Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2016-04-25
Slut på utnyttjandet av visstidsanställningar - Från och med 1 maj 2016 blir det svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra när nya LAS-regler träder ikraft.
2016-04-25
Hälsoväxling ska få stopp på sjukskrivningarna - Regeringen föreslår att arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift när anställda är sjukskrivna längre än 90 dagar. Avgiften ska uppgå till 25 procent av den anställdes sjukpenning.
2016-04-06
Nytt gränsvärde för kvartsdamm - Efter allvarlig kritik från flera forskare planerar Arbetsmiljöverket nu att radikalt sänka gränsvärdet för kvartsdamm från 0,1 mg per kubikmeter luft till den internationellt rekommenderade gränsen 0,05 mg.
2016-04-06
Regler om företagsbot ses över - Det är i dag ovanligt med åtal för arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen. Det individuella straffansvaret har i stor utsträckning ersatts med företagsbot. Samtidigt som reglerna för företagsbot ändrades 2006 infördes en regel om åtalsprövning som begränsar möjligheten att åtala.
2016-04-06
Organisatorisk och social arbetsmiljö - Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016. Föreskriften bör ses som ett komplement och förtydligande av krav som finns i arbetsmiljölagen och föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
2016-04-06
Mobil i sängen kan störa din sömn - De elektroniska skärmarnas blåa ljus, i grunden samma som i solljus, kan sänka nivån på sömnhormonet melatonin, det som får oss att bli sömniga och att sova bra. Detta menar forskaren Christian Benedict som tillsammans med sina kollegor studerar hur mycket det elektroniska blåljuset stör vår nattsömn.
2016-04-06
Ny standard för arbetsmiljö - En ny arbetsmiljöstandard, som ska ersätta OHSAS 18001, kommer enligt tidsplanen klubbas i slutet av 2016
2016-04-04
Jobba med lönen! - Svenskt Näringsliv har tagit fram ett webbaserat verktyg för att hantera lönebildningen i företaget som heter Jobba med lönen.
2016-04-04
Statsbidrag för höjda löner till skolledare - Regeringen har beslutat om att satsa 34 miljoner kronor extra per år för att höja lönerna för de skolledare som jobbar i de mest utsatta områdena.
2016-04-04
Lilla LöneSkolan – nu om M och N -
2016-04-04
Utblick 4 april 2016 -
2016-04-04
Arbetsmiljöbrister dåliga för verksamheten - Sjukfrånvaron ökade med över 50 procent mellan 2013 och 2015 visar siffror från Försäkringskassan. En farlig utveckling som delvis beror på dålig arbetsmiljö: -Det är en stor hälsorisk. Brister i arbetsmiljön leder i slutändan till sjukskrivningar, säger Ulrik Stoetzer på Arbetsmiljöverket.
2016-04-04
Nytt semesterår började den 1 april - Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår.
2016-04-04
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar - Riksdagen har den 2 mars beslutat om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Syftet är att minska arbetsgivares missbruk av tillfälliga anställningar, som exempelvis när en person får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra hos samma arbetsgivare under lång tid.
2016-04-04
AD om begreppen månadslön, arbetstid och semester - I en från tingsrätt överklagad dom har ett byggföretag yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla arbetstagarens vid tingsrätten förda talan och förplikta honom att ersätta byggföretaget för dess rättegångskostnader där. Arbetsdomstolen har nu tagit ställning till frågan om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom haft rätt till lön.