Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2016-04-04
Statsbidrag för höjda löner till skolledare - Regeringen har beslutat om att satsa 34 miljoner kronor extra per år för att höja lönerna för de skolledare som jobbar i de mest utsatta områdena.
2016-04-04
Lilla LöneSkolan – nu om M och N -
2016-04-04
Utblick 4 april 2016 -
2016-04-04
Arbetsmiljöbrister dåliga för verksamheten - Sjukfrånvaron ökade med över 50 procent mellan 2013 och 2015 visar siffror från Försäkringskassan. En farlig utveckling som delvis beror på dålig arbetsmiljö: -Det är en stor hälsorisk. Brister i arbetsmiljön leder i slutändan till sjukskrivningar, säger Ulrik Stoetzer på Arbetsmiljöverket.
2016-04-04
Nytt semesterår började den 1 april - Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår.
2016-04-04
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar - Riksdagen har den 2 mars beslutat om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Syftet är att minska arbetsgivares missbruk av tillfälliga anställningar, som exempelvis när en person får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra hos samma arbetsgivare under lång tid.
2016-04-04
AD om begreppen månadslön, arbetstid och semester - I en från tingsrätt överklagad dom har ett byggföretag yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla arbetstagarens vid tingsrätten förda talan och förplikta honom att ersätta byggföretaget för dess rättegångskostnader där. Arbetsdomstolen har nu tagit ställning till frågan om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom haft rätt till lön.
2016-04-04
Byggnads varslar om stridsåtgärder - Fackförbundet Byggnads har varslat om strejk för cirka 60 företag och drygt 2600 medlemmar. ”Det är ett av de största varslen någonsin. Detta i en tid då vi behöver bygga mer. Det är mycket oansvarigt och kommer att leda till att många projekt såsom skolor, förskolor, bostäder och sjukhus inte blir slutförda i tid”, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI.
2016-04-04
DO inleder tillsyn mot flera badhus om eventuell könsdiskriminering - Diskrimineringsombudsmannen har beslutat att inleda tillsyn av bland annat Malmö och Stockholms stad avseende badhus i kommunerna som på olika sätt har, eller har haft, begränsningar i tillträde som har koppling till kön.
2016-04-03
Industriavtalet klart - Industrins parter har ett nytt gällande avtal som också är märket för svensk arbetsmarknad. Den 31 mars nådde arbetsgivarna inom industrin en överenskommelse på 2,2 procent för perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017.
2016-04-03
AD om tillräckliga kvalifikationer - Blekinge tekniska högskola har sagt upp två lektorer i sociologi på grund av arbetsbrist. Samtidigt har det vid högskolan funnits två lediga lektorat i ämnet omvårdnad/vårdvetenskap. AD har nu tagit ställning till frågan om arbetstagarna har haft tillräckliga kvalifikationer för de lediga befattningarna.
2016-04-03
AD om anställningsform och kollektivavtalsbrott - AD har tagit ställning till frågan om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade tidsbegränsade anställningar (behovsanställningar) samt frågan om arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal.
2016-03-29
Växa-stöd för den första anställningen - För att underlätta för enmansföretagare att anställa har Finansdepartementet föreslagit ett så kallat Växa-stöd. Detta innebär att enskilda näringsidkare som anställer sin första person ska få rabatt på arbetsgivaravgifterna.
2016-03-22
Nollränta på skattekontot 2017? - Att spara på skattekontot ger idag en ränta som motsvarar en bankränta på 0,8 % för privatpersoner. Detta innebär höga kostnader för staten. Regeringen vill därför sänka räntan till 0 % från och med 2017.
2016-03-04
Välj rätt anställningsform - När du som arbetsgivare ska anställa en person är det viktigt att veta vilken anställningsform som passar bäst. Du kan välja mellan att anställa en person som fast anställd eller för en begränsad tidsperiod.