Vanliga frågor och svar om semester för dig som arbetsgivare

Inför sommarens semesterplanering är det vanligt att det dyker upp olika frågeställningar gällande medarbetarnas semester. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om semester som vi hoppas kunna hjälpa dig som arbetsgivare, chef eller HR i dina utmaningar med semesterplaneringen. Få till exempel koll på vad förskottssemester innebär och hur det fungerar, om det är okej att medarbetare har jour under sin semester samt vad som gäller om en medarbetare blir sjuk under semestern.
måndag 22 mars 2021
Lästid: 3 Minuter

Vanliga frågor och svar om semester

Fråga: När måste arbetsgivaren tala om för medarbetaren om semesterönskemålet godkänns eller ej?

Svar: Arbetsgivaren måste tala om för medarbetaren två månader innan ledighetens början om beslutet gällande semesterförläggningen.


Fråga: Vem har sista ordet gällande semestern och när den ska förläggas?

Svar: Förläggningen av semesterdagar ska ske i samråd mellan arbetsgivare och medarbetare, men om det inte går att komma överens så bestämmer arbetsgivaren. Kom dock ihåg att medarbetaren har rätt till en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti.

Fråga: Vad innebär förskottssemester och hur fungerar det?

Svar: Förskottssemester innebär att arbetsgivaren tillåter anställda att ta semester med ordinarie lön under semestern, även om den anställde inte har arbetat så länge hos arbetsgivaren och därför inte har hunnit tjäna in semesterlön. Detta sker oftast oberoende av när under året medarbetaren påbörjar sin anställning. Vid användande av förskottssemester brukar då vanligtvis dessa medarbetare ha möjlighet att ta ut betald semester under kommande sommar utan reglering av lönen.


Fråga: Vad gäller om en medarbetare blir sjuk under sin semester?

Svar: Om en anställd blir sjuk under sin semester har hen rätt att begära att semesterledigheten byts ut mot sjukperiod. Den anställde ska då snarast meddela detta och arbetsgivaren ska betala sjuklön i stället för semesterlön.

Den anställde har rätt till så kallad ersättningssemester för den tid som hen har varit sjukskriven under sin semesterledighet. Ersättningssemester kan inte sparas, utan måste tas ut under det innevarande semesteråret. Som utgångspunkt är det arbetsgivarens ansvar att bevilja och lägga ut även ersättningssemester enligt gällande semesterregler.


Fråga: Kan arbetsgivaren förlägga semester under en anställds uppsägningstid?

Svar: Utgångspunkten är att semester inte får läggas ut under uppsägningstid, så kallat utläggningsförbud. Däremot finns en begränsning som innebär att utläggningsförbudet inte gäller för uppsägningstid som överstiger 6 månader. 


Fråga: En medarbetare har blivit uppsagd, måste hen ta ut sin planerade semesterledighet under uppsägningstiden?

Svar: Om medarbetaren inte kände till att denne skulle bli uppsagd så behöver hen inte ta ut sin inplanerade semester, i den mån semester infaller under uppsägningstiden. Arbetsgivaren får inte heller utan medarbetarens medgivande lägga ut semester under uppsägningstiden.

Föräldraledighet, sjukskrivning och jour under semestern

Fråga: Kan vi kräva att medarbetaren tar ut semester under semesterperioden istället för föräldraledighet?

Svar: Ni kan inte tvinga en medarbetare att ha semester istället för föräldraledighet. I vissa situationer kan semester ersättas med semesterlön (till exempel på grund av sjukdom eller föräldraledighet). Så här säger Semesterlagen i frågan:

26 a § Semesterdagar med semesterlön som inte har sparats enligt 18 § och som inte har kunnat läggas ut under semesteråret ersätts med semesterlön. Sådan semesterlön bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön i 16–16 b §§, och ska betalas ut senast en månad efter semesterårets utgång. Semesterlön betalas dock ut endast för det antal dagar som tillsammans med det antal dagar som intjänats under intjänandeåret överstiger tjugofem. Lag (2009:1439).

Semesterlagen säger alltså att detta endast gäller de dagar som överstiger 25, de första 25 dagarna ska som vanligt utbetalas i samband med semesterledigheten nästkommande år (alltså när man har semester).


Fråga: En långtidssjukskriven medarbetare vill under sommaren ta ut semester. Hur går vi tillväga och vad behöver medarbetaren tänka på? Kan medarbetaren få ersättning från Försäkringskassan och samtidigt få semesterlön från oss? 

Svar: Det finns inget som hindrar att en medarbetare som är sjukskriven och erhåller sjukpenning från Försäkringskassan också får semesterlön från arbetsgivaren för samma tid eftersom detta gäller tidigare intjänad semesterlön.


Fråga: Vår verksamhet är stängd två veckor under sommaren, då har alla medarbetare semester. Vi vill att en medarbetare ska ha jour under denna period och att vi ska kunna ringa in hen med kort varsel om det uppstår något akut. Kan vi göra så?

Svar: Som utgångspunkt kan ni inte kräva att era medarbetare är till förfogande eller har jour under sin semester. Under semestern har medarbetaren rätt att vara helt ledig.

För det fall medarbetaren blir störd under sin semesterledighet kan medarbetaren få ha sin semesterdag kvar. Vad som anses vara ett avbrott kan dock vara svårt att bedöma. En medarbetare kan behöva tåla ett kortare telefonsamtal, men en direkt order om utförande av arbetsuppgifter utgör ett brott mot semesterlagen.

Den som tvingas arbeta på semestern kan förutom allmänt skadestånd ha rätt till ekonomisk kompensation för eventuella kostnader, så som en inställd resa om semesterledigheten har ansetts avbruten.


Fråga: När är semesteråret?

Svar: Med semesterår avses tiden från den 1 april till och med den 31 mars nästa år. En del organisationer väljer att ha sitt semesterår som kalenderåret istället.

Dela sidan: