Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2019-02-27
Digitalmomsen sänks till sex procent - Till sommaren kan vi se fram emot en momssänkning på elektroniska dagstidningar, veckotidningar och e-böcker. Vi får även en sänkt moms på streaming av ljudböcker, dock inte på streamingtjänster av musik och film. En prissänkning kan vi dock inte förvänta oss – i alla fall inte på dagstidningar.
today 2019-02-25
Sök ekonomiskt stöd för Brexit-kostnader - Har ditt företag extra kostnader för att förbereda sig inför Brexit? Nu kan företaget få ekonomiskt stöd från din region. Tillväxtverket har utvidgat de s.k. affärsutvecklingscheckarna till att även omfatta Brexit.
today 2019-02-25
Höjd pensionsålder år 2020 - I en lagrådsremiss föreslås att den s k LAS-åldern ska höjas till 69 år. Förslaget syftar till att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och ge arbetstagare större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension. Förslaget innebär också flexiblare möjligheter för arbetsgivare att behålla personal efter uppnådd LAS-ålder.
today 2019-02-21
Rehabilitering – plan för återgång i arbete - En rehabiliteringsplan (plan för återgång i arbete) ska tas fram vid sjukfrånvaro som förväntas pågå 60 dagar eller längre.
today 2019-02-21
Extra semesterdagar till anställda som tränar? - Friskvårdbidrag, massage och fruktkorgar på jobbet är vanliga hälsoinsatser för att minska stressen och sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Ett alternativ som prövats av några arbetsgivare är att ge anställda som tränar några extra semesterdagar.
today 2019-02-21
Skadestånd för brott mot arbetsmiljöavtal - En arbetsgivare fick betala skadestånd efter att ha brutit mot ett gällande arbetsmiljöavtal. Företaget hade inte sett till att två anställda fick tillgång till en personalbod.
today 2019-02-20
Olovlig frånvaro - För att den anställde ska ha rätt att vara ledig från arbetet krävs giltigt skäl. Om en anställd är frånvarande utan lov eller giltigt skäl är frånvaron olovlig.
today 2019-02-20
After work – skattefri eller skattepliktig förmån? - Det är inte ovanligt att arbetsgivare anordnar s k after work för de anställda med jämna mellanrum. Efter arbetsdagens slut, till exempel varje fredag eller en gång i månaden.
today 2019-02-20
Organisationsförändringar - Behovet av en organisationsförändring kan uppstå av flera olika anledningar. Det kan vara förändringar i vår omvärld som leder till förändring i t ex produkt- och tjänsteutbud osv.
today 2019-02-20
Sex frågor om rapporteringsskyldighet för rådgivare - För en tid sedan kom ett utredningsförslag om rapporteringsplikt för skatterådgivare i vissa situationer. Förslaget, som nu är nu ute på remiss, har sedan det kom diskuterats och kritiserats ganska flitigt av folk i branschen. Här ska vi kolla närmare på sex frågor kopplade till det nya förslaget!
today 2019-02-19
Lönesänkning – när är det möjligt? - Ett vanligt sätt att sänka kostnaderna är att minska antalet inhyrda konsulter eller att säga upp tillfälligt anställd personal.
today 2019-02-19
Anställds dödsfall - Många frågor uppstår i samband med att en anställd har avlidit, såväl om praktisk hantering som administration.
today 2019-02-14
Föräldraledighet på deltid - En förälder har rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25% av den normala arbetstiden på arbetsplatsen.
today 2019-02-14
Varuhandel med Storbritannien efter Brexit - Osäkerheten kring Brexit ser ut att bestå ännu en tid. Det gör att företag som har varuhandel med Storbritannien måste planera för olika alternativ. Fel momshantering kan bli en dyr läxa!
today 2019-02-13
Intermittent anställning (timanställning) - En intermittent anställning kallas även timanställning eller ibland behovsanställning. En sådan anställning är endast en överenskommelse om arbete under en viss tid. Personen ifråga avlönas ofta per arbetad timme.