Lönerevision – vad gäller?

Det finns inga lagar som anger att en arbetsgivare måste höja de anställdas löner varje år. Detta är istället reglerat i kollektivavtal, men även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal genomför vanligtvis årliga lönerevisioner trots det, och är friare att själva bestämma bland annat utrymme och tidpunkt.
Mirja LenesHR- och löneexpert
onsdag 2 november 2022
Lästid: 3 Minuter
Få koll på hur lönerevisionsprocessen fungerar

Lönerevision utifrån kollektivavtal

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal så anges där vilka bestämmelser som gäller årligen och när lönerevisioner ska äga rum. I centrala kollektivavtal kan anges såväl principer för lönesättning, hur löneutrymme ska beräknas, hur processen ska gå till och andra bestämmelser som exempelvis om det finns individgaranti eller inte. Individgaranti innebär att varje anställd är garanterad en viss lönehöjning, oavsett prestation.   

Utifrån de centrala löneavtalen genomförs förhandlingar på lokal nivå, det vill säga i respektive organisation.

Förberedelser och målsättning

För att få en god effekt av lönerevisionen krävs det mycket förberedelser. Processen bör starta upp flera månader innan eventuell ny lön ska betalas ut. Det är också viktigt att fastställa vilket mål som arbetsgivaren har med lönerevisionen. Målet ska påverka fördelningen av löneutrymmet.

Beräkning av löneutrymme

I såväl de centrala som i de lokala förhandlingarna kan avtal träffas om ett lägsta löneutrymme, ett så kallat golv, till exempel 2 %. Det betyder vanligtvis att varje tillsvidareanställd medarbetare genererar 2 % av sin månadslön (omräkna till heltidslön för deltidsanställda) till det gemensamma löneutrymmet.  

Vanligtvis framgår det av kollektivavtalet vilket datum som ska gälla vid beräkning av utrymmet. Anges det till exempel den 1 april betyder det att varje medarbetare som är tillsvidareanställd det aktuella datumet genererar till det gemensamma löneutrymmet.  

Ett vanligt datum kan vara lönerevisionsdatumet eller dagen före lönerevisionsdatumet. Det kan också framgå av kollektivavtalet att beräkningsdatum kan fastställas lokalt.  

Vid individuell och differentierad lönesättning är det utifrån det gemensamma löneutrymmet som en individuell fördelning sker. Tänk på att de enskilda medarbetarna inte är garanterade detta belopp, såvida det inte förekommer individgaranti.

I vissa kollektivavtal används så kallad sifferlösa avtal. Detta innebär att det inte finns någon i förväg fastställd procentsats i det centrala kollektivavtalet, utan detta kan bestämmas lokalt utifrån varje organisations förutsättningar och behov.

Analysera lönestrukturen

Det är viktigt att analysera lönestrukturen, både verksamheten i stort och uppdelat på avdelningar, befattningar, kön och så vidare. Lönerevisionen kan vara ett tillfälle att korrigera felaktiga lönestrukturer. Är en viss yrkesgrupp svårrekryterad på grund av lönenivån kan en strukturell satsning i lönerevisionen vara ett sätt att kunna rekrytera och behålla kompetens inom den yrkeskategorin.    

Att se över och förankra lönekriterier, göra befattningsvärderingar, lönekartläggning och marknadsanalyser är ett löpande arbete som bör pågå kontinuerligt, då det är en viktig del i arbetet med strategisk lönebildning.

Upplägg av lönerevisionsprocessen 

En lönerevision kan läggas upp på olika sätt. Vanligtvis inleds den med att en överläggning hålls med de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna. Man kan här ange särskilda yrkanden, ha en dialog kring inriktning och särskilda satsningar. Fördelningsprinciper, tidplan och arbetsprocess är också områden att ta upp i överläggningarna.

Efter att överläggningar genomförts skickas ofta anvisningar ut till lönesättande chefer innehållande bland annat instruktioner om löneutrymme, tidplan och fördelningsprinciper. Lönesättande chefer håller lönesamtal i dialog med sina medarbetare och bedömer medarbetarnas prestation utifrån gällande lönekriterier. Därefter fördelar de sitt löneutrymme på medarbetarna. Observera att hänsyn måste tas till om kollektivavtal innehåller lägstalöner och/eller individgarantier.   

Lönesättande chefer lämnar besked till sina medarbetare om deras nya lön. Ibland görs det i ett och samma lönesamtal, men det kan även förekomma att beskedet lämnas i ett separat samtal.

Avstämning sker med de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna. De nya lönerna fastställs då för respektive fackorganisations medlemmar. Observera att enskilda anställda aldrig har någon förhandlingsrätt.   

Efter att lönerna fastställts kan de nya lönerna utbetalas. Ibland sker detta med retroaktivitet om processen blivit försenad jämfört med lönerevisionsdatumet.

Tips! Glöm inte att utvärdera processen varje år så att den kontinuerligt kan förbättras. Gör även en kontroll så att omotiverade skevheter i lönestrukturen inte har uppstått efter lönerevisionen.

Vi vet att lönerevisionen kan kännas som en administrativt utmanade process. Men oroa dig inte! Med Simployer Lönerevision får du stöd i alla delar av arbetet. Genom att skapa tydlighet för samtliga aktörer involverade i processen blir arbetet både effektivare och enklare.
Spännande, jag vill veta mer!

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: