillfälliga lag inget krav på att de ekonomiska svårigheterna inte ska ha kunnat förutses eller undvikas.

Statens andel av kostnaden

För stödmånader som infaller under perioden 1 januari–31 mars 2021 ska löneminskningen uppgå till 4, 6 respektive 7,5 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent. Statens andel av kostnaden är 75 %, vilket är samma som gällt under 2020.

För stödmånader som infaller under perioden 1 april–30 juni 2021 ska löneminskningen uppgå till 8, 12 respektive 15 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent. Statens andel av kostnaden föreslås minska till 50 % under perioden 1 april–30 juni 2021.

Stöd för administrativa kostnader

Tillsammans med ansökan om godkännande ska det enligt förslaget lämnas ett skriftligt undertecknat revisorsyttrande om lönesumman för jämförelsemånaden uppgår till minst 400 000 kronor.

Enligt promemorian finns det därför skäl att ge arbetsgivare som berörs av detta krav stöd för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd bör lämnas med högst 10 000 kronor per arbetsgivare. De kostnader som avses är i första hand företagets kostnader för ett sådant revisorsyttrande.

Jämförelsemånad

För att preliminärt stöd ska kunna betalas ut under perioden den 1 december 2020–30 juni 2021 krävs ett nytt beslut om godkännande av Tillväxtverket. För de arbetsgivare som fått stöd tidigare gäller att jämförelsemånaden ska vara den jämförelsemånad som legat till grund för beräkning av stöd som lämnats under 2020.

Om arbetsgivaren inte har fått stöd tidigare ska jämförelsemånaden vara september 2020.

Förlängd tidsfrist vid ansökan om preliminärt stöd

Enligt lagen om stöd vid korttidsarbete ska en ansökan om preliminärt stöd ha kommit in inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden. För att arbetsgivare inte ska få svårigheter att hinna räkna ut det preliminära stödet föreslås det att tidsfristen förlängs till tre månader. Detta beror på att den tillfälliga lagstiftningen delvis kommer att gälla retroaktivt.

Anmälan om avstämning ska göras vid stödperiodens utgång

Enligt lagen om stöd vid korttidsarbete ska avstämning göras vid utgången av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt då en stödperiod inleddes och därefter senast var tredje månad.  Då den tillfälliga lagstiftningen kommer gälla retroaktivt skulle det innebära att för stödperioder som inleds i december 2020 skulle den första avstämningstidpunkten sammanfalla med tidpunkten för ansökan. Då detta inte fyller någon funktion föreslås att för de fall stödperioden inleds efter november 2020 bör avstämning därför göras först vid stödperiodens utgång. Eftersom den aktuella stödperioden kan uppgå till sju månader kan detta medföra en något längre period mellan ansökan om stöd och avstämning.

Ikraftträdande och övergångsregler

Den nya lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall föreslås träda i kraft den 15 februari 2021 och tillämpas för stöd som lämnas från och med den 1 december 2020. Lagen upphör att gälla vid utgången av juni 2021.

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter